Homoseksualitet

Litt om homofili, ekteskap, adopsjon + en spørre undersøkelse.
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.03.22

Kjærlighetshistorier og seksuelle forhold mellom mennesker av samme kjønn har vært kjent i hele vår historie. Det å være homofil betyr at du forelsker deg i og føler deg tiltrukket av det samme kjønn som deg selv. Både damer og menn, gutter og jenter kan være homofile, jenter som er homofile foretrekker å kalle seg lesbiske noen er bifile – det vil si at kan bli tiltrukket av begge kjønnene. I dag kan homofile, lesbiske og bifile i den vestlige verden stort sett leve ut sin seksualitet. Diskriminering av lesbiske og homofile er forbudt i Norge i dag.

 

En del oppdager at de er homofile svært tidlig i livet mens noen oppdager det svært sent. Noen har overhodet ikke problemer med å akseptere at de er homofile eller lesbiske, mens andre syns det re vanskelig. I noen ungdomsmiljøer er det liten åpenhet om homofili, og mange tror at de er de enste homofile i verden. For noen er det særlig vanskelig å fortelle foreldrene sine at de er homofile fordi deres reaksjoner betyr mer enn andres. Men selv om det kan være vanskelig å stå fram, har de fleste det mye bedre etter at de har fortalt om sin seksuelle legning. De fleste erfarer også at reaksjonene fra omgivelsene er bedre enn de hadde fryktet på forhånd. Uansett om du velger å fortelle det til alle eller bare til noen, er det fint å ha noen å snakke med. Homofiles ungdomstelefon er godt alternativ dersom du synes det er vanskelig å snakke med venner eller familie. Detter en telefonlinje hvor homofile ungdom svarer på spørsmålene du måtte ha, og kan gi deg informasjon om hvor du treffer andre homofile der du bor.

 

Ikke kast bort den verdifulle ungdomstiden på å prøve å være noe du ikke er. Vær noe du ikke er. Vær stolt av den du er, og nyt de gode følelsene av forelskelse når de kommer!

 

<bilde>

 


Adopsjon

 

I den siste tiden er debatten om homofili og adopsjon blitt svært aktuell. Hva er egentlig riktig? At barna skal vokse opp i en trygg kjernefamilie med både en mor og en far, eller skal de få vokse opp med to foreldre av same kjønn? Det er en viktig og engasjerende debatt. For hva er egentlig best for barnet? Ja, for det er jo barna det vil gå utover, enten på en positiv eller negativ måte. Mange har engasjert seg i denne saken, de homofile viser til nyere forsking og psykologer viser til tidligere erfaringer.

 

Av undersøkelser som ble gjort i 1992 var det 8 prosent av befolkningen som sa ja til at homofile kunne få adoptere. I dag er tallet oppe i 26 prosent. Det er fremdeles mange som er imot, men tallet på tilhengerne har økt kraftig.

 

De homofile har ikke alltid hatt det så greitt. De ble utestengt fra kirken, for Bibelen sier klart nei til homofilt samliv. Dette mener i alle fall en del prester, biskoper og statsminister Kjell Magne Bondevik. Før var også de homofile utestengt fra nærmiljøet, for dette var noe uvanlig, noe annerledes. Enda er det slik flere plasser, spesielt på små plasser der alle kjenner alle. Men i de store byene er det blitt et vanelig syn å se et homofilt par gå hånd i hånd. Vil det da om noen år være et like vanelig syn å se et homofilt par trille rundt på en barnevogn?

 

Det i seg selv å vokse opp som et adoptivbarn kan for noen bli et problem ved at de ikke kjenner sine biologiske foreldre, og kanskje heller ikke vet hvorfor disse har gitt fra seg barnet. Spørsmålet er da om disse barna vil få enda flere problemer ved å vokse opp med to homofile foreldre, enn å vokse opp i en "vanlig kjernefamilie" der det er en av hvert kjønn. Det er jo ikke til å legge skjul på, at når et barn vokser opp med to homofile foreldre, kan det bli utsatt for mobbing. Men ved å plassere barna i en kjernefamilie, vil det dermed ikke si at de ikke kan bli utsatt for mobbing. Vi veit jo om barn som er adoptert fra et annet land og en annen kultur som har blitt utsatt for mobbing og utvestenging i nærmiljøet.

 

Det store problemet med mobbing av barn som vokser opp hos homofile, ligger ikke i seg selv i barna, det ligger i samfunnet og på mangel på informasjon og frykt for det som er ukjent. For er virkelig samfunnet klar for en slik stor utfordring? Vil alle kunne tilpasse seg en slik ordning? Og hvordan kan en forhindre mobbing av disse barna? Det som blir svært viktig, er å gi informasjon til skole og nærmiljø om homofili og den spesielle familiesituasjonen til barna. Barna må få kunnskap om familiesituasjonen hjemme, slik at det ikke blir noen overraskelser når de kommer ut i den "store" verden. Dette krever at foreldrene er åpne og har god kommunikasjon med barna sine, og blir dermed en problemstilling homofile bør tenke godt igjennom før de velger å få barn. Mobbing som er et samfunnsproblem, må også løses som et samfunnsproblem. Å fjerne hakkekyllingen blir da å plassere ansvaret for mobbing på feil sted.

 

En anen viktig problemstilling er at alle barn trenger både en mor (kvinne) og en far (mann) for å være sikret en normal psykoseksuell og psykososial utvikling. Kan virkelig et homofilt par greie denne oppgaven? Selv om de prøver å fordele de ulike oppgavene likt, vil det fremdeles stå igjen problemer.

 

- Alle vet at den tidligere bindingen og avhengigheten av en mor er livsviktig for oss alle de første leveårene. Det legger grunnlaget for hele vår senere utvikling og for tryggheten på oss selv og andre. Men det kan være en risiko for både guter og jenter viss denne avhengigheten ikke blir løst gjennom gradvis frigjøring og selvstendighet. Det er nemlig slik at en medverkende årsak til at en del mennesker får problem eller psykiske lidninger seinere i livet, er at det er fortsatt uløst binding til den tidligere og "allmektige" mor. Et godt og nært forhold til en far hjelper derfor barnet å komme seg løs fra den tidligere morsbindingen. Men løsrivingen kan bli et problem dersom bruddet med moren blir for drastisk, slik at det blir etterlat et "sår". Dette kan psykoanalytiker Jarl Jørstad stedfeste etter år med forsking og erfaring på dette området.

 

Barn som vokser opp med bare mor eller far, eller to adoptivforeldre av samme kjønn, blir lett prega av det Jørstad har uttalt seg om, vis det ikke er god nok erstatning for moren/faren som ikke er der. En løsning kan da bli at folk i familien eller i nærmiljøet kan komme inn som en avlasting.

 

Det er ingen selvfølge å få barn, det å kunne bli gode foreldre er den mest krevende og vanskeligste oppgaven en kan få i livet. Det å oppdra barn i homoseksuelle familier er ikke problemfritt, fordi man er utsatt for mobbing, og barn må ha rollemodeller av begge kjønn. Men den problemstillingen ligger ikke bare i homofile familier, for alle barn kan bli utsatt for mobbing og det fins mange dårlige foreldre omkring.

 

Men nå er det slik at 20 000 - 40 000 norske barn vokser opp med homofile foreldre, på grunn av kunstig befruktning. Disse barna vokser opp med en biologisk mor og en stemor. Vis da den biologiske moren dør, er det ingen som sitter igjen med det juridiske ansvaret, for stemoren har ingen rett på barnet. De stiller seg da et spørsmål om det burde bli åpnet for adopsjon av partneren sitt barn. For det er jo det beste for barnet man skal tenke på.

 

Vi syns nå at homofile burde få adoptere barn. Enten fra andre land eller fra Norge. De burde ikke bli avslått for å bli adoptiv foreldre bare fordi de er homofile. De burde bli vurdert for hvordan de er som mennesker ikke for hvem de er sammen med. Hvorfor skal enslige få lov til å adoptere når ikke homofile får lov…. 

 

 

Ekteskap


Den 1. august 1993 trådte lov om registrert partnerskap i kraft. Partnerskapsloven gir to homofile personer av samme kjønn muligheten til å inngå registrert partnerskap med hverandre. Et registrert partnerskap har, med unntak av retten til vigsel og adopsjon, de samme rettsvirkninger som et ekteskap.

Når man inngår registrert partnerskap innebærer det at man i alle sammenhenger vil bli regnet som hverandres nærmeste pårørende.

Hvis man ønsker det kan man velge den andre partnerens slektsnavn som felles slektsnavn.
 
Tidligere gjaldt ikke adopsjonslovens regler for registrerte partnere. Fra og 01.01.02 ble det åpnet for at registrerte partnere kunne adoptere den annen partners barn - stebarnsadopsjon.
Fremdeles er det slik at registrerte partnere er avskåret fra assistert befruktning.

Krav på trygd og stønader er mest aktuelt i forhold til folketrygdloven. Dette innebærer bl.a. at en enslig mor eller far som inngår registrert partnerskap mister retten til utvidet barnetrygd.
En registrert partner som forsørger den andre, vil som uføre- eller alderspensjonist ha krav på ektefelletillegg.
Er begge pensjonister vil man få redusert grunnpensjon i forhold til hva man får som enslige/samboere.
En gjenlevende registrert partner vil også kunne ha krav på etterlattepensjon fra folketrygden.
 
Inngår man partnerskap vil det også få betydning i forhold til private og kollektive forsikringsordninger. Dette gjelder både i forhold til skadeforsikring, herunder såkalte kombinerte forsikringer som også inneholder et ansvars- og rettshjelpselement, og i forhold til personforsikring dvs livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring.
Det gjelder imidlertid en stor grad av avtalefrihet for de ulike typer forsikringer. Forsikringsselskapet skal gi opplysninger om omfanget av den konkrete forsikring.

Skattelovens bestemmelser gjelder tilsvarende for registrerte partnere som for ektefeller. Det innebærer at en partner som forsørger den andre partneren har krav på skatteklasse 2.
 
Registrerte partnere får arverett etter hverandre på lik linje med ektefeller. Arveavgiften beregnes på samme måte som for ektefeller.  

En utenlandsk statsborger som ikke har bopel i riket vil kunne få oppholdstillatelse under forutsetning av at hun/han skal inngå registrert partnerskap i Norge. Det er imidlertid en forutsetning at de øvrige vilkår for oppholds- og arbeidstillatelse er oppfylt.

Aktuelle lover:
Partnerskapsloven

Ekteskapsloven

Adopsjonsloven
Arveloven

 

 

SPØRREUNDERSØKELSES SVAR (FELLES)

Laget av gruppe 6 (Pernille, Henriette, Gorm og Christopher.)

Sett ring rundt svaret ditt.

 

1) Kjønn:

Jente: 12

Gutt: 15 

2) Hva syns du om homoseksuelle?

Hater dem: 6

Greit nok: 17

Kule: 4 


3) Syns du homofile burde få adoptere barn?

Ja: 5

Greit nok: 2

Nei: 20


4) Hvis bestevennen din hadde vært homofil og betrodde seg til deg.

Hadde du:

A) Sagt det til alle andre og oversett personen helt. 3

B) Holdte det for meg selv og oversett personen helt. 4
    

C) Sagt det til alle andre og støttet personen. 4

D) Holdt det for meg selv og støttet personen. 16


5) Mener du kjendiser burde fortelle til pressen at de er homofile?

Ja: 16

Kanskje: 5

Nei: 6


6) Syns du homofile burde få gifte seg i den kristelige kirken?

Ja: 14

Vet ikke: 4

Nei: 9

 

7) Kjenner Du noen homofile?

Ja: 8

Vet ikke: 4

Nei: 15

 

8) Syns du homofile er som vanlige folk?

Ja: 15

Vet ikke: 5

Nei: 7

 

 

SPØRREUNDERSØKELSES SVARENE

Laget av gruppe 6 (Pernille, Henriette, Gorm og Christopher.)

Sett ring rundt svaret ditt.

 

1) Kjønn: Gutter: 15 personer som har svart.

2) Hva syns du om homoseksuelle?

Hater dem,     greit nok,       kule.
          6                7                  2


3) Syns du homofile burde få adoptere barn?

Ja,        Greit nok,                   nei,
      2              0                13
4) Hvis bestevennen din hadde vært homofil og betrodde seg til deg.

Hadde du;

A) Sagt det til alle andre og oversett personen helt. 3

B) Holdte det for meg selv og oversett personen helt. 3
    

C) Sagt det til alle andre og støttet personen. 3

D) Holdt det for meg selv og støttet personen. 6


5) Mener du kjendiser burde fortelle til pressen at de er homofile?

Ja,         Kanskje               Nei.
     9             1                  5


6) Syns du homofile burde få gifte seg i den kristelige kirken?

Ja,         Vet ikke.             Nei,            

     5             2                  8

 

7) Kjenner Du noen homofile?

     Ja         Vet ikke.             Nei             

     5             0                   10

 

8) Syns du homofile er som vanlige folk?

     Ja         Vet ikke              Nei

     7             1                  7

 

SPØRREUNDERSØKELSES SVARENE

Laget av gruppe 6 (Pernille, Henriette, Gorm og Christopher.)

Sett ring rundt svaret ditt.

 

1) Kjønn: Jenter: 12 jenter som har svart.

2) Hva syns du om homoseksuelle?

Hater dem,     greit nok,              kule.
          0               10                     2


3) Syns du homofile burde få adoptere barn?

Ja,              Greit nok,                   nei,
      3                     2                   7


4) Hvis bestevennen din hadde vært homofil og betrodde seg til deg.

Hadde du;

A) Sagt det til alle andre og oversett personen helt. 0

B) Holdte det for meg selv og oversett personen helt. 1
    

C) Sagt det til alle andre og støttet personen. 1

D) Holdt det for meg selv og støttet personen. 9


5) Mener du kjendiser burde fortelle til pressen at de er homofile?

Ja,        Kanskje                Nei.
      7            4                       1


6) Syns du homofile burde få gifte seg i den kristelige kirken?

Ja,        Vet ikke.              Nei,

      9            2                       1

 

7) Kjenner Du noen homofile?

     Ja         Vet ikke.              Nei

      3            4                      5   

               

8) Syns du homofile er som vanlige folk?

     Ja         Vet ikke               Nei

      7             4                     0

 

SPØRREUNDERSØKELSE

Laget av gruppe 6 (Pernille, Henriette, Gorm og Christopher.)

Sett ring rundt svaret ditt.

 

1) Kjønn:  Jente    Gutt

2) Hva syns du om homoseksuelle?

 

Hater dem,     greit nok, kule.

3) Syns du homofile burde få adoptere barn?

 

Ja,        Greit nok,             nei,

4) Hvis bestevennen din hadde vært homofil og betrodde seg til deg.

Hadde du;

A) Sagt det til alle andre og oversett personen helt

B) Holdte det for meg selv og oversett personen helt.
    

C) Sagt det til alle andre og støttet personen.

D) Holdt det for meg selv og støttet personen.


5) Mener du kjendiser burde fortelle til pressen at de er homofile?

 

Ja,        Kanskje          Nei.

6) Syns du homofile burde få gifte seg i den kristelige kirken?

 

Ja,        Nei,             Vet ikke.

 

7) Kjenner Du noen homofile?

    

     Ja         Nei              Vet ikke.

 

8) Syns du homofile er som vanlige folk?

    

     Ja         Vet ikke         Nei

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst