Bærekraftig utvikling

Informasjon om bærekraftig utvikling.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2013.04.03
Tema
Miljø

Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens generasjoners behov, uten at det går utover framtidige generasjoners sjanse til å få tilfredsstille sine behov. Med andre ord, vil det si at vi må bruke resursene våre fornuftig. Men en bærekraftig utvikling innebærer ikke bare en utvikling som tar hensyn til de generasjonene som kommer. Den vil også kreve en jevn fordeling av resursene mellom menneskene og mellom landene.

 

Føre var-prinsippet, prinsipp som innebærer at man ikke skal sette i gang med inngrep i natur og miljø uten å vite hvilke konsekvenser inngrepene medfører. Ved å gå ut fra at alle inngrep har miljøkonsekvenser inntil det motsatte er bevist, sikrer man seg mot unødvendig ødeleggelse. Samtidig vil prinsippet åpne for konsekvensanalyser før det blir satt i verk inngrep i naturen eller utslipp av forurensninger. Ved anvendelse av føre var-prinsippet vil hensynet til natur og miljø i praksis gå foran andre hensyn.

 

Den bærekraftige utviklingen kommer til å kreve at vi kaster mindre og tar vare på mer. I industrilandene bruker menneskene så mye resurser, de kaster mye, og produserer nye ting. Dette svekker naturens overlevelses evne. En person i et rikt land bruker en energi mengde som 80 personer kunne ha klart seg på i et fattig land. Dette blir rett og slett kalt sløsing av energi resursene.

 

Et menneske, et lands, en generasjons mulighet til og tilfredstile behovene sine avhenger av globalformuen og av hvordan den blir fordelt. ( Globalformuen er verdens samlede tilgang på naturresurser. Treverk, olje og gass er eksempler på naturresurser). Noen av disse resursene er globale felles resurser. For eksempel deler menneskene ozonlaget sin evne til å beskytte alle levende organismer fra ultrafiolett stråling, og atmosfæren sin evne til å suge til seg karbondioksid og andre klima gasser.

 

Bærekraftig utvikling i Norge:

Norge har i de siste 10 årene hatt en sterk økonomisk vekst. Folk har fått det bedre ved at vi har videreutviklet samfunnet. Vi bruke flere apparater til hverdags, som bruker mye energi, noe som har gjort til at energi forbruket har økt kraftig de siste årene. Vi i Norge bruker og tjener seks ganger så mye som gjennomsnittet i verden, vis denne utviklingen fortsetter vil vi tjene dobbelt så mye som nå om 30 år.

 

Det vises at vi har fått økt velstand på bilene.( Velstand er hvor mye materielle goder vi har tilgang på i Samfunnet). Det har økt ekstremt mye i tallet på person biler, vi kjører mye mer bil i dag enn det vi gjorde før.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst