FN = forente nasjoner

En særoppgave om FN.

Karakter: 5+ (Religion, livssyn og etikk, 10. klasse)

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.11.28

Hva er FN?

FN ble offisielt etablert 24. oktober 1945 etter 2. verdenskrig. FN er en internasjonal organisasjon, etterfølger av Folkeforbundet. Organisasjonens mål er å arbeide for internasjonal fred, sikkerhet og utvikle et rettferdig samfunn. Organisasjonen arbeider i tillegg innen internasjonal rett, økonomisk utvikling, utvikling i samfunnet og menneskerettigheter.

 

Generalforsamlingen, Sikkerhetsrådet, Det økonomiske og sosiale råd, Sekretariatet og Den internasjonale domstolen er de viktigste administrative organene som FN er delt opp i.

 

FN har også flere andre organisasjoner liggende under seg, blant dem er blant annet Verdens helseorganisasjon og FNs barnefond.

 

<bilde>

FN-bygningen i New York

 

FNs Generalforsamlingen

Forsamlingen består av alle FNs medlemsland. De møtes årlig på sesjoner som blir ledet av en president, valgt av forsamlingen. På disse sesjonene har hvert land en stemme og alle stemmene teller like mye. I dag holdes disse sesjonene i FN-bygningen i New York.

 

I tillegg til den årlige sesjonen som normalt er fra september til desember, blir forsamlingen av og til innkalt til ekstraordinære sesjoner.

 

FNs maktsenter: Sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådet er FNs handlingsorgan. Dette organet er det eneste som kan Benytte militær makt. Det er dermed det suverent mektigste organet i FN. For at Sikkerhetsrådet skal kunne gjøre slike handlinger må alle medlemslandene være enige. I følge FN-pakten er hovedansvaret til Sikkerhetsrådet er å bevare fred og sikkerhet i verden.

 

Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC)

Det økonomiske og sosiale råd har ansvaret for behandling av økonomiske og sosiale spørsmål. De arbeider med alt fra internasjonal kriminalitet til humanitær bistand. Dette rådet arbeider under Generalforsamlingens myndighet.

 

Sekretariatet

Sekretariatet regnes som FNs administrator, de betjener de andre FN organene og styrer deres handlinger. I sekretariatet jobber tusenvis av folk hver dag for å holde hjulene i gang. Blant annet å iverksette det FN vedtar, organisere internasjonale konferanser og å samle inn kunnskap og bakgrunnsinformasjon om problemer som skal behandles. Sekretariatet tar ordre fra Generalsekretæren.

 

FNs Generalsekretær, ”den umulige jobben”

FNs generalsekretær blir utnevnt av Generalforsamlingen, denne personen velges for en femårsperiode og kan bli gjenvalgt. Nåværende Generalsekretær er Ban Ki-moon fra Sør-Korea. Han ble valgt i 2007. Hans viktigste oppgave som Generalsekretær er å hindre at konflikter som kan true verdensfreden oppstår.

 

Nordmannen Trygve Lie var FNs første Generalsekretær. Han kalte denne stillingen for verdens vanskeligste jobb. Jobben er også kjent som ”den umulige jobben”.

 

Den internasjonale domstol

Den internasjonale domstolen er FNs juridiske hovedorgan. Her kan kun stater, ikke personer innbringes. En stat kan ikke tvinges fram for domstolen, men hvis den aksepterer det er staten pliktig til å følge domstolens beslutning. Den internasjonale domstolen ligger i Haag i Nederland. Den består av 15 dommere som er valgt av Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet for en 9-årsperiode. 9 av dommerne må være enige for at det skal kunne bli fattet en beslutning,

 

United Nations Children's Fund (UNICEF)

UNICEF arbeider etter Barnekonvensjonen som er barnas egne menneskerettigheter. De operer i rund 160 land og områder her har de 7000 personer utplassert i feltene. Det vil si 88 % av organisasjonens ansatte. UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Organisasjonen har sitt hovedkvarter i New York.

 

Prioriterte arbeidsområder for UNICEF:

- Barns helse og ernæring.

- Vaksiner.

- Rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold.

- Kvalitetsskole for alle barn.

- Beskyttelse mot vold og utnytting.

- Beskyttelse mot hiv/aids.

- Beskyttelse i krisesituasjoner.

 

<bilde>

 

UNICEF Norge er en av 37 nasjonale støttekomiteer for UNICEF. Norge samler inn penger og selger kort og gaveartikler til inntekt for UNICEFs arbeid. I 2006 bidro Norge totalt med hele 1,145 mrd NOK. Norge har 33 personer ansatt i organisasjonen og i tillegg 8 på ledernivå og 5 junioreksperter.

 

Mer enn 300 ambassadører jobber for UNICEF. De skaper oppmerksomhet rundt arbeidet deres. Blant disse er kjente skuespillere, musikere, idrettsutøvere og artister som bruker sin status til fordel for arbeidet til UNICEF.

 

UNICEF mottar ingen økonomisk støtte fra FN-systemet, men får bidrag fra regjerninger, næringsliv, organisasjoner, enkeltpersoner og inntekter av blant annet UNICEF-kort.

 

FN har også andre fond og programmer i tillegg til UNICEF som:

- Verdens utviklingsprogram(UNDP).

- Verdens matvareprogram(WFP).

- Befolkningsfond(UNFPA).

- FNs konferanse for handel og utviklings organ(UNCTAD).

- FNs høykommissær for flyktninger(UNHCR).

- FNs høykommissær for menneskerettigheter(OHCHR).

- FNs miljøprogram(UNEP).

 

FN og Norge

Utenriksdepartementet(UD) styrer utenrikspolitikken for Norge og behandler derfor i tillegg FN saker i forhold til Norge. Departementet har en egen FN-seksjon som arbeider med FN spørsmålene og Norges posisjon i FN. Jan Egeland fra Norge har jobbet med FNs humanitære bistand og jobbet med FN saker i UD i mange år. Fra 1998 til 2001 var han spesialutsending for FNs Generalsekretær og fra 2001 til 2003 var han Generalsekretær i Norges Røde Kors. Nå er han direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

 

Norge som de fleste andre medlemsland, har også en permanent delegasjon til FNs hovedkvarter som ligger i New York. Norge har derimot ingen representanter for FN som jobber her i landet. Norges FN-ambassadør heter Johan L. Løvald.

 

Som tidligere er nevnt har Norge ingen FN representanter som arbeider i Norge, det er heller ikke mange av særorganisasjonene som er representert her. Norge har kun to instanser som er en del av FN systemet. Det er FNs utviklingsprogram (UNDP) og GRID som er en del av FNs miljøprogram og ligger i Norges FN-hovedstad, Arendal.

 

<bilde>

FN-huset i Arendal

 

FN kalenderen

Formålet med FN kalenderen er å sette fokus på FNs arbeid. Markeringene bestemmes av FNs generalforsamling. Det finnes internasjonale markeringer for alt fra fjernsyn til menneskerettigheter. Markeringene er enten FN-dager, FN-uker eller FN-år. FN oppfordrer alle medlemsland til å delta i markeringene.

 

I 2008 er det fire satsinger: Internasjonalt år for planeten jorda, internasjonalt år for poteten, internasjonalt år for sanitære forhold og internasjonalt år for språk.

Et par eksempler på FNs markeringsdager:

- 27. januar: Internasjonal minnedag for ofrene for holocaust.

- 8. mars: Internasjonal kvinnedag.

- 12. juni: Verdens dag mot barnearbeid.

- 24. oktober: FN-dagen.

- 21. november: Verdens TV-dag.

Dette er bare noen få av mange, mange markeringsdager i tillegg til alle markeringsukene og årene som finnes. De fleste dagene marker den datoen organisasjonen startet arbeide om temaet.

 

FNs særorganisasjoner

FN har en rekke særorganisasjoner som arbeider innen alle mulige områder:

- International Labour Organization (ILO) er sammensatt organisasjon med representanter for regjeringer, arbeidstakere og arbeidgivere. ILO jobber for bedre arbeid- og levekår.

- International Civil Aviation Organization (ICAO) arbeider for å utvikle sivil luftfart på en sikker måte gjennom samarbeid mellom medlemsstatene.

- International Maritime Organization (IMO) arbeider for å bedre samarbeid mellom medlemslandenes maritime myndigheter. De legger vekt på sikkerhet ved sjøs og forurensing.

- International Telecommunication Union (ITU) arbeider med informasjon og kummunikasjonsteknologi. Organisasjonen satser på radiokommunikasjon, standarisering og utvikling.

- International Atomic Energy Agency (IAEA) arbeider med atomenergi. Organisasjonen jobber for å sikre et trygt og fredelig bruk av atomteknologi.

- International Fund for Agricultural Development (IFAD) arbeider for å bekjempe fattigdom i utviklingsland.

- International Monetary Fund (IMF) arbeider for å fremme internasjonal valutasamarbeid og handel, sikre stabilitet og forutsigbarhet i verdensøkonomien.

- Food and Agriculture Organisation (FAO) Er FNs organisasjon for ernæring og landbruk.

- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) jobber for å øke velstand og bekjempe fattigdom gjennom utvikling av industri i utviklings- og mellominntektsland.

- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) jobber for fred, trygghet, utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonen arbeider for å lage en fredskultur.

- World Health Organization (WHO) arbeider for at alle mennesker skal kunne oppnå en så god helse som mulig. Organisasjonen jobber med alt fra vaksinasjonsprogrammer og sykdomsutrydding til internasjonal politisk virksomhet i forhold til tobakks- og sukkerindustrien.

- World Meteorological Organization (WMO) arbeider for fri informasjon om metrologi, hydrologi og klima.

- World Intellectual Property Organization (WIPO) er verdens opphavsrettsorganisasjon og sørger for respekten for intellektuell opphavsrett verden over. Organisasjonen administrerer mange forskjellige internasjonale avtaler.

- World Torism Organization er en verdensledene turismeorganisasjon som fungerer som en kilde til informasjon om kunnskaper rundt turisme.

- World Bank Grop er verdensbanken. Bankgruppen gir bistand til land for å bekjempe fattigdom og hjelp av økonomisk vekst. Verdensbanken har flere funksjoner som blant annet forsikring.

- Universal Postal Union (UPU) har et samarbeid med flere forskjellige aktører i postsektoren. Foreningen arbeider for å utvikle og sikre et universielt nettverk av posttjenester.

 

 

Kildehenvisninger

- FN.no

- UNICEF.no

- Wikipedia.no

- Arendalinfo.no

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst