Alkan

Kap. 3 Karbonkjemi. 10. klasse rapport med karakteren 6/5.
Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.12.14

FORSØK 2 s. 82

 

MODELLER AV ALKANER

 

Jeg kan jo starte med en liten innleding om hva hydrokarbon er for noe:

Hydrokarboner er et organisk stoff som består bare av hydrogen (H) og karbon (C) Karbonatomene ligger i kjeder med hydrogenatomene festet på dem. Karbon har fire «ledige» plasser til å binde seg med andre stoffer, mens Hydrogen har en «ledig». Hydrokarboner kan deles inn i 4 grupper:

 

-       Alkaner (enkel elektronparbinding)

-       Alkener (dobbel elektronparbinding)

-       Alkyner (trippel elektronparbinding)

-       Aromater (karbonatomene er bundet sammen i plane ringstrukturer med både σ og π-bindinger)

 

Men hvor mange alkaner finnes det?

Det finnes utrolig mange alkaner, ingen vet helt eksakt hvor mange det finnes. Så dette spørsmålet er umulig å svare på.

 

Alkan

Molekylformel

Kokepunkt

Tilstand ved 25 °c

Metan

CH4

     -162 ºC

gass

Etan

C2H6

       -89 ºC

gass

Propan

C3H8

-42 ºC

gass

Butan

C4H10

0 ºC

gass

Pentan

C5H12

36 ºC

væske

Heksan

C6H14

69 ºC

væske

Heptan

C7H16

98 ºC

væske

Oktan

C8H18

126 ºC

væske

Nonan

C9H20

150 ºC

væske

Dekan

C10H22

173 ºC

væske

Undekan

C11H24

196 ºC

væske

Dodekan

C12H26

216 ºC

væske

Eicosan

C20H42

343 ºC

fast stoff

Triacontan

C30H62

450 ºC

fast stoff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGENSKAPER:

 

Naturgass:

Metan: CH4 - det enkleste mettede hydrokarbonet også det enkleste organiske molekylet. Den er fargeløs, giftig og brennbar gass som forekommer i store mengder i naturgass. Dette forekommer også når planterester råtner. Hovedårsak til utslipp av metan er kupromp!

Har en molvekt på 16,04246 g/mol.

 

Etan: C3H6 – Tørrgass. Er en gass som finnes i naturgass, og som er mye brukt som råstoff i petrokjemisk industri. Lett å presse sammen til væske. Tetthet på 0,548 g/cm3 og molvekt på 30,07 g/mol.

 

Propan: C3H8 – Våtgass. Er gass som blir brukt til oppvarming og belysning i propanapparater. Du kan kjøpe det på stålflasker, der er den presset sammen med væske. Ren propangass er luktfri og meget eksplosiv. Tetthet på 0,582 g/cm3 og molvekt på 44,094 g/mol.

 

Butan: C4H10 – Våtgass. Likner propan og blir brukt i blant annet gassbrennere på skolen. I butanboksene er butangassen presset sammen til en væske.

Tettheten til butan er 0,584 g/cm3 og en molvekt på 58,10 g/mol

 

Flytende:

Pentan: C5H12 – Brukes til løsemiddel i maling. Under normale forhold er pentan i flytende form (væske). Brukes til bilbensin

 

Heksan: C6H14 – Brukes til løsemiddel i lakk. Under normale forhold er heksan i flytende form. Brukes til bilbensin

 

Heptan: C7H16 – Under normale forhold er heptan i flytende form. Brukes til bilbensin.

 

Oktan: C8H18 – Under normale forhold er oktan i flytende form. Viktig bestanddel i bensin.

 

Alkan:

Alkanenes egenskaper bestemmes ut i fra hvor lange molekylkjedene er.

Regelen er at jo lenger karbonkjede, jo høyere kokepunkt. Alkanene med 1 til 4 karbonatomer er alle gasser ved romtemperatur, mens alkaner med 5-17 karbonatomer er væsker. Er karbonkjedene lenger enn 17 karbonatomer vil alkanene være et fast stoff. Råolje som er det man finner i oljebrønner i Nordsjøen er en blanding av mange ulike hydrokarboner og i den finnes det både flytende og faste alkaner.

 

De fire enkleste alkanene; metan, etan, propan og butan, er alle gasser i romtemperatur og de går ofte under samlebetegnelsen naturgass siden det er en blanding av disse gassene vi finner i gassreservoarer i blant annet Nordsjøen. Etan, propan og butan blir til væsker under trykk og kalles derfor våtgass.

 

En egenskap ved alkanene er at de ikke kan løses opp i vann. Vi sier at alkanmolekylene ”skyr” vann, de er hydrofobe. Alkanmolekylene er upolare, mens vannmolekylene er polare, og det dannes ikke hydrogenbindinger mellom de ulike molekyltypene. Vann lar seg derfor vanskelig blande med alkan, og jo større molekylmasse alkanene har, desto lavere er løseligheten i vann.

 

Desto mer stoffet inneholder av karbon- og hydrogenatomer vil alkanet bli mer seigere.

 

Litt mer data om de 10 første alkanene:

Navn

Smeltepunkt

Molekylmasse

Antall iosmer

Metan

-183 ºC

16

1

Etan

-172 ºC

30

1

Propan

-188 ºC

44

1

Butan

-138 ºC

58

2

Pentan

-130 ºC

72

3

Heksan

-95 ºC

86

5

Heptan

-91 ºC

100

9

Oktan

-57 ºC

114

18

Nonan

-54 ºC

128

35

Dekan

-30 ºC

142

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kj.uib.no/k101/meny.swf

 

Veldig fin side!!

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst