Kyrkjesamfunna på Stord

Tar for seg dei ulike kyrkjesamfunna på Stord, samt informasjon om Frelsesarmeen og Den Evangelske Lutherske Frikyrkje.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Annet
Lastet opp
2008.05.22

Den Fri Evangeliske Forsamling

- på 1920-talet kom Den fri evangeliske kyrkja til Stord

- kyrkja finn du på veg mot Rommetveit.

- lokalet rommar ca. 100 og i dag er det ca. 50 med smått og stort som høyrer til menigheten.

 

Meir kan du lesa lengre nede.

 

http://ans.hsh.no/lu/krl/trussamfunn/DenFrieEvangeliskeForsamling.html

 

 

Den Kristelige Menighet

- kjend som ”Smiths Venner”

- Johan O. Smith, opphavsmannen

- tru; Bibelen er det einaste trusfundamentet dei har. Dei, trur Jesus blei frelst, men uten å synda. Jesu liv, fristelsar, kamp og seier har Stord betydning for dei.

- lokale til Menigheten finn du på veg til Sagvåg, Almåsvegen

- bygd større lokale ut mot Fitjar, Rutletjødno

- forstandarane ved Menigheten på Stord er Oddmund Risnes og Kjell Lyder Risnes

 

http://ans.hsh.no/lu/krl/trussamfunn/DenKristeligeMenighet(SmithsVenner).html

http://www.brunstad.org/no/default.aspx

 

 

Den romersk-katolske kyrkja

- det er ikkje ei sjølvstendig katolsk kyrkjelyd på Stord

- det er litt øve 100 katolikkar på Stord (Desse høyrer til Sankt Josefs kyrkjelyd i Haugesund.)

- anna kvar sundag er det gudsteneste i kapellet til høgskulen på Rommetveit.

- talet på katolikkar har auka bade på Stord og elles i Noreg, detter er på grunn av mykje innvandrarar og asylsøkjarar.

 

http://ans.hsh.no/lu/krl/trussamfunn/Denromersk-katolskekyrkja.html

 

 

Frelsesarmeen

- ekteparet Booth, grunnleggarane

- kom til Noreg i 1888

- jobbar for foreldrelause, åleinemødrer, heimlause, og alkoholikarar.

 

Like ved sida av Vidstentunet og Sorenskrivarbygget ligg lokala til Frelsesarmeen på Stord. Dei har (I Noreg) 436 offiserar, 2000 ansatte, 5680 soldatar, 1223 tilhørige, og ca. 8000 medlem i Frelsesarmèens born og unge. Ellers har dei 37 institusjoner innan forskjellig sosialt arbeid, og 45 fretex-butikkar,

 

Du kan lese meir nedafor.

 

www.frelsesarmeen.no

 

 

Jehovas Vitne

- går rundt på dørene til folk, og snakkar om Bibelen og Guds rike.

- delar ut vakttårnet

- feirar ikkje jul, bursdagar og nektar blodoverføring

 

Forsamlings lokalet deira heiter Rikets sal. I Noreg har dei ca 10000 aktiv vitne.

 

http://ans.hsh.no/lu/krl/trussamfunn/JehovasVitne.html

 

 

Krist kyrkja

- oppstod i 1994 som ei vidareføring av Sunnhordland lutherske frikyrkje

- etter brotet følgde ein ein del av medlemmene over til den nye kyrkjelyden

- har ikkje forsamlingshus for dette trussamfunnet på stord

- gudstenester i Utbygdo grendahus, og Horneland bedehus til andre samankomstar.

- 2001: 67 medlemmer, 34 vaksne i fullt medlemskap, 3 i avgrensa og 30 born.

- Jens Thoresen, pastor i kyrkja

” Du er verdigfull, du er elska av Gud. Krist kyrkja.”

 

http://ans.hsh.no/lu/krl/trussamfunn/KristkyrkjapStord.html

 

 

Pinsemenigheten

- pinsemenigheten Filadelfia Stord

- berre dei som er døypt som vaksen kan bli medlem i pinsemenigheten

- frå pinserørsla kom til Noreg i 1906 har tungetalen vore særmerkt for dette

- lokalet deira finn du bak Turnhallen langs Sorenskrivaren, og parken.

Lokalet lignar ikkje ei kyrkje, ettersom det er eit hus som er innreda til kyrkje.

 

http://ans.hsh.no/lu/krl/trussamfunn/PinsemenighetenFiladelfia,Stord.Fitjar.html

 

Stord Bibelsenter

- det yngste kristen trussamfunn på Stord, starta opp i august 2000

- stortsett same læregrunnlag som pinserørsla, men legg strekare vekt på trua og kva trua kan utretta.

- Bibelsenteret har møta sine i Ungdomshallen øvst i borggata.

- i 2002 var det ca 30 med i menigheten

- i 2005 var det ca 90 med i menigheten

 

http://ans.hsh.no/lu/krl/trussamfunn/StordBibelsenter.html

 

 

Frelsesarmeen                                                          

 

Grunnleggjande

William Booth (gift med Catherine Booth) var grunnleggjaren av Frelsesarmèen som vart skipa ein sumarkveld i 1865. Han held møter ute i friluft for menneska. Han ville formidla at det er håp, og at Guds kjærleik er uendeleg. Det var slik han fant si livsoppgåve.

 

Ekteparet Booth byrja å hjelpe folk som var fattige å utstøtt. Her hadde folk lite mat, dårleg bustad, dårleg klede og mange hadde eit ”godt” forhald til alkohol. Det var slik Catherine og William for å hjelpe menneske mot desse uverdige forhalda. Denne rørsla vart kalla ”Army without guns”. Etterkvart vart arbeidet deira bygd opp etter militært mønster. I 1878 vart namnet endra til ” The Salvation Army”. Ekteparet hadde talent, organisasjonstalent! Dei besøkte slummen, å hjelpte dei. Dei fortalde enkelt om Gud, slik det var lett å skjønna. Verksemda breidde seg raskt frå stad til stad og land til land.

 

Catherine vert eit førebilete for mange! Ho var svært engasjert, og tok stor del i forminga av organisasjonen. Ho vert kalla ”pionermora” eller ”armèmora”. Det var ofte Catherine som var ute og talte, medan William var heima og passa borna. Catherine spelte ei viktig rolle for organisasjonen.

 

<bilde>

 

Særpreg

Frelsesarmèen sitt arbeid kan forkortast til SSS; soup, soap and salvation. Dette betyr at det nyttar ikkje å snakke for menneske med tom mage og kalde føtter. Men mottoet til frelsesarmèen er ”Blod og Ild”. Mottoet vart brukt får å konsentrera frelsesarmèen «teologiske» læra i to kraftfulle ord som refererer til det mest betydningsfulle i det; Jesu blod og Den Heilage Ånds ild.

 

Frelsesarmèen si krona symboliserer hovudpunktene i frelsesarmèen si læra;

- Sola står for Den hellige ånds lys og ild.

- Korset symboliserer Jesus kors

- F, står for frelse

- Sverdene representerer frelseskrigen

- Kulene viser til evangeliet sanning

- Krona minner om herlegdommens krone som Gud ville gi til alle som held ut til slutt.

 

Frelsesarmèen er ein kristen organisasjon som på mange måtar fungerar som ei frikyrkje. Lokalet til Frelsesarmèen vert kalla tempelet. I tempelet har dei ikkje alter eller orgel. Her fungerar mennesket som alter, og spelande instrument. 

 

Møta er ikkje faste opplegg, men det som ofte er med er tale, vitnemål, sang og musikk. I lokalet har dei ein botsbenk, der ein kan gå når ein vill fortelja om syndane ein har gjort, be for andre, eller be om styrke. Det er vanleg å døype borna sine i andre kyrkjesamfunn, ettersom armeen ikkje legg stor vekt på dåp og nattverd. Og har ikkje dette på møta sine. I forhald til sakrament, har dei same synspunkt som kvekarane; ”Ytre handlinger er ikkje naudvendig for dei, men dei respekterer at andre kristne reknar dette som svært viktig.”

 

Arbeidet dei gjer er ommfattande for mange. Dette vert møtt med stor respekt! Dei har blant anna institusjonar for foreldrelause, åleinemødrer, heimlause, og alkoholikarar.

 

Frelsesarmèen i Noreg

22. januar 1888 kom frelsesarmèen til Noreg. Ledaren var kommandør Hanna Ouchterlony. Ho var eit heilt klart eksempel på utsagnet til William Booth;

”Mine beste menn er kvinner.”

 

Frelsesarmèen i Noreg er organisert med Færøyene. I dag har dei 115 korps (menigheter), 289 stadar der dei kan arrangere gudstenester og andre aktiviteter. Dei har 436 offiserar, 2000 ansatte, 5680 soldatar, 1223 tilhørige, og ca. 8000 medlem i Frelsesarmèens born og unge. Ellers har dei 37 institusjoner innan forskjellig sosialt arbeid, og 45 fretex-butikkar, Internasjonalt arbeidar dei i 115 land på 175 forskjellige språk.

 

Korleis bli medlem?

Ein blir medlem ved å melde seg inn, utan forpliktelse (her i landet) om å forlate den kyrkjemenigheten ein er medlem i.

• Tilhørig - Er medlem i armeen utan å bære uniform.
• Soldat - Er eit medlem som bærer uniform og har skrevet under på ein erklæring om livsstil.
• Offiser - Er ein soldat som har utdannet seg på Frelsesarmeens offiserskule og jobber i Arméen på heltid.

 

Informasjon henta frå:

http://www.frelsesarmeen.no

bøker:

1. Midt i vår verd, Gyldendal Norsk Forlag ASA, 1999

2. Under same himmel,

 

Den Evangeliske Lutherske Frikyrkja  

 

Grunnleggjande

På 1800-tallet var det mange som ville endra på statskyrkja. Folk som arbeidde for dette ville heller gå i bedehus enn i kyrkja. Dei var samde i trusgrunnlaget, men ikkje på måten kyrkja vart styrt på.

 Den første menigheten blei stifta i Moss 1877, deretter kom det menigheter i Arendal, Halden og Oslo.

Dei første åra var det solid vekst for frikyrkja. Denne veksten haldt fram til rundt 1945. Etter nokre tiår med mindre endringar i medlemsmassen, har Frikyrkja i dei siste åra fått fleire nye menigheter, og medlem.

 

<bilde>

 

Særpreg

Den Evangeliske Lutherske Frikyrkja vert ofte berre kalla Frikyrkja. Det at kyrkja er fri, vil seia at ho er uavhengig av eit statleg styre, frikyrkja er mest lik Den Norske Kyrkja (Dnk), men det er dette som er skilnaden mellom dei to kyrkjene. Frikyrkja meiner at det er dei truande, dei som høyrer til i kyrkjelyden som skal styre ho. Kyrkja skal bestemme alt; lover, økonomi, kven som skal vera pastor og leiar for kyrkjelyden.

 

Den Evangelisk Lutherske Frikyrkje byggjar på Guds ord og den evangelisk lutherske kyrkje bekjennelse. Frikyrkja er evangelisk. Det vil seia at ho reknar seg sjølv som ein del av den verdsvide kyrkja som er grunnlagd på Jesu liv, død, oppstode og forplikta på Guds ord slik vi finn det i Bibelen. Kyrkja ynsjer å formidle evangeliet, den glade bodskapen, så flest folk kan tru på Jesus Kristus.

 

Frikyrkja har dei same fem vedkjenningsskriftene som Dnk; dei tre oldkyrkjelege truvedkjenningane, Luthers vesle katekisme og den augsburske truvedkjenninga.

 

Nattverdsbrødet – og vinen er Jesu lekam og blod, samstundes som det er brød og vin. Kyrkja praktiserar barnedåp. I dåpen blir bornet Guds born. Dåpen gir frelse, skapar tru i barnehjartet og er inngangsporten til Guds rike, og til kyrkjelyden. Etterpå tilbyr kyrkja opplæring gjennom barnearbeid, konfirmasjon og gudstenester.

 

Kyrkjelyden har kyrkjelydsmøte (synoden.) Der har alle fullverdige medlem stemmerett. Det er eit elsteråd som leiar kyrkjelydane. (Å vera elste har ikkje noko med alder å gjera, men med erfaring og leiareigenskapar.) Der sit pastor pastoren og menn som er vald av kyrkjelydmedlemmane. Diakonråd har kyrkja og. Dei er saman med elsterådet å utgjer soknerådet. Diakonane har praktiske oppgåver som; arbeid i kyrkja, tilsyn med sjuke og gjer omsorgsarbeid og fellesskapsbyggjande arbeid.

 

Kvinner i kyrkja kan ikkje ordinerast til elsta eller pastorar. Men dei kan gjera mykje anna for kyrkja.

 

Frikyrkja i Noreg

Frikyrkja finst berre i Noreg. Ho er med i Noregs Frikyrkjeråd, Norges kristne råd og Den lutherske verdsforbundet, men ikkje i kyrkjeverdsrådet. Kyrkja kom på grunn av misnøye med den kyrkjelege reformrørsla på 1800-talet. Kyrkja ynsjer å vera alt-i-ett-kyrkja. Ho gir ulike aktivitets tilbod alt etter kva alder ein er i. Gudsteneste er ei hovudsamling. Ellers kan du få tilbod om sundagsskule, speidararbeid, borneklubbar, ungdomsklubbar og konverksemd. Kyrkja har 21 000 medlem og 80 kyrkjelydar. Ho driv misjon, Fredtun Folkehøgskule og Luthersk Bibel – og Menighetsseminar.  

 

Korleis blir ein medlem?

Den som er døypt i Frikyrkja, blir medlem av kyrkjesamfunnet. Vidare kan ein velje ved konfirmasjonen om ein vil gå over til fult medlemskap.

 

Informasjon henta frå:

http://www.frikirken.no/index.php

http://ans.hsh.no/lu/krl/trussamfunn/DenFrieEvangeliskeForsamling.html

Og frå boka ”under same himmel”

Ordteller: 1697

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst