Oppgave om Stalinisme

Denne fagteksten skal omhandle Stalinismen og hvordan den skiller seg fra den kommunistiske retningen i Lenins Sovjet.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2020.05.05
Tema

Denne fagteksten skal omhandle Stalinismen og hvordan den skiller seg fra den kommunistiske retningen i Lenins Sovjet. Teksten vil inneholde informasjon om Josef Stalin og Vladimir Lenin, hvordan de to lederne formidlet og utførte tankene om et kommunistisk Sovjet. Problemstillingen som skal drøftes er: Var Stalinismen et nødvendig resultat av Marx og Lenins ideer og bolsjevikenes politikk?[1]. Denne teksten er hovedsakelig basert på boken Tidslinjer Påbygging og Store Norske Leksikon. 

Begrepet kommunisme ble ikke utpreget i Russland før etter første verdenskrig. Grunnlaget for kommunismen i Russland startet med den russiske revolusjonen, bolsjevikene i 1917.[2] Under den russiske revolusjonen ble Tsar styret styrtet og bolsjevikene, kommunistene kjempet for å ta makten i landet. Det ble gjennomgått en borgerkrig som kommunistene seiret i 1921. Det vokste frem en stor sterk armé av Lev Trotskij, tidligere bolsjevikleder. Arméen ble kalt for den Røde Armé, og med det ble Sovjetunionen dannet i 1922.[3]

Menneskelig frigjøring er en grunnleggende tanke tilknyttet Karl Marx oppfatning av kommunisme. [4] Vladimir Lenin som ble Sovjetunionens første leder, hadde stor politisk betydning av Karl Marx tanker. [5] Lenin ble rammet av hjerneblødning i 1922, og døde i 1924.[6] Dermed fikk ikke Lenin utrettet mye etter at han fikk makten. Det er vanskelig å forutse hvordan Russlands historie ville vært den dag i dag om Lenin hadde hatt makten lengre. Ville Sovjetunionen fremdeles vært stående? Kunne de millioner av dødsfallene under Stalinismen vært unngått? 

Stalinismen omhandler perioden Josef Stalin hadde makt i Sovjetunionen som generalsekretær i kommunistpartiet fra 1924 til 1953.[7] Stalin ønsket å få en stor industrialisering i Sovjetunionen, noe grunnet teorien om at et kommunistisk framtidssamfunn kun kan skapes i et industriland.[8] Stalin ønsket å ha et økonomisk system der staten står for alle beslutninger om priser, produksjon og lønn, dette blir kalt planøkonomi. Det ble utarbeidet femårsplaner for hvilke industrier det skulle satses på og hvor mye ressurser staten skulle legge i det. Staten tok over all eiendom i landet, og det ble startet svære kraftverk og tungindustri. Jordbruket ble tvangskollektivisert, at bøndene ikke skulle eie noe privat. Men et stort kollektiv der de arbeidet sammen. Bøndene likte ikke utviklingen, de slaktet heller alle gårdsdyrene sine enn å overlever dem til det kollektive jordbruket. Den sterke motstanden til bøndene førte til en hungersnød. Stalin gjorde ingen tiltak for å stoppe hungersnøden, slik at millioner av mennesker omkom. Stalin sa: "Én død er en tragedie, en million er statistikk."[9] På den andre siden førte industrialiseringen til at Sovjetunionen vokste frem som et industriland, arbeidsledigheten forsvant og planøkonomien så ut til å være velfungerende. Likevel utførte Stalin utførte en forferdelig terror, gjennom henrettelser, gulag-systemet, og Moskvaprosessene. Det er den dag i dag vanskelig å vite hvor mange menneskeliv som ble tapt under Stalinismen men det antas å være en plass mellom 20-80 millioner mennesker som forvant under perioden.[10]

Tilbake til problemstillingen; Var Stalinismen et nødvendig resultat av Marx og Lenins ideer og bolsjevikenes politikk? Ifølge kilden Store Norske Leksikon skal Lenins enke, Nadezjda Krupskaja, ha lagt frem et dokument fra Lenin rundt 1922/1923 der Lenin kritiserer Stalin og anbefaler at Stalin skal bli fratatt stillingen som partiets generalsekretær. Dokumentet ble ansett som ekte av blant annet Stalin som skal ha tilbydd seg å gå av stillingen, men at på grunn av hans politiske alliertes støtte ble stillingen beholdt av Stalin.[11] Ifølge Harry Vinters, professor i patologi fra University of California og russisk historiker Lev Lurie er det mistanke om at Lenin død kan skylde Stalin. Grunnet krampeanfall som ikke er vanlig for hjerneslag pasienter. "Men nesten alle typer gift kan forårsake kramper", påpeker dr. Harry Vinters.[12] Ut ifra disse kildene kan det tolkes som at Lenin og Stalin hadde store uenigheter. Dermed kan det tenkes seg at hvis Stalin ikke kom til makten at utfallet ville vært annerledes for Sovjetunionen. Likevel forteller andre kilder som Civita; «Andre vil mene at sosial rettferdighet ikke var Lenins fortjeneste: At bolsjevikene tvert imot skapte sosial elendighet som kunne vært unngått. At Russland mistet en gylden mulighet til en demokratisk utvikling.»[13] 

Det er umulig å si hvordan utfallet kunne blitt annerledes for Sovjetunionen. De store elendigheter kunne nok vært unngått hadde Stalin aldri fått makt i Sovjetunionen, men det er allikevel umulig å forutse om Lenin ikke ville gjort akkurat det samme. Både Lenin og Stalins arbeidet ut ifra deres oppfatning av kommunisme. Og selve grunntanken om menneskelig frigjøring fremstår som noe fantastisk, realiteten er at det er mye mer som ligger bak å styre et land. Spesielt å holde på makten som en diktator.


Kilder: 
[1] Universitet i Oslo (u.å) Hentet 15. mars 2020
[2] Grimnes, Hellerud, Eliassen, Engelien, Eriksen, Ertresvaag, Skovholt, Sprauten, Wiig & Øhren, 2009, s.316
[3] Grimnes et al., 2009, s.317
[4] Egge, 2019
[5] Egge, 2019
[6] Goplen, 2020
[7] Egge, 2020
[8] Grimnes et al., 2009, s.320
[9] Fafner, 2019
[10] Novikova, 2015
[11] Egge, 2020
[12] Historienet, 2012
[13] Civita, 2017

-         Universitet i Oslo. (u.å.)  HIS2415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping. Hentet 15.mars 2020 fra https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2415/index.html

-         Eliassen, J., Engelien, O., Eriksen, T. L., Grimnes, O. K., Skovholt, L., Sprauten, K., Ertresvaag, E., Wiig, H., Øhren, A. (2009). Tidslinjer Påbygging. Aschehoug

-         Egge, Å. (2019, 12.november) Kommunisme. Hentet fra https://snl.no/kommunisme 

-         Goplen, Å. (2020, 26.februar) Vladimir Lenin. Hentet fra https://snl.no/Vladimir_Lenin 

-         Egge, Å. (2020, 15.januar) Josef Stalin. Hentet fra https://snl.no/Josef_Stalin 

-         Fafner, H. H (2019, 26.desember). Tolv udødelige sitater. Hentet fra https://historienet.no/samfunn/politikk/politikere/tolv-udodelige-sitater 

-         Novikova, K. (2015, 28.august) 10 mektige massemordere. Hentet fra https://arkiv.p3.no/diktaturet/10-mektige-massemordere/ 

-         Historienet (2012, 21.august) Stalin myrdet Lenin. Hentet fra https://historienet.no/samfunn/politikk/politikere/stalin-myrdet-lenin 

-         Civita (2017, 05.juli) Lenins totalitære prosjekt. Hentet fra https://www.civita.no/2017/07/05/lenins-totalitaere-prosjekt 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst