Abort, rett eller galt?

Etiske problemstillinger knyttet til abort.

Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.02.12

Innholdsfortegnelse

1 Innledning

2 Hoveddel

2.1 Bakgrunnsstoff

2.2 Forskjeller fra land til land

2.3 Hvordan kirurgisk fjerning av fosteret foregår

2.4 Etikk og Moral

2.5 Forskjellige syn på abort

3 Avslutning

4 Kilder

 

1 Innledning

I dag er abort et mye mer aktuelt tema enn før, på grunn av at vi har mye mer avansert teknologi, og økende kunnskap om mennesker på fosterstadiet. Før handlet det mest om kvinnefrigjøring, og at kvinnen skulle kunne velge selv. Nå handler det mest om menneskeverd. Abort blir utført i omtrent alle land i verden, både illegalt og legalt.

 

Viktige begrep jeg kommer til å bruke mye, er moral, etikk og abort. Moral er et utrykk brukt for å skille den rette og den gale måten å leve på innenfor er gitt kultur. Utrykket kommer fra det latinske ordet ”moralis” som også betyr sedvane, skikk og livsstil.

 

Etikk har mye til felles med moral. Det er nemlig læren om rett og galt. Når ”det som er rett” skal bedømmes, finnes det ulike etiske teorier som vektlegger ulike ting. Utrykket kommer fra det greske order ”ethikos” som betyr sedelig.

 

Abort er en avbrytning av svangerskapet, og det er to måter å gjøre dette på. Spontan- og fremprovosert abort. Den spontane aborten foretas ved at kvinnen ufrivillig frastøter fosteret, og på den måten avbryter svangerskapet. Den fremprovoserte måten utføres ved hjelp av legemiddel eller et kirurgisk inngrep.

 

I denne oppgaven har jeg tenkt å forklare hvordan abortlovene er i noen utvalgte land, også skal jeg diskutere om det å ta abort er rett eller galt. Jeg skal også diskutere om fosteret er et menneske på lik linje som oss.

 

Jeg er fult klar over at dette er et meget stort tema, men jeg valgt å konsentrere meg om det å ta abort er moralsk forsvarlig.

 

2 Hoveddel

 

2.1 Bakgrunnsstoff

Avbrytning av svangerskapet har til alle tider vært noe kvinner har behøvd å velge. Men da kristendommen ble innført i Norge, ble det innført svært strenge straffer for å gjøre nettopp dette. I 1842 fikk vi en ny lov som tilsa at kvinner som utførte abort skulle utføre staffearbeid. Denne loven varte helt til 1902, da vi fikk den loven som skulle vare helt til 1978, da selvbestemt abort ble legalisert.

 

Loven av 1902 lyder som følger: ”Kvinde der ved fordrivende Midler, eller paa anden Maade retsstridig dræber det Foster hvormed hun er svanger, eller medvirker hertil, straffes for Fosterfordrivelse med Fængsel indtil 3 aar”. Hvis noen annen en kvinnen utførte aborten, var straffen til denne personen inntil 6 år, og hvis tilfellet var at kvinnen som bar barnet også døde, skulle denne personen få fra 6 år til livsvarig fengsel. Når kvinnene i 1978 endelig fikk retten til å avbryte sitt svangerskap hvis de ønsket det, hadde de kjempet for det i nesten 60 år.

  

Selv om de forskjellige landene i Vesten har ganske lik kultur, er det kjempeforskjeller på abortlovene. I Irland for eksempel er det ikke lov å utføre noen form for abort uansett hvordan kvinnens situasjon er. USA har den mest liberale abortloven. Den har vært mer fokusert på individuelle rettigheter enn andre land.

 

2.2 Forskjeller fra land til land

I 1983 ble abort totalforbudt i Irland, på grunnlag av ”the right of life of the unborn”. Tusenvis av kvinner drar derfor til utlandet hvert år for å avbryte påbegynte svangerskap. I 1973 kom Høyesterett i USA, fram til at enhver restriksjon i tilgangen på abort ville være grunnlovsstridig, fram til etter 3. svangerskaps måned, hvor de kunne sette opp restriksjoner. Før dette hadde alle delstatene i USA individuelle abortlover.

 

I Asia har Kina den mest liberale abortloven i hele verden. De har ingen restriksjoner på abort, det er lov helt til og med fødselen. Det eneste er at det må utføres av kvalifisert personell. Myndighetene oppfordrer faktisk kvinnene å ta abort, som en del av at de prøver å begrense populasjonen. De har faktisk ikke lov til å ha mer enn ett barn. Hvis de blir gravide etter å ha det tillatte antallet barn, kan de bli frafalt sin økonomiske støtte, og bøtelagt. Det er også blitt påvist at det har blitt brukt psykisk og fysisk tvang for at kvinnen skal avbryte svangerskapet.

 

Så mens debattene i USA og Irland handler om kvinnens rett til abort satt opp mot fosterets rett til liv, er sitasjonen i Kina på en måte omvendt. Man kan ikke få så mange barn som man vil, og istedenfor å vurdere abort, og nesten ingen bryr seg om fosteret.

 

2.3 Hvordan kirurgisk fjerning av foster foregår

De fleste vet vel at en måte å utføre abort på er å ta et kirurgisk inngrep. Men hvordan foregår egentlig dette?

 

Her er hva som skjer under en abort som blir utført tidlig i svangerskapet:

1) Legen utvider livmorhalsen

2) Han/hun fører et plast eller metall rør inn i livmoren

3) Så suges graviditeten ut, i løpet av et inngrep som varer i 20 minutter.

 

Her er hva som skjer under en abort som blir utført sent i svangerskapet, senere enn hva som er lov i Norge:

1) Legen utvider livmorhalsen, og leder et plast eller metallrør inn

2) Ledet av at et ultralydbilde griper legen barnets ben med en tang

3) Legen drar hele barnets kropp ut bortsett fra hodet

4) Ved hjelp av en saks blir hodeskallen til barnet åpnet

5) Røret blir ført inn i barnets hode, og hjernemassen blir trukket ut slik at hodeskallen kollapser

6) Restene etter fosteret blir så fjernet.

 

Inngrepet tar mellom 10 og 20 minutter, og pasienten kan som oftest dra hjem i løpet av dagen. Hun får med seg en tre dagers sykemelding, eller lenger hvis hun trenger det. Hun ligger i narkose under inngrepet.

 

2.4 Etikk og moral

Etikk og moral er to svært store begreper, og de kan være vanskelige å forstå. De har mye til felles, men er samtidig forskjellige. Etikk er ”regelsettet” for hvordan man skal leve.

 

En kvinne dør hvis hun fullfører svangerskapet sitt; skal hun drepe barnet ved å ta abort og overleve selv, eller unnfange det og dø, slik at barnet overlever? Slike dilemmaer er ekstremt vanskelige, men de må tas. Det er nettopp i slike dilemmaer som etikken brukes. Den konsekvensetiske løsningen for kvinnen her, ville vært å veie hennes, og barnets, liv opp mot hverandre, og finne ut hva som er best å gjøre. Det pliktetiske ville vært å la barnet leve, det som skjer får skje, naturen får gå sin gang.

 

 

2.5 Forskjellige syn på abort

Den kristne Kirke er en klar motstander av abort, men er åpne for visse unntak. Dette er tilfellet hvis voldtekt eller incest har skjedd. Man er altså åpne for unntak hvis de fysiske og/eller psykiske konsekvensene er overveldende for moren.

 

Den katolske kirke er motstandere av abort, fordi de mener at liv er hellig. 

Det Human Etiske forbund på sin side er en tilhenger av selvbestemt abort og støtter dagens lovgivning. De mener at i et humanistisk menneskesyn må det enkelte mennesket kunne bestemme over sin egen kropp og liv. Men kvinnens rett må også balanseres med fosterets rett. Derfor blir det et vanskelig kompromiss mellom kvinnen og fosteret.

 

Dette viser at hva som er rett og galt moralsk avhenger av hvilke verdier man bygger sitt grunnlag på. Et spørsmål blir da om det skal ligge noen felles, forpliktende verdier i et samfunn, eller om hver enkelt skal velge verdier selv. Til nå har abortloven og synet på livet som en gave fra Gud som vi ikke bestemmer over, vært et verdigrunnlag i landet vårt.

  

 

Når det gjelder saker hvor abort eller incest er årsaken til graviditet, synes jeg ikke at det er moralsk forsvarlig i det hele tatt. Er det noen som ikke har noe skyld i det som skjedde i det hele tatt, så er det barnet.

 

3 Avslutning

Det har vært en oppgave som har vært litt vanskelig å jobbe med og finne stoff om, og det er jo en oppgave uten noe fasit svar. Men jeg mener at oppgaven fortsatt var en grei oppgave og at det ble litt spennende etter hvert.

 

Når det gjelder abortspørsmålet, mener jeg personlig at det er forkastelig, med mindre man er i direkte fysisk fare. Hvordan kan det være moralsk riktig å velge sitt eget livs prioriteringer foran et annet menneske sitt liv?

 

Til syvende og sist, mener jeg, i likhet med den kristne allmennheten, at med mindre man har en meget god grunn, er det ikke moralsk forsvarlig å ta abort.

 

<bilde>

 

4) Kilder

www.jesusnett.no

http://folk.uio.no/jenssa/a_kronik.03.htm

www.dagensondekvinner.net

http://sosialisme.no

http://www.nettavisen.no/innenriks/politikk/article378612.ece

www.sistedagershellige.no

www.wikipedia.no

http://www.spuc.org.uk

http://www.human.no

www.stud.alt.hist.no

http://avis.skolenettet.no

www.katolsk.no

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1018829.ece

www.dagbladet.no

http://www.dagbladet.no/magasinet/2004/03/22/393867.html

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst