Hans Nielsen Hauge (1771-1824)

Biografi om Hans Nielsen Hauge.
Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.05.23

Bakgrunn.

Hans Nielsen Hauge ble født på gården Hauge i Østfold 3.april 1771. De var 10 søsken og det var et hardt slit å få endene til å møtes. Det var et gudfryktig hjem og husandakt morgen og kveld var vanlig.

 

Åndelig oppvåkning.

Hans Nielsen Hauge fikk sin åndelige oppvåkning 25 år gammel. Han gikk og pløyde ute på åkeren samtidig som han sang en salme. Hans hjerte var urolig, og han var plaget av dystre tanker. Han forteller selv at da han hadde sunget andre verset, ble hans sinn så oppfylt av Gud at han ble helt fra seg, og kunne ikke fatte hva som gikk for seg i sin sjel. Da han kom til sans og samling igjen, var han bedrøvet over at han ikke hadde tjent Gud, og han følte en herlighet som ikke kunne forklares. Han opplevde dåpen i Den Hellige Ånd.

 

Kallet fra Gud.

Hans Nielsen Hauge kjente kallet fra Gud om å gå ut og forkynne Guds budskap. Snart hadde han omvent sine søsken. Han dro også rundt omkring i Norge og fortalte folk om kristendommen og at de måtte vie sitt liv til Gud. I sju år reiste han på kryss og tvers i Norge og forkynte. Han gikk ofte til fots og da benyttet han tiden til å strikke vanter og strømper som han gav bort. Om dagen hjalp han folk, og om kvelden holdt han oppbyggelige møter. Han kunne også holde flere møter daglig. Han ordla seg slik at folket forsto og han talte ikke truende om fortapelse, men han lokket med evangeliet. Han mente at glade kristne ville ha en smitteeffekt, og at misjonstrangen kom av troen.

 

Konventikkelplakaten.

På denne tiden var det forbudt ved lov for andre enn prester å holde oppbyggelige møter. Hans Nielsen Hauge kom derfor i myndighetenes søkelys. Han trosset loven, og ble fengslet. Vekkelseskristendom ble sett på som en trussel ikke bare for kirken men også for det verdslige maktapparatet. Vekkelse var en form for folkebevegelse som staten ikke hadde kontroll over, og det fantes derfor en rekke restriksjoner for fri livsutfoldelse for allmuen; Innskrenket trykkefrihet, forbud mot utenomkirkelige religiøse samlinger, og begrensninger for folks reiser og ferdsel. Hauge ble fengslet første gang i 1797.

 

Industri.

Samtidig som Hauge forkynte, fikk han også tid til å skrive bøker og starte næringslivsvirksomhet overalt hvor han kom. Bøkene hans solgte i tusenvis av eksemplarer. Han regnes som en foregangsmann innen papirindustri og tekstilindustri. Han var også med på å anlegge sagbruk, møller og fabrikker. Han ville bygge fabrikker til beste for medmennesker og la grunnlaget for tusenvis av arbeidsplasser i Norge. Arbeid og materielle verdier så han på som en velsignelse.

 

Forkynnelse.

Hans Nielsen Hauge ville at Bibelens praksis igjen skulle etterleves av de kristne, og han hevdet at ”skriften alene” var øverste autoritet i liv og lære. På denne tiden var den åndelige situasjonen i Norge dårlig. Flere prester og biskoper drakk alkohol og spilte kort. Så kom Hauge med sitt klare budskap om frelse, gjenfødelse og forsoning. Han kalte mennesker til å vende om fra død vanekristendom til levende tro, og hans bots- og omvendelsesforkynnelse var dypt følt. Han var grundig overbevist om fortapelsens realitet og herligheten i et evig liv hos Gud

 

Trakassert og fengslet.

Med den såkalte konventikkelplakaten kunne prestene forby lekfolk å forkynne Guds ord. Hans Nielsen Hauges forkynnelse ble for mange prester alt for radikal. Han og vennene hans ble stadig anholdt, ilagt bøter og ble ellers dårlig behandlet. Hauge ble arrestert for forskjellige lovbrudd ti ganger, og satt i fengsel ni år ti sammen.

 

Dårlig helse.

På grunn av alle fengselsoppholdene og den dårlige behandlingen de ga han, fikk han i ung alder dårlig helse. I fengslet fikk han ikke snakke med noen, han satt uvirksom, og han fikk heller ikke komme ut i frisk luft. Dette gjorde at han fikk både gikt og skjørbuk, og han mistet tennene og håret. I 1811 ble Hauge satt fri ved hjelp av sine innflytelsesrike venner.

 

Ekteskap og død.

Hans Nielsen Hauge giftet seg i 1815, men hans kone døde i barselseng etter ett år. Senere giftet han seg på nytt. Han fikk fire barn, men ingen av dem levde opp. Vennene hans hadde kjøpt en gård til han da han kom ut fra fengselet, og senere kjøpte han en større gård selv. Hauges hjem ble et senter for kristne. Hit kom predikanter, biskoper og professorer for å snakke med Hauge og få råd.

 

Helsetilstanden hans ble stadig dårligere, og det siste han sa før han døde var ”Følg Jesus” Siden utbrøt han med et ansikt som strålte av glede: ”O, du evige, kjærlige Gud”. Så døde han 29. mars 1824, bare 53 år gammel.

 

Hans Nielsen Hauges ettervikninger i Norge.

Vekkelsen gjorde Hauges etterfølgere til landets beste borgere. Mange haugianere oppnådde sentrale stillinger innen stat og samfunn, de ledet bondeopposisjonen og var representert i Eidsvollsforsamlingen, og i hvert eneste Storting til langt ut på 1800-tallet.

 

En historiker har sagt: ”Denne merkelige gudsmann ble sendt til Norge da han trengtes mest, og presteskapet ønsket det minst”. På grunn av sin innsats for Norge er han blitt kalt: ”det moderne Norges far”. Et internasjonalt studiesenter ga han betegnelsen: ”Europas fremste og mest innflytelsesrike lekmann”.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst