Sikhismen og Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige.

En oppgave gjort på sikher og mormonere.

Karakter: 6 (10. klasse, RLE)

Sjanger
Særoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.12.20

Innhold:

Sikhismen
Basisinformasjon
Historie

Religiøs praksis

Hva tror de på?

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Basisinformasjon

Historie

Hva tror de på?

Religiøs praksis

Kilder

 

<bilde>

“Khanda”, et symbol innen sikhismen.

 

<bilde>

Joseph Smith, grunnleggeren av Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige.

 

 

Sikhismen

 

Før vi starter kan det være greit om vi vet følgende om sikhismen:

Ordet “sikh” er punjabi og betyr “elev”. “Sikh” brukes nå om dem som praktiserer sikhismen. Sikhismen ble grunnlagt i Punjab, som ligger på den Indiske siden av grenseområdene mellom India og Pakistan. Den hellige byen i sikhismen ligger i Punjab og heter Amritsa. Religionen ble grunnlagt av guru Nának, som var den første av de ti store guruene i sikhismen, på slutten av 1400-tallet. Landet med flest sikher, altså folk som praktiserer sikhismen, er India, hvor 2 % av innbyggerne er sikher. Dette vil si ca. 23 av de 25 millionene som eksisterer i verden. For å sammenligne dette tallet med en religion som er mer kjent, så er det 14 millioner jøder i verden.

 

Historie

Sikhismen ble “grunnlagt” av guru Nának for rundt 500 år siden som en synkretistisk, altså en religionsblandet, religion mellom Islam og Hinduismen. Guru Nának forkastet de fleste av hinduismens ritualer, polyteismen (at det er flere guder) og hele kastesystemet, og la vekten mer på at det bare finnes én eneste gud og en hellig bok. Han tok også opp yoga og at alle de troende er ett folk, sammen. Nának og hans 9 neste guruer skulle bli grunnleggerne av en av Asias store religioner. Under den fjerde guruen, guru Ram Das, ble Amritsar (“nektardammen”) grunnlagt. Den neste guruen, guru Arjan, begynte byggingen av det gylne tempel i Amritsar. Mellom den 6. og den 10. guruen ble drastiske endringer gjort i sikh-samfunnet. Påvirket av presset fra muslimske herskere organiserte sikhene seg som et krigersamfunn for å forsvare seg mot muslimene.

 

Religiøs praksis

Det er vanlig for sikher å be tre ganger om dagen. De har ingen bestemt dag i uka bestemt som helligdag, men gudstjenestene i tempelet, eller gurdwara som det heter på punjab, er på søndager slik som i den norske kirke. I gurdwaraene er det alltid et stort kjøkken som deler ut mat til alle som vil ha, og de sitter alle på gulvet sammen for å vise at alle er likeverdige. En annen ting det er i de fleste gurdwaraer er malerier, bilder og statuer av martyrer innen sikhismen, altså mennesker som har ofret livet for troa si.

 

Ofte kan det virke rart at sikher alltid har langt skjegg, turban og flyr rundt med et sverd. Grunnen til at det er slik er “de 5 k-er” som er fem ting alle medlemmer av Khalsa må bære.

Kesh = Håret og skjegget skal ikke klippes eller barberes. Håret er som regel surret inn i et langt tørkle kalt turban.

Kanga = En kam som brukes til å ordne det lange håret.

Kara =  Et armbånd av stål som skal minne bæreren om at oppførselen hans/hennes må være god.

Kacha = Løst undertøy som rekker ned til knærne. Ligner shorts.

Kirpan = Krigernes sverd. Alle sikher må bære kniv eller sverd til alle tider. Grunnen til at de bærer sverd er at sverdet er et symbol for kampen sikhene går igjennom inni seg hver dag i sin streben etter å være bedre mennesker.

 

De frommeste og øverste sikhene kan melde eller “signe” seg inn i Khalsa ved å gjennomføre et innvielsesritual kalt Amrit Sanskar, og dermed forplikte seg til strengere regler enn andre, som for eksempel at man må bære de fem K’er. Den positive siden er at dermed blir man en viktigere del av det sikhistiske samfunnet. Når man er medlem av Khalsa, som er et annet navn på det som før var sikhenes krigersamfunn, tar man, hvis man er mann, Singh (løve) som etternavn, og om man er dame tar man Kaur (prinsesse) som etternavn.

 

Hva tror de på?

Sikhene har flere hellige skrifter, men den som står mest sentralt er Adi Granth som betyr første bok, eller første hellige bok. Navnet Adi er lagt til for å skille den fra Dasam Granth, “Den Tiende Gurus Bok”. Adi Granth er i bunn og grunn en samling av salmer, hymner og bønner, og den inneholder nesten seks tusen religiøse og filosofiske sanger med hver sin egen melodi. Hovedbudskapet i Adi Granth er at frelse er kun mulig å oppnå via meditasjon over det guddommelige navnet “nam simaran”.

 

Sikhismen er en strengt monoteistisk religion, men likevel har den mye til felles med polyteistiske religioner som for eksempel hinduismen. Guden deres har mange navn, blant andre Akal Purakh og Vaheguru som er de to mest brukte navnene, men siden Gud er større enn våre ord er det ikke så viktig for dem hva de kaller ham. Siden sikhene tror at alle religioner er én tror de også at alle gudene i de forskjellige religionene i verden er én gud. Gud er den eneste ene, han er skaper og siden han er så stor kan han ikke inkarneres, altså legemliggjøres, i en menneskekropp slik enkelte andre religioner tror.

 

Sikhene tror på at karma er resultatet av deres handlinger og at Gud vil straffe eller belønne sjela di i neste gjenfødsel avhengig av hvor god du har vært. Målet med denne sjelevandringen er å nå sammen med “Navnet” (nam), som er et annet navn på Guden i sikhismen, så man kan oppnå frelse og komme ut av sjelevandringens evige kretsløp.

 

I sikhismen ser de på menneskekroppen som en bolig for den evige sjelen, og tror at hvis man dør vil man få en ny, frisk kropp ved neste reinkarnasjon. Likevel skal man ha mye respekt for de døde, selv om det er et tomt skall. Man skal ha respekt for andre, men også seg selv ved å ikke ta på seg æreløse yrker som tobakksdyrking eller prostitusjon og man skal ikke tigge, men gi penger til de fattige.

 

 

Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige

 

Basiskunnskap om mormonene

Medlemmer av Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige kalles ofte mormoner (mormon i entall) fordi de tror på “Mormons Bok” som Guds åpenbarte ord. De kaller seg selv de siste dagers hellige fordi de tilhører den kirken de mener Gud har opprettet i de siste tider. Kirken ble faktisk opprettet så sent som 1830 av jordbrukeren Joseph Smith som blir sett på som en profet av de siste dagers hellige.  Det sies at han fikk sine første åpenbaringer i 1819, da han var 14 år gammel, etter å ha lest Jakobs Brev om hvordan man kan spørre Gud om ting. Så han gikk ut i skogen, og etter å ha blitt befridd fra et mørkets angrep kom to skapninger beskrevet med samme herlighet som Gud selv, og her fikk han sin første åpenbaring om at alle de andre kirkene var på avveie og at han ikke måtte slutte seg til noen av dem.

 

Historie

Etter Joseph Smith, den første profet, sin død i 1844 begynte de fleste etterfølgerne hans å følge Brigham Young, den andre profet innen kirken, og utvandringen til andre deler av Nord-Amerika var stor, blant annet over Mississippi til det området som nå kalles Utah. På den tiden var ikke hele kontinentet inndelt i stater, så Young og hans etterfølgere koloniserte store områder helt fra Mexico til Canada. Disse koloniene ble i 1850 sammensmeltet med de amerikanske statene og oppløst.

 

Young har i senere tid blitt kjent for flere ting, blant annet at han var for polygamisme, altså flerkoneri, og han personlig hadde 20 koner og over 50 barn! Senere, da Young døde i 1877, kom den tredje profeten, Wolford Woodruff, inn i historien i 1880. Uheldigvis ble hans profetkarriere brått avsluttet da han døde i 1887. Etter dette ble kirken deres tvunget til å bekjenne offentlig at polygamiet skulle avskaffes og ikke lenger skulle aksepteres av mormonene.

 

De første menighetene organisert i Norge var i Risør, Fredrikstad og Brevik i 1852. Uheldigvis for disse måtte de etter dissenterloven begynne å søke om å få lov av myndighetene til å drive med dåp. Her i Norge regnes de ikke under kristendommen som en vanlig kirke siden de forkaster treenighetslæren, altså læren om at Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er en enhet. De mener at Jesus er Guds sønn, og ikke Gud, og de mener at alle de tre er forskjellige skapninger.

 

Hva tror de på?

Mormonene har tre hellige bøker i tillegg til bibelen;

Mormons bok, Lære og Pakter og Den Kostelige Perle.

 

Mormons bok er basert på læren fra oldtidsprofeten Mormon som dro til Amerika 600 år før kristus ved befaling fra Gud. Han og hans med-profeter visste om planen Gud hadde for menneskene om den oppgaven Jesus Kristus skulle utføre. De skrev om at Jesus, etter han oppsto, kom til Amerika og underviste i evangeliet og opprettet sin kirke blant amerikanerne som var der.

 

Lære og pakter ble originalt publisert som “budenes bok” i 1833, men to år etter kom den ut i revidert utgave med mer enn 2 500 ord i åpenbaringstekstene lagt til eller endret på. Etter dette har det ikke vært noen store endringer eller revisjoner, bortsett fra på en seksjon som gikk imot polygami. Denne ble i 1876 skiftet ut med en åpenbaring som befalte kona til Joseph å godta alle kvinner som blir gitt ham fra Gud.

 

Den kostelige perle inneholder en del av det som ble skrevet av Joseph Smith men også utdrag fra 1. mosebok og Matteus’ evangelium. Den inneholder også enkelte ikke-bibelske tekster, som for eksempel “Abrahams bok”, en bok Joseph selv skal ha oversatt fra egyptiske papyrusruller, “Joseph Smiths Historie”, som er en beretning om livet hans frem til mormons bok ble oversatt, og “Trosartiklene”, som er 13 grunnleggende punkter om trosoppfatningen mormonene har.

 

I motsetning til sikhismen, buddhismen og andre religioner tror de siste dagers hellige at når et menneske dør kommer sjelen enten til helvete eller paradis, på samme måte som de fleste eller alle andre kristne trossamfunn tror. Regelen for å oppnå frelse og kunne komme til paradis kan leser fra de 13 trosartiklene. Den 3. lyder slik: “Vi tror at hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning, ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser.”

(http://no.wikipedia.org/wiki/Mormonerne)

 

Slik kan vi se at de tror at mennesket må være godt for å få frelse, i motsetning til for eksempel den lutheranske kirke som tror Jesus kom til jorden og døde for våre synder så vi skulle kunne komme til paradis uansett hva vi har gjort, så lenge vi tror på Ham.

 

Religiøs praksis

I en typisk mormoner-familie har man en dag i uka, oftest på mandag, hvor hele familien samles og ber sammen, leser fra de hellige skriftene og har det sosialt med hverandre gjennom leker, spill og samtale. Etter bibellesningen og lesningen fra de andre bøkene er fullført pleier foreldrene å fortelle barna om hva teksten betydde og om hva man kunne lære av den.

 

I andre situasjoner, som for eksempel på jobb skal mormonene oppføre seg korrekt ovenfor andre uansett omstendigheter. Man skal ikke la sin moral-standard falle på grunn av konkurranse i forretningsverdenen, men være hyggelig og vise kjærlighet til medmenneskene.

 

Religionen er mest utbredt i USA, hvor den på en måte oppstod, men i Norge er den lite utbredt. Av de 12 millionene i hele verden finnes det litt over 4000 mormonere i Norge.

 

 

Kilder:

Sikher – Wikipedia (lastet ned 23.11.2010)
http://no.wikipedia.org/wiki/Sikher

 

Sikher og sikhismen – Store norske leksikon på nett (lastet ned 28.11.10)
http://snl.no/sikh

 

Sikhismen – Wikipedia (lastet ned 23.11.2010)
http://no.wikipedia.org/wiki/Sikhisme

 

Kristine Kolnes’ Tema oppgave om sikhismen(lastet ned 23.11.2010)
http://www.daria.no/skole/?tekst=11037

 

Sikhismen – fordypning (lastet ned 23.11.2010)
http://student.hive.no/sthansen/krl/sikhismen_fordypning.htm

 

Sikhismen – Gyldendal Horisonter 10 (Lastet ned 4.12.2010)
http://mml.gyldendal.no/flytweb/document.ashx?document=73425

 

Sikhismen – Himmel og Jord (Lastet ned 4.12.2010) [Inkl. alle undersider]
http://himmeljord.no/contentitem.aspx?ci=49

 

Adi Granth – Wikipedia (Lastet ned 4.12.2010)
http://no.wikipedia.org/wiki/Adi_Granth

 

Sikhismen Fordypning – Student v/ Høyskolen i Vestfold (Lastet ned 7.12.2010)
http://student.hive.no/sthansen/krl/sikhismen_fordypning.htm

 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – KRL-nettet (Lastet ned 7.12.2010)
http://www.krlnett.no/art/index.php?vis=35&nid=1

 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – Wikipedia (Lastet ned 7.12.2010)
http://no.wikipedia.org/wiki/Jesu_Kristi_Kirke_av_Siste_Dagers_Hellige

 

Joseph Smith – Wikipedia (Lastet ned 7.12.2010)
http://no.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith

 

Mormons bok – Mormonsbok.no (Lastet ned 7.12.2010) [Inkl. alle undersider]
http://www.mormonsbok.no/

 

Lære og Pakter – Wikipedia (Lastet ned 7.12.2010)
http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6re_og_pakter

 

Den Kostelige Perle – Wikipedia (Lastet ned 7.12.2010)
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_kostelige_perle

 

Foredrag om mormonere – VK2 student – Daria.no (Lastet ned 7.12.2010)
http://www.daria.no/skole/?tekst=6114

 

Family Home Evening – Wikipedia (Lastet ned 7.12.2010)
http://en.wikipedia.org/wiki/Family_Home_Evening

 

Mormonerkultur og personlig liv – Jesus.Christ.com (Lastet ned 7.12.2010)
http://jesus.christ.org/basic-beliefs/mormon-culture-and-personal-life

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst