Jihad

Særoppgave om Jihad og terrorisme. Tar også for seg den vanlige muslim, samt Koranens rolle.

Karakter: 6

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.09.07

1.0 Innledning.

Så var vi der. Det avsluttende prosjektet var kommet. Vi begge syntes det var meget viktig å ha om et emne som var samfunnsnyttig, og som vi i fremtiden ville ha brukt for. Vi hadde to emner vi syntes var interessante. Det var gammelegyptisk historie, og jihad. Det falt til slutt på jihad.

 

Vi valgte dette emnet, fordi dette er et emne som er meget aktuelt nå for tiden, og det kommer til å være aktuelt i lang tid fremover.

 

Slik som samfunnets utvikling er i dag, er terror en stor del av det. Vi hører om terroraksjoner, selvmordsbomber i Pakistan, og ikke minst konflikten mellom islam og den vestlige verden. Siden dette er et ganske komplisert tema, tenkte vi at for å få bedre forståelse av jihad, måtte vi vite hva det er, hva det går ut på, og hva egentlig grunnen for jihad er. Dette fattet begge vi to interesse for, og problemstillingene ble som følger:  

- Hva er jihad?

- Hvilken rolle spiller Muhammeds lære?

- Grunnlaget for det moderne jihad.

- Hvordan kommer jihad til uttrykk i vår tid?

 

Et annet problem var at vi måtte finne forankringer i lærerplanen til vårt prosjektemne. Det var overraskende vanskelig å finne noe som var relatert til akkurat dette emnet i lærerplanen, siden terror og jihad er et meget aktuelt tema i dag, og L97 ble skrevet før terror ble veldig synlig. Vi føler likevel at vi har funnet gode forankringer i lærerplanen, og disse er som følger:

Fagmål fra L. 97.

Elevene skal bli kjent med:

- Fortellinger fra Muhammeds liv.

- Hva islam er, og hva en muslim er.

- Ulike retninger innenfor islam.

- Konflikter, samarbeid og politiske forhold i verden.

 

Jihad er et stort emne, og vi måtte begrense oss slik at oppgaven ikke ble for bred. Dette ville skape kaos.

Begrensningene ligger for det meste i at vi ikke har brydd oss nevneverdig om hva som skjedde mellom Muhammed og år 1900. Det vi fryktet ville skje dersom vi tok med alt dette, var at vi ville få med bare noe av alt det som skjedde, og at vi ikke ville få noen ordentlig sammenheng i oppgaven.

 

Vi håper at du som leser av oppgaven også vil fatte interesse for emnet, og at du vil lære mye om jihad og hva det innebærer.        

 

2.0 Hva er jihad?

Jihad betyr anstrengelse for Allah, og ble opprettet av Allahs sendebud til menneskene, nemlig Muhammed. Han var den første filosofen som forkynte læren om jihad.

 

Det finnes flere måter å anstrenge seg for Allah på. Jihad er å kjempe for Allahs sak overalt i verden, og bekjempe vantro, det vil si folk som ikke tror på Allah, eller ikke følger religionen i alt og ett.

                                                           

2.1 Den store og den lille jihad

Det finnes to hovedmåter å utføre jihad på. En voldelig (den lille), og en ikke voldelig (den store). Alle muslimer er gjennom deres hellige bok Koranen, pliktige til å utføre jihad i Allahs navn.

 

Den store jihad, altså den ikke voldelige, er helt klart den vanligste måten å utføre jihad på. Dette går ut på at man bekjemper ”Det onde, og de som ikke hører Allah til” gjennom tanker, bønn og tale. Dette er den mentale formen for jihad, hvor hver enkelt muslim bekjemper sine onde tanker, samt tvilen man tror onde ånder kommer med.

 

Den lille jihad, eller hellig krigføring, kan i dag deles opp i to hovedgrener: Vanlig krigføring i Allahs navn, og terrorisme. Mange tror at mennesker som driver med hellig krigføring i Allahs navn, misforstår Koranen. Men det gjør de aldeles ikke. Allah oppmuntrer i Koranen til hellig krigføring.

 

Terrorisme er kanskje det de fleste av oss vestlige mennesker forbinder med jihad. Muhammeds barnebarn regnes som den første selvmordsaktivisen i Allahs navn, og blant fundamentalistiske muslimer i dag, er denne måten den vanligste å utføre jihad på. Ettersom deres fiender (de som ikke følger Koranen til punkt og prikke, eller de vantro) ofte ligger et stykke foran når det gjelder midler i vanlig krigføring, er ofte terrorisme den enkleste måten å spre død over fienden på. Terror sprer ikke bare død, men også frykt og lammelse hos motstanderne på en helt annen måte enn vanlig krigføring. Hvor en terrorist slår til, er også helt uvisst. Dermed kommer angrepet veldig overraskende på offeret og vitner.

    

2.2 Hvorfor utfører muslimer jihad?

Muslimer utfører jihad, fordi Allah har pålagt dem det. Ikke all jihad er voldelig, men tanken og filosofien er den samme. Vi må huske på at islam ikke fungerer på samme måte som kristendommen. Islam består av både tro og politikk, og disse to delene kan ikke splittes fra hverandre. Det vil si at Koranen, deres hellige bok er både hellige skrifter, men det er også islams lov.

 

Allah ønsker i følge Koranen et verdensomspennende muslims kalifat, og at alle skal underkaste seg Allah, enten de vil eller ikke. Alle de tre forskjellige metodene for jihad går ut på å bekjempe vantro, og å få flere mennesker til å underkaste seg Allah.

 

Ytterliggående muslimske grupperinger klager ofte over at vanlige muslimer ikke gjør mer aktivt for å bekjempe de vantroene, og der har de et poeng hvis vi skulle basere alt på hva Koranen sier:

Kjemp mot og drep avgudsdyrkerne hvor enn du finner dem. Ta dem til fange, omring dem, ligg på lur etter dem på ethvert sted som egner seg(for krig).

 

3.0 Muhammeds liv, og begynnelsen for jihad

For å forstå mer av grunnen for jihad, må vi gå tilbake til tiden da profeten Muhammed levde. Samfunnet på denne tiden var preget av veldig mange forskjellige religioner og guder, samt stor rivalisering mellom ulike stammer.

 

3.1 Muhammed blir født

Muhammed ble i følge Koranen født i byen Mekka i dagens Saudi-Arabia i år 570. Han ble født inn i en meget velstående og rik familie med mye makt. Hans far og bestefar hadde viktige posisjoner i samfunnet, og det skulle det også vise seg at Muhammed ville få. I følge koranen døde Muhammeds foreldre temmelig raskt; først hans far, og så hans mor. De første årene av sitt liv levde Muhammed hos beduinene ute i ørkenen, som var vanlig praksis hos rike arabere. Dette var for å allerede fra barndommen å bli vandt til det barske ørkenklimaet, samt å lære beduinenes pene ordføring.

 

Da han kom hjem igjen i femårsalderen, bosatte Muhammed seg hos sin bestefar, fordi foreldrene døde. Men også hans bestefar døde mens Muhammed var liten, og da flyttet han til sin onkel, Abu Talib. Allerede fra Muhammed var veldig liten, forteller historien at det gikk et lys ut fra ham, og at lærde personer skjønte at han måtte bli en stor profet.

 

3.2 Åpenbaringer

Det tok likevel lang tid før Muhammed fikk sine første åpenbaringer fra Allah. Det tok nemlig hele 40 år. Dette skjedde i følge Koranen oppe i fjellene utenfor Mekka, hvor Muhammed pleide å søke naturens stillhet og ro. Det sies at det var engelen Jibrill/ Gabriel som kom til Muhammed, og fortalte ham den første åpenbaringen.

 

Da Muhammed kom ned igjen til Mekka, fortalte han sin kone og sine nærmeste venner om det som hadde skjedd, og de trodde ham. Men resten av folket, og de øverste lederne av hans slekt fikk ikke vite noe om åpenbaringen til å begynne med fordi Muhammed visste at dette ville føre til bråk. Slekten het quraysh, og var det mektigste slekten i omtrent hele Arabia. Men etter en stund påla Allah Muhammed å fortelle hele folket om sine åpenbaringer, og når Allah ønsket dette kunne ikke Muhammed si nei. Det han fortalte folket ble ikke særlig godt mottatt av Mekkas mektigste menn, og fra å ha vært en meget respektert mann, ble Muhammed nå sett på som en forræder av deres daværende religion. Men han var et medlem av slekten, og de ville ikke gjøre ham noe galt med det første.

 

3.3 Medina

Flere ganger prøvde Mekkas mektigste menn å overtale Muhammed til å godta et forlik, men dette ville ikke Allahs profet høre snakk om. De tilbød ham til og med å bli den rikeste og mektigste mannen i hele Arabia, dersom han oppgav sin religion, men han stod like hardt på sitt. Han kjempet videre, og fikk stadig flere og flere tilhengere. Men det var ingen fremtid for Muhammed i Mekka. Metodene som ble brukt mot ham og hans tro-frender ble stadig tøffere og tøffere, og derfor begynte de å forhøre seg med andre bysamfunner i nærheten, om det var noen som var villige til å ta i mot Muhammed og hans religion. De fikk mange negative svar, men byen Medina, tidligere Yatrib, var positive til et slik forslag. Derfor forlot mange av Muhammeds tilhengere Mekka og dro til Medina, men det tok lang tid før profeten selv kom til denne byen. Han forlot Mekka som omtrent den siste muslimen, og ble forfulgt av quraysh helt til Medina. Dette ble profetens tilholdssted for resten av livet.

 

Muhammed fortsatte å motta åpenbaringer fra Allah, men forandret mye på sitt levesett og lignende. Fra tidligere å ha vært gift med kun en kone, tok han nå nesten så mange som overhode mulig. Også det han forkynte til folket forandret seg en god del. For Muhammed forstod at dersom han skulle spre Islam til hele den Arabiske verden, slik Allah befalte ham å gjøre, nyttet det ikke bare med fred og forsoning. Budskapet hans ble mer politisk, og dette er det som har gjort at dagens islam også består av både politikk og tro.

 

Muslimene bygde etter hvert opp en hær, som stadig vokste i styrke, og Muhammed berettet åpenbaringer fra Allah om jihad. Jihad betyr anstrengelse for Allah, og fra og tidligere ha vært en åndelig kamp mot det onde, skulle det kjempes med sverd i hånd for å oppnå Allahs ønsker. Alle som døde for Allahs sak var i tillegg garantert å komme til Paradis, og derfor ble det en æres sak å kjempe denne krigen mot Allahs fiender; De vantro.

 

3.4 Krig

Det ble nå utkjempet flere slag mellom de ledende stammene i Mekka, og muslimene i Medina. I de første slagene var muslimene underlegende i antall våpenføre menn, men allikevel vant de flere av slagene. Den eneste gangen muslimene tapte et stort slag, var ved byen Uhud. Grunnen til at de tapte dette slaget, er i følge Koranen at Allah ikke var med dem. De kjempet ikke jihad slik Muhammed hadde lært dem, fordi de var for opptatt med å plyndre motstanderen for jordiske eiendeler, før slaget var ordentlig over. Dette likte ikke Allah, og han straffet dem hardt.

       

3.5 Erobring av Mekka

En av muslimenes fem søyler,(påbud om spesielle ting de må gjøre i løpet av livet for å motta Allahs nåde), pålegger dem å besøke den hellige byen Mekka minst en gang i livet, dersom de har mulighet til dette. Men muslimene kunne ikke få besøke sin helligdom så lenge qurash hadde kontroll over byen. Derfor gikk de inn en fredsavtale, slik at muslimene kunne besøke deres helligdommer i Mekka en gang i året. Men i følge koranen brøt fienden fredsavtalen, og dermed fikk muslimene godkjennelse av Allah til å angripe byen. De samlet en meget stor hær, som spredte frykt i hele Mekka. Denne hæren var omtrent uovervinnelig, og derfor forteller historien at qurash allerede hadde resignert når muslimene med Muhammed i spissen ankom byen. Mekka var nå under muslimsk kontroll.

 

3.6 Muhammed dør

Muhammed og muslimene hadde nå begynt på et oppdrag Allah hadde gitt dem, nemlig å erobre verden. Dette oppdraget skiller seg veldig fra det for eksempel Jesus fikk av Gud. Han skulle frelse menneskeheten, men intensjonen var aldri å opprette noe verdensomspennende kristent rike. Jesus skilte veldig mellom tro og politikk, ved blant annet å si til folket: -Gi keiseren det keiserens er, og gi Gud det Guds er. Muhammed derimot skilte ikke tro og politikk fra hverandre, og forkynte at Allahs budskap var å opprette et verdensomspennende muslimsk kalifat, (verdensomspennende rike). Dette skulle opprettes med Allahs hjelp, og ved bruk av jihad. Dette fikk ikke Muhammed oppleve noen gang, for han var blitt gammel, og døden var nær. Pussig nok døde ikke profeten selv i jihad, men ble syk. Allikevel var han fortsatt den øverste lederen for muslimene helt til sin død, og Allahs åpenbaringer mottok han fortsatt. Etter lengre tids sykdom døde profeten i Medina i ca år 632 etter vår tidsregning. Koranen forteller at han også ble gravlagt i Medina, og sorgen og tapet var enormt for muslimene.

 

3.7 Etter Muhammed

Spørsmålet nå var hvem som skulle bli profetens etterfølger når det gjaldt å lede muslimene. Profetens nære samarbeidspartner Abu Bakr ble valgt, og skulle føre Islam videre. Men alt gikk nok ikke slik han selv, og Profeten hadde ønsket. De fortsatte med å utføre jihad, men det oppstod splittelse blant muslimene, og de delte seg. Hovedretningene ble sjiamuslimer og sunnimuslimer. Det kom til slag mellom disse to hovedretningene i byen Kerbala i ca år 680. Muhammeds barnebarn Hussein var lederen for sjiamuslimene, men han visste at han ikke hadde våpen og soldater til å slå sunnimuslimene. Allikevel dro han til Kerbala for å sloss, for han mente at det ikke spilte noen rolle om man tapte eller vant en krig, så lenge man kjempet for Allahs sak. Derfor regnes også Muhammeds barnebarn Hussein som den første Islamske selvmordsaktivist.

 

4.0 Koranen

Koranen er muslimenes hellige bok, og den inneholder Muhammeds åpenbaringer fra rundt år 600 etter vår tidsregning. Koranen består av 114 surrer, eller kapitler, og muslimene regner det som er skrevet i Koranen for Allahs ufeilbarlige ord. Derfor gjelder dens regler i en hvilken som helst situasjon, uavhengig av tid. Som i de kristnes hellige bok Bibelen, finnes det surrer i Koranen som forteller det stikk motsatte av hverandre. Dette ville føre til uenighet og kaos dersom man ikke ryddet opp i det. Derfor er det bestemt at dersom to av Muhammeds åpenbaringer forteller det motsatte av hverandre, er det den siste åpenbaringen som gjelder. Dette kalles naskh-prinsippet, og det var de skriftlærde som fant på dette systemet. Systemet gjør også at en del av Muhammeds første åpenbaringer om fred og forsoning, blir strøket ut av mer krigerske åpenbaringer han mottok senere. Fredlige muslimer rundt om i verden følger ikke alltid dette prinsippet.

 

Vi vestlige må også passe oss for å kalle den utgaven av Koranen vi leser for Allahs ufeilbarlige ord. Det er bare den arabiske versjonen av Koranen som er hellig, mener muslimene.

 

Jesus, som også er en av muslimenes profeter, beretter at man ikke skal lyve, uansett hvilken knipe man er oppe i. Men gjennom Muhammed fortalte Allah at det ikke alltid er til det beste å fortelle sannheten. Koranen forteller at løgn er helt greit, bare det er for Allahs sak. Når både løgn, samt drap på ikkestridende mennesker er lov i følge muslimenes hellige bok, er det kanskje ikke så vanskelig å knytte terrorisme til Islam slik mange tror.

       

5.0 Det moderne jihad

Det var i 1920 årene det moderne jihad kom til syne. Mange muslimske land som hadde vært underlagt europeere, begynte å få tilbake sin frihet. Men det var noen begivenheter som ikke var like heldige i islamistenes øyne. I Tyrkia hadde Mustafa Kemal Atatyrk, som var leder der, opprettet et militærstyre. I Egypt ble dette dårlig mottatt. I Egypt startet en leder ved navn Hassan Al-Banna en gruppe som het Det muslimske Brorskap, DMB.

 

Dette var en gruppe radikale, muslimske fundamentalister som førte tilbake de gamle prinsippene og ideologien fra kharidjittene. Karidjittene var fra gammelt av en gruppe opprinnelig fra sjiamuslimene, men hadde litt andre grunnprinsipper. Det overordnede målet deres var å gjenopprette de gamle islamske lovene, koranen, og ta over hele verden og få alle mennesker til å underkaste seg deres Allah.

 

Det Muslimske Brorskap var svært militante og aggressive, og de la deres hat mot lederskap som ikke ville underkaste seg islamsk lov. De brukte mange terrormetoder for å nå deres overordnede mål. De underviste blant annet andre muslimer, slik at deres samfunn ble større. Dette samfunnet vokste meget raskt, og de kunne snart gå til mer drastiske terrorangrep. Deres hat mot alle som ikke ville undrekaste seg islamsk lov, resulterte i drap og tortur. Fiendskapet var blant annet rettet mot jøder, men de var også meget brutale mot det de kalte ikke sanne muslimer. Det omfattet spesielt lederskap i land som ikke ble styrt etter islams regler/ sjarialovene.

 

De yngre terroristene lærte nulltoleranse av sine ledere, og ble fortalt at lederskapet og regjeringene i muslimske land ikke fulgte islam. Dette førte blant annet til at det ble utført meget voldelige drap og attentater. Ifølge denne gruppen var drap og attentater det eneste som kunne føre til at folk undrekastet seg den sanne muslimske tro og islamsk lov.

 

Flere ganger prøvde medlemmer av Det Muslimske Brorskap å drepe ledere, men de lyktes ikke hver gang, men i 1948 lyktes de å drepe Egypts president Mahmoud Nokrashi Abd.

 

5.1 Sayyid Qutub

Sayyid Qutub ble født i 1901 i Egypt. Han levde opp i det radikale, muslimske samfunnet. Han tok en høyere utdanning, og ble i 1948 sendt som regjeringens utsending til USA for å studere utdanningsmetoder. Senere kom han tilbake, og sluttet seg til Det Muslimske Brorskap.

 

Han kom tilbake fra USA med hat i sinne. Han var misunnelig og fylt av fiendskap til landet.

Sitat:

Ikke noe annet sted finnes det mennesker med slik glimrende utdanning og store kunnskaper. De har høy sivilisasjon, preget av høy teknologi og er meget dyktige forretningsfolk. Men når det kommer til amerikanernes verdier, etikk og tro, ligger alt dette under den vanlige menneskelige standard.

   

Han ble svært betatt av landets skjønnhet, dets størrelse og utdannelsesmuligheter. Men han mente allikevel at de kastet bort ressursene på et materialistisk levesett. Han mente at det var ikke noen verdi i menneskene, og religion var det siste de tenkte på. Han mente at de hadde mye å tilby, men det som gjorde mennesket til noe stort, hadde de ikke noe av.

 

Noe som også gjorde han meget sinna, var at USA hadde med sin overlegne teknologi og sin kulturelle innflytelse, ført muslimer bort fra islams sanne vei.

Sitat:

Ikke bare er den øvrige verden preget av hedenskap, men også den muslimske befolkningen er sterk influert av denne verdenen og dens livsstil.

 

5.2 Kjernen i Qutubs tro

Her kommer bøker inn i bildet. Han skrev mange bøker, men den som gjorde at en egyptisk domstol dømte han til døden 59 år gammel, finnes i dag bare på det svarte/ illegale markedet. Tittelen på denne boken er Ma`Alim fi el`Tareek. På norsk heter den ”Tegn Langs veien”. Dette skjedde i 1965. Myndighetene trodde at denne radikale gruppen ville bli borte, hvis Qutub og læren hans ble borte.

 

Derfor beordret regjeringen politiet til å brenne alle eksemplarer av denne boken, men de fikk ikke tak i alle. Dette førte til at innholdet ble distribuert blant radikale grupper, som støttet hans lære.

 

Hans tro og mening var at verden var gått tilbake til den hedenske tiden før islam oppstod. Altså at de var gått tilbake til et lavere nivå. Han mente at vi ser det på måten mennesker handler på, hva mennesker tror på og hvordan de tenker.

 

Han hevdet at Allah er verdens eneste hersker, og forkastet et hvert samfunn som hadde menneske-skapte ideologier. Han mente at alle muslimer som levde etter islamsk lov, skulle gå imot enhver verden der mennesker lagde regler og styresett. Han mente at alle myndigheter som ikke forholder seg til islamsk lov, måtte styrtes. De måtte ikke la seg stanse eller avlede. Dette var deres overordnede mål, og det var ikke rom for kompromisser.

 

Hans ideologi gikk ut på at det gode og det onde ikke kunne leve sammen. Det gode var den islamske lov. Han mente også at man ikke kunne leve i en verden som hadde både menneskers og Allahs autoritet. Derfor måtte alle menneskelige metoder ødelegges, og myndigheter og nasjoner som satte en rase over en annen. Og det var bare ved makt og sverd man kunne skape Allahs rike.

 

Etter at han døde, kom det flere radikale muslimske filosofer og tenkere, som baserte sine tanker på det han forkynte og lærte bort. Han kan derfor regnes som den moderne terrorismens far.

 

5.3 Egypt

Sentrum for det moderne jihad var i Egypt. Det var her de første radikale gruppene oppstod, som forkynte islams lov om mord og forfølgelse av vantro.

 

Mange tanker ble ført via bøker og undervisning. Men mange av bøkene ble brent av egyptisk politi, som hadde fått denne beskjeden av myndighetene. De trodde at alle radikale grupper ville falle med bøkene og deres ledere. Men der tok de feil. Det ble foretatt terroraksjoner mot den egyptiske stat, og dette førte til at myndighetene måtte slå hardt ned på disse radikale gruppene. Derfor måtte mange av de muslimske fundamentalistene rømme til andre land, der de ble bedre mottatt. Sudan, Libya, Algerie og Afghanistan var slike land, og i den videre utvikling frem til i dag, er disse landene blitt sentrum for moderne jihad og terrorisme.

 

6.0 Terrorisme

 

6.1 Hvorfor blir folk terrorister?

Det er som regel flere grunner til at enkelte muslimer blir terrorister. Her skal vi se på to av de mest avgjørende faktorene, som både oppfordrer og frister vanlige muslimer til å bli terrorister:

 

6.2 Koranen som inspirasjon til den enkelte

Koranen må trekkes inn i dette bildet. For det som står i Koranen, er Allahs ord, og er derfor islamsk lov. I Koranen står det at alle vantroene (det vil si de som ikke underkaster seg Allah) skal bekjempes og drepes.

 

Terror regnes av de fleste som skitten krig, det vil si krig som ikke utføres på redelig hvis. Selv i krig finnes det regler for hva som er lov og ikke. Terroren overholder ikke disse reglene i det hele tatt, blant annet ved at den rammer uskyldige mennesker bevisst, og at ledere for terrororganisasjoner ikke forteller sannheten om hva som foregår i deres nettverk. Kristne hadde ikke kunnet finne begrunnelser for dette i deres hellige bok, men det kan muslimer. Her kan vi finne avsnitt som forklarer at drap på uskyldige og løgn er lovlig i en del tilfeller. Det vi vil kalle uskyldige sivile mennesker, er ikke alltid dette i følge Koranen. De er skyldige fordi de ikke tror på Allah og hans profet, og derfor er det ikke forbudt å drepe dem som er vanntro.

 

Vers fra Koranen.

 

Sannelig, de som ikke tror på Allahs tegn, dem vil ikke Allah rettlede, og de skal ha en smertefull straff.

    

Sannelig, de som ikke tror på Allahs tegn, oppdikter kun løgn, og det er disse som er løgnere

 

Og si ikke om dem som er drept for Allahs sak, at de er døde. Nei. Levende er de, men dere forstår det ikke.

 

Koranen og Allah oppfordrer helt klart til jihad og drap på vantroene mennesker. Det siste verset fra Koranen som er sitert ovenfor, forteller også at de som ofrer seg selv for Allahs sak gjennom for eksempel terroraksjoner, ikke er døde, men lever videre hos Allah i himmelen. Faktisk er det å dø i jihad/hellig krig den eneste måten innenfor islam, hvor man er garantert evig liv i paradis. Jihad kan på en måte sies å være en kontrakt mellom Allah og hvert enkelt menneske. Dersom du kjemper for Allahs sak på jorden, vil Allah belønne deg i himmelen. Man vil få tildelt 72 nydelige jomfruer man kan nyte i all evighet, dersom du dør for Allahs sak. For mange vil nok dette høres meget forlokkende ut.

 

Fra koranen:

Sura 55: I paradis vil det (også) være(jomfruer) med tilbakeholdende blikk, verken mennesker eller djinn vil ha berørt dem før dere.

 

6.3 En urettferdig verden

Verdenen vi lever i kan på ingen måte kalles rettferdig. Mennesker har ikke like sjanser og muligheter til å lykkes, og muslimene er blant dem som kanskje blir aller dårligst behandlet. Muslimer over hele verden blir utsatt for trakassering, forfølgelse, tortur og andre former for undertrykkelse av ”de vantro”.

 

På mange måter utnytter vi den arabiske og muslimske verden, for eksempel når det gjelder naturresurser slik som olje. Når du selv lever i fattigdom, uten håp om en mulighet til et bedre liv, skaper det raseri når verdiene som oljen representerer, ikke kommer folket til gode. Flertallet i den muslimske verden mener at spesielt USA stjeler oljerikdommene deres. De er fullt klar over at de fleste av oss lever i flotte villaer, med både to og tre biler, mens de selv sliter med å få endene til og møtes. Det blir som den store norske dikteren Erik Bye en gang sa:

- Dersom jeg selv måtte oppleve å se mine egne barn sulte i hjel på andres bekostning, ville det ikke vært unaturlig å bli terrorist. Det er ikke rart det er krig i verden!

 

Urettferdighetene gnager i deg, og du føler at å gi ditt eget liv for og ramme undertrykkerne, kan bli en måte du kan hevne undertrykkelsen på. Å utføre en selvmordsaksjon i denne situasjonen føles gjerne som en ære.

 

Ser man alt dette i en helhet, er dette to meget gode grunner for at enkelte muslimer blir terrorister.

 

6.4 Hvordan blir muslimer terrorister?

Hvordan muslimer blir terrorister er et vanskelig spørsmål å gi svar på. For at folk først og fremst skal kunne bli terrorister, trengs det læring. Da den moderne jihad kom til syne for verden, var det organisasjoner som ble styrt av fundamentalistiske muslimer. De hadde en lære og en tro de baserte seg på, og dette var den læren de lærte bort til andre. De hadde sterke meninger om hva jihad var, og hvordan den skulle utføres.

 

Denne læren ble ført videre, til den var bredt utover store deler av verden. Likevel består fortsatt læren, på tross av den store spredningen og videreformidlingen av stoffet.

 

Siden så mange vil ta del i denne læren, blir også deres lære en trussel for andre sivilisasjoner. For en rekke muslimer med sterke meninger og synspunkter kommer i kontakt med grupper som Hamas og Islamsk Hellig Krig, og som en følge av dette melder de seg inn.

 

Fundamentalistenes overordnede mål er å ta over hele verden, slik at alle lever etter Allahs lover. For det mener muslimene er det eneste som er riktig. Allah skal være verdens hersker, og hans ord er det eneste riktige. Verden skal styres etter de strenge sjarialovene.

 

Folk blir lært alt dette, og alle som ikke vil bøye seg i støvet for Allah, skal utryddes, forkynner de mest ekstreme gruppene. Ikke alle som har meldt seg inn i en slik radikal gruppe, føler at dette er riktig. De har ofte ikke satt seg ordentlig inn i hva det innebærer å være medlem av en terrororganisasjon eller lignende. Men det er et meget sterkt gruppepress innad i slike grupper, og dersom du forlater de, blir du sett på som en fiende. Det kan virke som man er kommet inn i en ond sirkel.

 

7.0 Angrep på Vesten

På syttitallet begynte man å merke forskjeller på hvordan terroristangrep ble utført. Før hadde angrepene vært mindre, og var veldig ofte rettet mot enkeltpersoner. Det var også angrep på lederskap i flere muslimske land, og intensjonen var å svekke landenes stabilitet, for senere å overta dem. De radikale muslimske gruppene klarte etter hvert å ta makten i tre arabiske land, nemmelig Iran, Afghanistan og Sudan. Videre ønsket de å legge under seg en rekke andre arabiske land, for å bygge videre på drømmen om et verdensomspennende muslimsk kalifat.

 

7.1 Abdel Rahman

I en tid var flere av disse angrepene i egne muslimske land, der målet var å drepe større sivile grupper som ikke hadde den ”riktige” oppfattningen av islams lov. En person som må nevnes er sjeik Omar Abdel Rahman. Han mente at hvis man skulle utføre deres overordnede mål, måtte man gå mer drastisk til verks.

Han mente at man måtte spre seg, og at det måtte dannes terrorgrupper utenlands. Sjeik Omar Abdel Rahman kom til USA, og ble godt mottatt av muslimer. Han ble invitert til muslimske grupper i hele USA for å holde foredrag om jihad, og islams lov. Han oppfordret alle grupper til å gå sammen, og utføre islams lov.

 

Det eneste målet Abdel Rahman hadde i USA, var å lede muslimenes jihad. Målene hans var å presse amerikanske myndigheter til å endre deres syn på muslimer, og deres religion. Og få dem til å underkaste seg Allah.

 

I 1993 sto Rahman bak et terrorangrep på World Trade Center. Det var en større eksplosjon i et av tårnene. Dette førte blant annet til at 6 personer døde. Etter dette angrepet ble han dømt til livsvarig fengsel.

 

7.2 Hvorfor den vestlige verden?

Den ny strategien er å angripe resten av verden, slik at det blir kaos. De må ramme landenes økonomi, og den sivile befolkning. Dette vil gjøre det lettere å erobre verden. Det vil blant annet presse dem til å forandre sin politikk overfor den islamske vreden, (blant annet presse dem til å gi opp støtten til Israel, og løse det palestinske problemet). Spre frykt er også en vesentlig rolle, og de tror at vestlige mennesker vil få større respekt for muslimer ved hjelp av dette. Frykt skaper også ustabilitet, hvilket vil føre til at det blir enklere å angripe vesten.

 

7.3 USA og Israel

De viktigste målene er USA og Israel, fordi:

 • De representerer jøder og kristne, og støtter misjonsarbeid for disse religionene.
 • Ytterliggående muslimer betrakter disse landene som kildene til:
  - Ondskap
 • -  Pornografi

  -  alkohol

  -  Homoseksualitet

  - Onde moter

  - Ond musikk

 • De har et styre av folket, og det er mennesker og ikke en Allah som er Statens overhode.
 •  

  Etter fiaskoen på 80-tallet med forsøket på å styrte regjeringen i Egypt, konkluderte Sjeik Omar Abdel Rahman at det ville være bedre å gå etter hodene. USA støttet Egypt med å bekjempe de fundamentalistiske gruppene, USA hjalp Irak å bli kvitt de muslimske fundamentalistene i Iran, og de hjelper Israel i kampen mot palestinerne. Israel vil bekjempe alle muslimske fundamentalister, uansett hvor de er, og dette gjør at USA og Israel er muslimenes hovedfiender, og er derfor hodene. De fundamentalistiske gruppene mente at hvis man fikk skadet hodene, ville hendene (andre vestlige land), bli satt ut av spill.

   

  Vers fra Koranen:

  Lønnen for dem som fører krig mot Allah og hans sendebud, og som gjør ugagn i landet, skal kun være at de drepes og korsfestes, eller at deres hender og føtter kuttes av på motsatt side, eller at de fordrives fra landet.

   

  7.4 Palestina-konflikten

  Palestina-konflikten er et betent tema hos de aller fleste muslimer. I 1948 gikk FN inn for å opprette staten Israel, som skulle ligge i et område hvor det allerede bodde muslimer. Jødene flyttet til Israel, mens muslimene stadig ble fordrevet fra området hvor en av deres helligste byer ligger, nemlig Jerusalem. Klippemoskeen er en av muslimenes største helligdommer i hele verden, og at et vestlig organ som FN bare kunne bestemme at muslimer måtte forlate dette området, ville ikke muslimene akseptere. Derfor har dette området i snart 60 år vært preget av konflikter mellom jøder og muslimer. Muslimene i dette området føler seg meget urettferdig behandlet, ettersom jødene nå lever i velstand i et område som for ikke lenge siden tilhørte muslimene. Dette har blant annet ført til at USA og Israel blir sterkt hatet av muslimer, og derfor blir det foretatt mange terroraksjoner mot Israel og USA.

   

  8.0 Etterord

  Konklusjon

  Jihad er muslimenes måte å bekjempe vantro mennesker og deres prinsipper på, og kampen kan utkjempes på flere måter. Jihads grunnlegger, profeten Muhammed, og det moderne jihads grunnlegger var egypteren Sayyid Qutub. I dagens samfunn kommer jihad oftest til utrykk ved terroraksjoner mot vestligge borgere og deres prinsipper.

   

  Refleksjoner og meninger

  Etter mange timer med arbeide og møysommelig slit, har vi endelig kommet frem til et produkt. Vi har sittet mange timer med dette prosjektet, og hele tiden har vi lært noe nytt. Det har vært meget lærerikt for oss begge, og vi ser i etterkant at det ikke var noe dårlig valg av emne. Som det er sagt tidligere er dette et emne som er meget tungt og vanskelig, men etter vår mening så var dette meget nyttig. Gjennom prosjektjobbingen innså vi enda mer hvor viktig dette emnet er.

   

  Vi har lært at det er mer en bare religionen som har skylden. Muslimer har i alle århundrer blitt undertrykt, og vi tror og mener at det er en stor del av skylden. Som vi har skrevet tidligere i oppgaven, føler mange muslimer at de blir utnyttet. Denne undertrykkelsen kommer opprinnelig fra Muhammeds tid. Læren han forkynte handlet i begynnelsen om fred og kjærlighet, men allikevel ble ikke islam godt mottatt av verken jøder eller kristne. Pga. dette ble Muhammed fordrevet til Medina. Her oppstod alle fordommer mot kristne og jøder blant muslimer. I Medina kom åpenbaringene om at alle de som ikke trodde på Allah eller Allahs profeter, skulle fordømmes og drepes.

   

  Siden da har kristne og jøder undertrykt muslimene. Her kan man begynne å reflektere. Vi tror at all den undertrykkelsen bygde oppunder et hat hos muslimene, og dette er grunnen til deres syn på det de kaller vantro mennesker. Derfor har terrorisme vært en del av den straffen vi skulle få for all den undertrykkelsen de har måttet gjennomgå.

   

  Begge vi to føler at vi har fått mye ut av prosjektet. Vi har fått en bedre forståelse av hvordan islam er, hva jihad er, hvorfor og hvordan jihad utføres og om Muhammeds liv.

   

  Til slutt vil vi benytte anledningen til å ta sterk avstand fra all terrorisme i verden, men vi tror det er viktig at vi alle sammen ser ting i en litt større sammenheng enn vi ofte gjør. Når vi argumenterer enten med oss selv eller andre, vil vi etter hvert finne ut at det ikke er så rart at enkelte muslimer bedriver terrorisme. Vær kritisk til media, og tenk selv, det er vår oppfordring! Hvis du selv klarer å sette deg inn i muslimenes situasjon, kan det kanskje være lettere å forstå.

   

  Vi vil i tillegg understreke på det sterkeste at alle muslimer slett ikke er terrorister. Denne oppgaven handler om jihad, og slett ikke om den vanlige muslim. Vi ønsker ikke at du som leser av dette prosjektet skal sitte igjen med mer fremmedfrykt og hat til muslimer. Vi ønsker heller det motsatte. Vi håper du har fått større forståelse for hvorfor muslimer reagerer slik de enkelte ganger gjør, og at du har fått større kunnskaper om temaet jihad.

   

  9.0 Kildeliste

  - Egen hjerne, og kunnskaper vi hadde fra før

  - Den Hellige Qur`anen.

  Arabisk tekst med nors oversettelse.

  1996. Islam International Publications LTD.

  - Islam og Terrorisme.

  Mark Gabriell.

  Prokla Media 2002.

  - Den utvalgte.

  Historien om profeten Muhammeds liv.

  Nora S. Eggen.

  Selum Forlag 2002

  - Verdens religioner.

  John Bowher

  Spektrum Forlag 2003

  - Aftenpostens nettsider:

  www.aftenposten.no/fakta/afghanistan/article439304.ece

  www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article751547.ece

  www.aftenposten.no/meninger/debatt7article1255324.ece

  www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article1250103.ece

  www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article770299.ece

   

  - http://no.wikipedia.org/wiki/Terrorisme

  - http://no.wikipedia.org/wiki/Jihad

   

  - http://www.caplex.net/Web/ArticleView.aspx?id=9314311

  Legg inn din tekst!

  Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

  Last opp tekst