Buddhisme og kristendom - Fakta og sammmenliking

Buddhisme og kristendom - VG3
Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2019.06.22
Tema

Introduksjon 

Jeg har valgt begrepene historisk bakgrunn, religiøs praksis og menneskesyn, ut ifra dem skal jeg fokusere på opprinnelse, utbredelse, ritualer og kjønnssyn. Kompetansemålene jeg har valgt er “ gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse”, “gjøre rede for ulike retninger i religionen”, “drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller” og “sammenligne religionen med andre religioner og livssyn”.

Her er problemstillingene jeg har laget ut i fra kompetansemålene :

Når og hvor oppsto buddhismen og kristendom og hvor er de utbredt i dag?

Jeg skal svare på denne problemstillingen med å se på sentrale skikkelser i religionene, utbredelsen av religionene, hovedretningene i dem og mangfoldet i dem

 

Hva er likheter og forskjeller i gravferds ritualene til buddhismen og kristendom?

I svaret mitt skal jeg ta opp hvordan kristne og buddhister ser på døden, hvorfor de gjør slik de gjør og hva det er de gjør. Pass på å ikke gå inn på virkelighetsoppfatning, vi skal ikke snakke om hva de tror på.

 

Hva er likheter og forskjeller på synet på kvinner som (religiøse) ledere i buddhismen og kristendom?

Jeg svarer på problemstillingen med å se på hva de forskjellige hovedretningene i religionene mener om at kvinner skal være religiøse ledere.

Hoveddel

Når og hvor oppsto buddhismen og kristendom og hvor er de utbredt i dag?

Opprinnelse, utbredelse og mangfold i buddhismen

En kan si buddhismen oppsto når buddha begynte å spre sin lære, som er rundt år 400 fvt.. Som en misjonerende religion brer buddhismen seg stadig til nye områder av verden. Tallet på buddhister i Amerika og Europa har økt siden 1970-årene. Det er ca. 1 million buddhister i USA og ca. 1,5 millioner i Europa. Buddhismen har i de siste 50 årene fått mer fotfeste i Vesten. 

I Norge har vi buddhister fra Vietnam og Thailand, også en del fra Kina, Japan, Hong Kong og Kambodsja. I tillegg har vi omkring 1000 nordmenn som har konvertert til buddhismen. Det utgjør over 25 000 buddhister. 

Tall fra 2013 sier oss at det er ca. 365 millioner mahayana-buddhister, 105 millioner theravada-buddhister og 25 millioner vajrayana-buddhister i verden. Det er nærmere 520 millioner buddhister på verdensbasis og de fleste av dem er bosatt i Asia. 

Buddha

Nordøst i India, på grensen til det nåværende Nepal ble Siddharta født en prins i fyrstefamilien Gautama på midten av 400-tallet fvt. og døde rundt 80 år gammel som en oppvåknet - en buddha med mange tilhengere. I livet hans var han en flink taler og organisator som hadde mange disipler og som laget klosterordener. Først for menn og så senere for kvinner etter overbevisning fra stemoren, i følge historien. Århundrene etter døden hans ble læren hans tolket på mange forskjellige måter og det skapte ulike retninger innen buddhismen som vi skal se på nå.

Hovedretningene i buddhismen 

Theravada betyr “De eldstes lære” og det er den eldste retningen innen buddhismen og mer konservativ enn de andre hovedretningene. Landene theravada-retningen utbres i gjør at den kalles for sørlig buddhisme. Landene er Sri Lanka og i Myanmar (Burma), Thailand, Laos og Kambodsja.

Mahayana betyr “den store vognen”, dette er fordi den har mest antall buddhister av alle retningene. Retningen er yngre enn theravada-buddhismen og er mindre konservativ, den har blitt reformert flere ganger og har tatt seg opp i flere nye religiøse impulser som f.eks. x og x. De fleste tilhengerne bor i Kina, Japan, Korea og Vietnam, derfor kalles retningen for østlig buddhisme.

Vajrayana betyr “diamantvognen”. Vajrayana-buddhismen er en undergruppe av mahayana-buddhismen, men den blir også regnet som en gren av buddhismen fordi den har en særegen praksis og egen geografisk utbredning. Den blir kalt for nordlig buddhisme og er utbredt i Tibet, Mongolia, Nord-Kina, Sibir, Bhutan og Nepal og i områder nord i India.

Opprinnelse, utbredelse og mangfold i kristendommen 

Kristendommen oppstod rundt år 30 evt. i området hvor dagens Israel ligger. Det er nå den største religionen i verden med cirka 2,2 milliarder kristne. Det er en misjonerende religion som arbeider med å få større tilhengertall. 

Når Amerika, Asia og Afrika ble kolonisert ble katolisismen og protestantismen spredt til “den nye verdenen”. Det er i Europa og Amerika kristendommen er størst, men i nyere tid er kristendommen i Europa svekket, mens den er i sterk vekst i andre kontinenter.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at vi hadde ca. 37 00000 medlemmer av den norske kirke i 2017, altså protestantiske kristne. I 2018 var det ca. 36 0000 kristne som ikke er medlem av den norske kirke i Norge, dette kan være ortodokse, katolikker og andre.

Katolikkene utgjør ca. halvparten av verdens kristne, altså 1,1 milliarder. Antall protestantiske kristne er ca. 800 millioner, mens antall ortodokse kristne er ca. 260 millioner. 

Jesus 

Jesus Kristus fra Nasaret er den mest sentrale skikkelsen i kristendommen, han var guds sønn og hadde sine egne disipler som var hans første tilhengere. De første kristne var jøder som trodde Jesus var den lovede Messias, de knyttet profetiene til ham og dette skiller kristendommen fra de andre abrahamittiske religionene. Både den kristne - og vestlige tidsregningen tar utgangspunkt i Jesu fødsel, derfor sier vi at Jesus ble født i år 0, selv om det er vanskelig å si nøyaktig når han ble født. 

Hovedretningene i kristendommen 

I likhet med buddhismen så har kristendommen ulike hovedretninger innen religionen som skiller eldre, konservative og yngre, reformerte retninger. I kristendommen er det ortodoks og katolsk som er mer konservative og det er også de eldste kirkene i kristendommen, mens den protestantiske kirke brøt ut av den katolske kirke i reformasjonen på 1500-tallet på grunn av uenigheter.

I motsetning til buddhismen hvor mahayana-buddhismen, som ikke er like streng og konservativ som theravada-buddhismen, har størst tilhengertall så er det den katolske kirke som dominerer i kristendommen. 

Den katolske kirke spredte seg i Vest-Europa. I protestantismen har de flere typer protestantiske kirker. På 1500-tallet slo protestantismen an i Sveits, Nederland, Skottland, England, en rekke land i Nord-Europa blant annet Norge. Den ortodokse kirke har røtter i øst i Middelhavet og spredte seg i Øst-Europa, Midtøsten og det nordøstlige Afrika.

Hva er likheter og forskjeller i gravferds ritualene til buddhismen og kristendom?

Religiøs praksis i buddhisme og kristendom

Gravferden er ikke et sakrament i kristendommen fordi døden er forstått som en fiende i kristendommen. I kristendommen er det et håp om at døden er overvunnet og at de savnede kan leve videre i himmelen. Dette er en sterk motsetning til buddhismen, hvor ritualer knyttet til død og begravelse spiller en viktig rolle, og de hele tiden jobber mot å kunne dø for å ikke bli gjenfødt. Buddhistisk gravferd er derfor målrettet mot å gi den avdøde god karma, slik er det i alle retningene av buddhismen.

Det er ingen fast buddhistisk gravferd, fordi buddhismen tilpasser seg kulturen den er i og dermed varierer den. Begravelsesritualet er vanligvis utført av munker som sier bønner og leser fra de hellige tekstene, dette er likt det kristne begravelsesritualet, bare det er prester som gjør det. Grunnen til at buddhister gjør dette er for å hjelpe den døde over til den andre siden med en positiv sinnstilstand og i selskap med munker og familien, det øker sjansen for at personen kan bli gjenfødt på et høyere plan. Kristne har ulik grunn, det er en trist avskjed med et tomrom, derfor minnes de den døde og presten forkynner at den døde har det godt i Guds varme hender.

Felles for kristendom og buddhisme er at prosessen skal foregå på en verdig og respektfull måte, ellers er det ikke faste regler for behandling av kroppen til den døde. Den som er død kan begraves og kremeres, begge er akseptert i religion og livssynet. 

Når det gjelder rituelt fastsatt tid for gravferden så er dette også ganske likt. Buddhistene vil at det skal være minimum tre dager mellom død og gravferd, mens ortodokse kristne mener det skal være begravelse tre dager etter døden. 

Hva er likheter og forskjeller på synet på kvinner som (religiøse) ledere i buddhismen og kristendom? 

Kjønnssyn i buddhisme og kristendom

I den norske kirke har det vært kvinnelige prester siden 1961 og av kirkens tolv biskoper er halvparten kvinner. 

I den katolske og ortodokse kirke kan ikke kvinner bli prester en gang, men i buddhismen så var det buddha selv som lagde en orden for nonner. De eldre kristne kirkene mener at bare menn skal være prester fordi det var som en mann Gud ble født på jorden. 

Bibelen kan bli brukt positivt og negativt til å forsvare og å ødelegge for at kvinner kan være prester. Det samme gjelder historiene om buddha. Det er mange måter å tolke tekster på, derfor er det ulike meninger og til og med retninger i religion og livssyn.

Nonner har åtte strenge regler som munkene ikke har. Reglene sier bla. at nonnene er understilte munkene og siden har de aldri vært likestilte. Og munkene kan stoppe å være munk 7 ganger før de ikke får lov å gå tilbake til livet som munk, mens nonnene bare kan gjøre det en gang og så være nonne for resten av livet.

Avslutning/Konklusjon/Oppsummering

Når og hvor oppsto buddhismen og kristendom og hvor er de utbredt i dag?

Buddhismen oppsto rundt år 400 fvt. i India og kristendommen oppsto rundt år 30 evt. i dagens Israel. 

Kristendommen har nå ca. 2,2 milliarder kristne i verden, mesteparten er katolske kristne, og mesteparten bor i Amerika og Europa, men den svekkes i Europa og styrkes i andre kontinenter. 

Buddhismen har ca. 520 millioner buddhister i verden, de fleste er tilhengere av mahayana-buddhismen, og mesteparten bor i Asia, og de siste 50 årene har buddhismen fått mer fotfeste i Vesten.

Hva er likheter og forskjeller i gravferds ritualene til buddhismen og kristendom?

Gravferdsritualene bønn og høytlesning av hellige tekster i buddhismen og kristendommen er felles for livssynene, men intensjonen bak ritualene er annerledes. Buddhister prøver å lage god karma for den avdøde slik at de kan bli gjenfødt på et høyere plan. For de kristne skal ritualet betrygge om at den døde har det godt.

Hva er likheter og forskjeller på synet på kvinner som ledere i buddhismen og kristendom? 

I kristendommen skiller kirkesamfunnene på synet på kvinnelige ledere. I protestantisme har de hatt kvinnelige prester siden 1961. I buddhismen har de hatt nonner siden 400 fvt.. Og i den ortodokse og katolske kirke holder de fast med at kvinner skal ikke være religiøse ledere og begrunner dette med utdrag fra bibelen, på lik måte som protestanter forsvarer med utdrag bibelen.

Forskjellen på buddhisme og kristendom her er at i buddhismen så hadde Buddha en direkte innflytelse på spørsmålet, buddhistene fikk svaret direkte fra han. Mens i kristendommen lette kirkesamfunnene etter svar i bibelen og har kommet fram til forskjellige ting.

 

Kildehenvisning:

Tarald Rasmussen og Hallgeir Elstad. (27 desember. 2018) Kristendom. Lastet ned 28 April 2019, fra https://snl.no/kristendom.

Clemens Saers og Knut Dæhl. (23 Januar. 2019). Kristendommen - opprinnelse og utbredelse. Lastet ned 28 April 2019, fra https://ndla.no/nb/node/195673?fag=185100.

Statistisk Sentralbyrå. Religion. Lastet ned 28 April 2019, fra https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/faktaside/religion.

Knut Dæhl. (4 Desember. 2018). Buddhisme - opprinnelse og utbredelse. Lastet ned 28 April 2019, fra https://ndla.no/nb/node/191615?fag=185100.

Meløy Kirkelig Fellesråd. (29.07.2011) Ulike begravelsestradisjoner. Lastet ned 28 April 2019, fra https://meloy.kirken.no/gravgaarder/lover-og-regler/artikkel/article/45026.

Kvamme, Ole og Lindhardt, Eva mfl. (2018). I samme verden (Utgave nr 4). Oslo : Cappelen Damm. side 41, 46, 68, 197, 207, 219.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst