Hvorfor er samisk en av de mest truede språkene i Europa?

Kort fordypningsemne om samene generelt, og hvorfor språket deres er på randen av å forsvinne Karakter 5/6 (10.trinn)
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2019.12.19
Tema

Dersom de samiske språkene dør ut, forsvinner en viktig del av norsk og nordisk kultur. Samene selv mister sitt viktigste kulturuttrykk, og alle vi andre mister kulturen i Skandinavia. I denne artikkelen skal jeg drøfte rettigheter i forbindelse med de samiske språkene i Norge. Jeg har valgt å skrive om dette fordi samisk kultur er veldig viktig innenfor norsk kultur. Hvis de samiske språkene dør ut, så dør en del av den norske kulturen. Jeg ville også skrive om dette temaet fordi jeg tror at det kommer til å bli viktigere og viktigere å snakke om språkdød og forholdet mellom minoritets og majoritetsspråk.  Problemstillingen min er derfor «Hvorfor er samisk en av de mest truede språkene i Europa?»

Samene bor splittet mellom fire forskjellige land Norge, Sverige, Finland og Russland. Det er 11 forskjellige samiske språk. Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk er de mest populære språkene som brukes her i Norge. 4 av de samiske språkene er døende, og mange av dem er alvorlig truet, mye av grunnen til dette er fornorskningsperioden. UNESCO som er en FN organisasjon sier at skoltesamisk er på randen av å forsvinne i Russland og allerede har forsvunnet her i Norge. Samene og det samiske språket har over tid hatt lavere status enn majoritetsbefolkningen og majoritetsspråket. Det er mellom 20000 og 30000 samer som snakker de forskjellige samiske språkene, men man regner med at det er omtrent 100 000 samer. Dette betyr at det bare er omtrent 20-30% av samene som snakker ett samisk språk. Hvorfor er det sånn? 

Assimileringen av samene startet allerede tidlig 1700-tallet. Denne assimileringen ble startet av de norske myndighetene. På 1800-tallet ble det en opptrapping av politikken. Den norske befolkningen var redde for samene, noe som gjorde at samene ble undertrykt. Samene ble sett på som mindre verdt. I løpet av denne politikken ble det gjort mange undersøkelser på samene for å «prøve» å finne noe som var galt med dem. Leger fra hele Norden dro rundt og tok tester av samene. De testet for eksempel hvor stor hjernen var. I denne prosessen prøvde man å fjerne all spor etter den gamle samiske religionen. Offerplasser ble ødelagt og mange av samene måtte bytte navn. Joik ble forbudt. Nå i ettertid av dette, så har samene fått mye mer rettigheter. 

Hva gikk fornorskningsperioden ut på? Fornorskningsperioden gikk ut på å assimilere de såkalte samene, den norske befolkningen ville gjøre samene og den norske befolkningen til ett folk. samisk skulle bli spleiset sammen med den norske befolkningen. Det ble forbudt å lære samisk på skolene. Dette fikk masse konsekvenser for det samiske språket. Samene ble veldig undertrykt, og måtte lære seg norsk. Dette var spesielt vanskelig fordi de kunne ikke snakke samisk. For flesteparten tok det flere år å lære noe som helst fordi det var vanskelig å forstå det som ble sagt. Samene bodde som regel langt fra skolene noe som gjorde at barna måtte bo på internatskole ved skolene. Dette gjorde at barna mistet kontakt med foreldrene sine på grunn av at det var lange reiser til skolene. Mange tenkte på å rømme. Denne tragiske hendelsen førte til at mange av samene som manglet ferdigheter i norsk i mange tilfeller prøvde å oppdra barnene sine så «norske» som mulig. Fornorskningspresset gjorde at nedvurderingen av samiske språk ble gjort av samene selv. På grunn av alt presset som ble lagt på dem.

Etter 1888 kunne bare norske og svenske kjøpe seg jord i Norge, og eneste måten du kunne få norsk statsborgerskap var hvis du snakket norsk tydelig. Dette var problematisk for samene. I 1902 ble loven enda strengere fordi det ble lagt fram en ny jordsalgslov for Finnmark, der kun norske kunne kjøpe jord. Dette gjorde at de som kjøpte jord måtte kunne snakke, lese og skrive norsk språk. Denne loven varte helt frem til 1965, og gjorde at mange av samene endret navn til noe norsk for å kunne kjøpe jord. Dette fikk konsekvenser fordi det forsvant mange slektsnavn.

Når begynte samene å få rettigheter? Etter 2. verdenskrig begynte synet på språklige og etniske minoriteter å endre seg, og det ble inngått folkerettslige avtaler som fikk innvirkning på Norge. I 1948 begynte samene å få mer rettigheter, da det endelig kom flere forslag for å tilpasse skoletilbudet for samiske barn, og i 1956 kom det en komite som skulle svare på samespørsmål. Denne komitéen mente at det var åpenbart gjort en feil, blant annet i skolepolitikken. I 1967 ble det bedre for samene da skolene fikk en rettighet om å undervise i samisk, samme året som dette ble det bygd en samisk videregående skole. Så klart var dette her bra, men på grunn av at det tok så lang tid så gjorde det at de samiske språkene hadde dødd ut litt etter litt.  

Fra offentlig diskriminering til rettigheter

På slutten av 70-tallet skjedde det en dramatisk endring. De norske myndighetene hadde lagt planer om å demme opp Alta-elva for å gi Finnmark elektrisk kraft. Dette ble en stor konflikt når det ble offentliggjort at den kjente bygda Masi ville bli lagt under vann hvis demningen ble bygd. Samene gjorde opprør. Takket være voldsomme protester av samene så klarte heldigvis samene å berge den kjente bygden. Etter denne konflikten, ble det tydelig at det trengtes ett nytt lovverk og at samene trengte noe til å representere dem. I 1987 vedtok stortinget at samene skulle få sitt eget parlament. Åpningen av sametinget var i 1997, og under åpningen ba kong Harald om unnskyldning for måten staten hadde behandlet samene på.

Hvordan kan vi forhindre at det samiske språket dør ut? Det er ett par ting vi kan gjøre for å forhindre at det samiske språket dør ut. Det viktigste vi kan gjøre er å støtte regjeringen sin handlingsplan for samiske språk. Handlingsplanen går utpå at regjeringen skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for de samiske språkene i Norge (regjeringen.no/handlingsplan). Prioriteten er å sikre lulesamisk og sørsamisk som ett levende språk for fremtidige generasjoner, men de prøver jo selvfølgelig å redde alle. Det er tre viktige tiltak i handlingsplanen: Styrke opplæring i samisk språk i barnehage og skole, øke det offentliges tilbud på samisk og synliggjøre samiske språk i det offentlige rom gjennom media. 

Samisk språkuke

Det finnes også samisk språkuke som går utpå at man skal løfte statusen til de samiske språkene, og at man skal lære mer om de samiske språkene og kulturene i hele landet. Men Hva er egentlig Samisk språkuke? Samisk språkuke er egentlig bare en felles dugnad der man prøver å synliggjøre de samiske språkene for samfunnet. Den samiske språkuken arrangeres av sametinget og det er flere ulike arrangementer over hele landet. Samisk språkuke er en del av sametingets fremtidige planer for å sikre språket. Sametinget prøver å løfte språket sin status. Hvorfor er samisk språkuke viktig? Dette er spesielt viktig fordi det kan redde det samiske språk. Det er fortsatt håp om å redde det samiske språket. Nå de siste par årene har det norske samfunnet trykket den samiske kulturen til seg, og samene er ikke like redd for å vise frem sin kultur og sine språk. Det norske samfunnet har i det siste blitt ganske opptatt av å ivareta det samiske språket. Men hva kan vi bidra med? Vi kan gjøre en rekke ting som for eksempel å vise mangfoldet vi har her i Norge. Det er viktig å vise samene at vi har ett språklig og kulturelt mangfold her i Norge sånn at de føler seg mer velkomne. Det er mange småting man kan gjøre som samene hadde satt veldig pris på, som for eksempel å skrive velkommen på samisk.

 Så, tilbake til det ordentlige spørsmålet hvorfor er de samiske språkene døende? Gjennom hele denne teksten har vi gått gjennom mange viktige temaer og deriblant hvorfor det samiske språket er en av de mest døende i Europa. Det er mange ulike grunner til at de samiske språkene er døende i dag, men den største grunnen er fornorskningsperioden. Denne perioden ødela mye for den samiske kulturen og definitivt språket. Assimileringsperioden varte lenge, og litt etter litt døde språket ut. Samene mistet håpet. Fornorskningspresset var veldig høyt og førte til at mange av samene oppdro barnene sine som mest mulig norske. Nedvurderingen av det samiske språk ble gjort av samene selv etter stort fornorskningspress. Som sagt snakker kun 20-30% av samene samisk, på grunn av stort fornorskningspress, og det er fryktelig lite! Gjennom denne teksten har jeg også kommet med ett par ting vi kan gjøre for å redde det samiske språk. Handlingsplanen og samisk språkuke er to av dem.

 

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Fornorsking_av_samer

https://docplayer.me/18786456-Konsekvenser-av-statens-fornorskningspolitikk-med-fokus-pa-tapt-skolegang-under-andre-verdenskrig.html

https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Spraka-i-Norden/Samisk/

https://www.ung.no/samer/3423_Fornorskning_av_samene.html

https://tv.nrk.no/serie/den-stille-kampen/sesong/1/episode/6/avspiller

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/handlingsplan-for-samiske-sprak-/id563658/

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-agder/dokument-agder/folk-og-samfunn/samisk-sprakuke---giellavahkku---informasjonsdokument.pdf

https://www.nrk.no/sapmi/_-samene-stammer-fra-ulike-grupper-1.7458723

https://no.wikipedia.org/wiki/Samiske_spr%C3%A5k

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/hvilke-rettigheter-har-du/id633145/

https://snl.no/samisk

https://forskning.no/sprak/verdens-smasprak-dor-ut/929096

https://www.nrk.no/sapmi/samiske-sprak-truet-1.6554384

https://www.sametinget.no/Tjenester/Spraak

https://forskning.no/innvandring-samfunnsgeografi-sprak/spor-en-forsker-hvorfor-dor-sprak-ut/1252640

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/--samisk-kan-do-ut/888724.html

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst