Kristendommen i en ny tid

Spørsmål og svar fra boken "Under samme himmel".
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.10.05

Når ble kirkens religiøse monopol opphevet?

I 1845.

 

Hva betydde det at presten var embetsmann?

Embetsmennene var den gruppen mennesker som hadde størst politisk og ofte økonomisk makt. De var statens menn. De kunne ikke avsettes, og de sikret at samfunnet utviklet seg slik staten ønsket.

 

Hva var indremisjonen og prestene ofte uenige om?

Prestene mente at de hadde enerett til å forkynne Guds ord, men lekfolket som var aktive i indremisjonen gjorde også det. Derfor så prestene indremisjonens arbeid som en konkurrent til deres eget arbeid som prester.

 

Hvem var Gisle Johnson og Nikolaj Grundtig?

Gisle Johnson var professor ved Det teologiske fakultet på universitetet og underviste dem som skulle bli prester. Johnson mente at altfor mange bare var kristne i navnet, at kristendommen var blitt en vane.

 

Nikolaj Grundtvig var en dansk prest, som stod for en kristendom som så positivt på mennesket. Han mente at menesket var ikke først og fremst en synder, men kunne og burde utvikle alle evnene det har fått av Gud. Grundtvig fikk også stor innflytelse i Norge, blant annet gjennom folkehøyskolene som han la grunnlaget for. Han var også en kjent salmedikter.

 

Hva var årsakene til de ulige vekkelsesbevegelsene innen kristendommen?

Den viktigste grunnen var ønsket om å leve et moralsk og rett liv etter Guds ord. Andre årsaker til vekkelsene var påvirkning frikirkene og fra liknende bevegelser i utlandet, særlig i Amerika.

 

Hvem var emissærene?

Emissærene reiste fra bygd til bygd, og holdt møter i skolehus og bedehus. Deres oppgave var å styrke de lokale foreningene og holde gløden blant medelemmene ved like.

 

Hvordan mente Charles Darwin at livet på jorda hadde utviklet seg?

Darwin mente at artene i verden har utviklet seg fra det enkle til det sammensatte, og at menneskent og apene hadde felles stamforeldre.

 

Hva menes med positivisme?

Positivisme var en filosofisk retning som skilte skarpt mellom tro og vitenskap. Ekte vitenskap var det som bygde på menneskelig erfaring via eksperimenter.

 

Hva mente John Stuart Mill?

Mill mente at det var viktig med politisk demokrati og likestilling mellom kjønnene.

 

Hvorfor møtte de nye tankene motstand fra kirken?

Kirken reagerte kraftig på de nye tankene og mente de var et direkte angrep på Gud og kristendommen.

 

Hva gikk den moderne bibelkritikken ut på?

Den moderne bibelkritikken gikk ut på at det ble kollisjon mellom gammel og ny tenking innenfor kirken. Mange mente foreksempel at det var Moses som hadde skrevet Mosebøkene, men nyere forskning hadde imidlertid vist at det var feil. Mange mente at Bibelen skulle oppfattes helt bokstavelig, mens andre mente at bibelkritikken var helt nødvendig.

 

Hvilke allianser fikk vi mellom lekfolk og de radikale i 1880-årene?

Både de radikale og lekmannsbevegelsen ville ha folkestyre, og bli fri fra embetsmennenes makt og krevde reformer i kirken.

 

Hvordan kan man tro på en gud og samtidig være vitenskapelig forsker?

Det var selvfølgelig umulig for en som var kristen å se bort fra sin tro, men som vitenskapelig forsker, skulle han være åpen og sette spørsmålsteg også ved trosspørsmål.

 

Hvorfor mente de konservative at man måtte være forsiktig i kritikken av Bibelen?

De var tilhengere av det gamle, og ville holde fast i ting som de var. De konservative ville ha en langsom forandring.

 

Hva mente de liberale man skulle legge vekt på i forkynnelsen om Jesus?

De liberale la mer vekt på mennesket Jesus og hans evne til nestekjærlighet og omsorg. Det var det etniske som var viktig.

 

Hvorfor ble Menighetsfakultet opprettet?

Menighetsfakultet er en utdanningsinstuttisjon, og ble oprettet fordi de hadde forskjellig syn enn Det teologiske faktultet i Oslo på en del sentrale og teologiske spørsmål.

 

Hvem var Ole Hallesby?

Ole Hallesby var lærer ved Menighetsfakultet. Hallesby advarte mot ethvert samarbeid med de liberale, for han så på dem som noen som prøvde å innføre vranglære og ødelegge den kristne tro.

 

Hva er psykoanalyse?

Psykoanalysenen en metode for å fåinnsikt i menneskesinnet. Den la vekt på at mennesket har bestemte behov, og viktige stikkord var trygghet, kjærlighet og omsorg.

 

Hva var Nasjonal Samling?

NS hadde Hitler-Tyskland som forbilde og ønsket å skape ett nytt Norge etter Nazistisk mønster.

 

Hvorfor valgte Berggrav en forsiktig linje ovenfor tyskerne i begynnelsen av krigen?

Han mente at kirken ikke måtte ta noen åpen konflikt med tyskerne før mest mulig av det kristne Norge stod samlet mot Nazistene.

 

Hva var Kristent samråd?

Det var en samling av kirken som var imot nazisme. Eivind Berggrav var en av personene som ordnet denne samlingen.

 

Hvordan prøvde kirkedepartementet å nazifisere kirken?

Kirkedepartementet lot de prestene som hadde gått over til nizistenes tjeneste, ta over andakter og gudstjenester i radioen. Departementet prøvde å splitte prestene og biskopene og særlig isolere biskop Eivind Berggrav.

 

Hvorfor la biskopene ned sine embeter?

De var imot nazisme og biskopen Arne Fjellbu ble avsatt.

 

Hva var "Kirkens grunn"?

"Kirkens grunn" var en bekjennelsesskrift som Kristent samråd utarbeidet. I dette skriftet slås det fast at kirken er selvstendig i forhold til staten, og de tar et oppgjør med den undertrykkede staten som krenker samvittigheten og den enkeltes liv.

 

Hvem hindret at Berggrav ble henrettet?

Theodor Sheltzer, som Berggrav hadde blitt kjent med på sine reiser før krigen, kontaktet sin venn von Moltke. Von Moltke brukte sin innflytelse, og resultatet ble at Berggrav ble sluppet fri.

 

Hvilken betydning fikk kirken i motstanden mot tyskerne og nazismen?

Deres innsats var med på å hindre at flere nordmenn sluttet opp om nazismen. Takket være Berggrav, Hellesby og mange flere lyktes ikke tyskerne i å få befolkningen i Norge til å slutte seg til nazismen.

 

Hva betyr ordet feministteologi?

Feministteologene arbeider for et mindre ensidig maskulint gudsbilde, og denne retningen voks fram i 1960-årene, da kirkehistorien stort sett var preget av menn. Retningen arbeidet for kvinnefrigjøring, og de arbeider fremdeles med at kvinner skal bli prester og biskoper. Kvinner og menn er forskjellige, de har ulike måter å gjøre ting på, og derfor mener mange at det er viktig at begge kjønn er med på å forme kirken.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst