Domstolene

Presentasjon av de ulike domstolsnivåene i Norge.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.11.19
Tema
Jus

Domstolene er en del av det offentlige styringssystemet i en rettsstat som bygger på demokratiets grunnprinsipper. Derfor kalles ofte domstolene for den tredje statsmakt.

 

Vi deler domstolen våre inn i tre typer: høyesterett, lagmannsrett og tingrett (byrett). Disse domstolene kan både dømme i sivile og straffesaker.

 

Tingretten: Tingretten er første instans av domstolene, så i prinsippet skal alle saker begynner her. Det er ca 90 tingretter spredt over det norske land. Tingrettene har både dømmende oppgaver og forvaltnings- og registrerings­oppgaver. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privat­rettslige tvister. Forvaltnings- og registrerings­oppgavene er blant annet tinglysing, dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger, vigsler og registrering av partnerskap.

 

Lagmannsretten:  (Lagmannsretten er domstol i annen instans)

Lagmannsretten behandler også sivile saker og straffesaker.

Det er seks lagmannsretter i Norge:

  • Borgarting, med sete i Oslo, dekker fylkene Oslo, Buskerud, Østfold og sørlige deler av Akershus.
  • Eidsivating, med sete på Hamar, dekker fylkene Hedmark, Oppland og nordlige deler av Akershus.
  • Agder, med sete i Skien, dekker fylkene Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
  • Gulating, med sete i Bergen, dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland.
  • Frostating, med sete i Trondheim, dekker fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 
  • Hålogaland, med sete i Tromsø, dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Lagmannsretten avgjør anker fra tingretten, og saker kan ankes videre til høyesterett.

 

Høyesterett: Høyesterett tar saker som er anket fra lagmansretten. Høyesterett er siste rettsinstans i ”pyramiden” så avgjørelser som tas i høyesterett er endelige (kan ikke ankes videre). Det er bare en høyesteretts domstol i Norge som holder til i Oslo. Det er ikke alle saker som blir anket til høyesterett som blir behandlet der.

 

Høyesterette kjæremålsutvalg er tre høyesterettsdommere som bestemmer hvilke saker som skal behandles. Høyesterett har 18 faste dommere og en formann (høyesterettsjustitujarius). Den/de tiltalte er tilstede under rettsprosessen. Høyesterett tar ikke stilling til skyldspørsmålet, men bare straffeutmålingen.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst