Arbeidstakere og arbeidsgivere

Arbeidstakers og areidsgivers rettigheter og plikter.

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.02.24
Tema
Jus

Arbeidstakers rettigheter og plikter

 

Arbeidstid – er den tiden som arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Aml. § 10-1 første ledd

Arbeidsfri – er den tiden som arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver. Aml. § 10-2 andre ledd

 

Den alminnelige arbeidstiden

- Hovedreglene – arbeid skal avvikles mellom kl. 06.00 – 21.00, ikke mer enn 9 timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av 7 dager. Aml. § 10-4

- natt- og helgearbeid – i utgangspunktet ikke tillatt, se aml. § 10-10 og § 10-11 første til tredje ledd.

- pauser – arbeidstaker har rett på pause dersom arbeidstiden overstiger 5 og en halv time.

 

Arbeidstidens begynnelse og slutt

Overtidsarbeid/merarbeid - ekstraordinære situasjoner, aml. § 10-6 første ledd

Overtidsarbeid – alt arbeid utover alminnelig arbeidstid etter §§ 10-4 og 10-5.

Merarbeid – arbeid utover avtalt arbeidstid for deltidsansatte og arbeidstakere med redusert arbeidstid.

 

Aml. kap 11 Arbeid av barn og unge

 

Lojalitetsplikten

- Ivareta arbeidsgivers interesser – ta hensyn til hva bedriften er tjent med, arbeidsavtalen.

- Ikke drive i virksomhet som står i direkte konkurranseforhold

- Fører til begrensninger i ytringsfriheten

- Nødvendig samarbeidsholdning

 

Taushetsplikten om forhold som gjelder bedriftens hemmeligheter og lignende.

 

Arbeidsgiverens plikter

 

Lønnsplikt

- Lønnssystem – minste lønn, timelønn, prestasjonslønn

- Aml. sier ikke noe om lønnens størrelse, men om lønnsutbetalinger og oppgjørsform

- Feilutbetalinger i lønn – må vurderes i hvert enkelte tilfellet, størrelse på beløpet, om ansatte var klar over feilen, hvem sin feil det er, om beløpet er brukt og hvor lang tid det har gått

- Lønn under sykdom – krav på full lønn under sykdomsperioden, hvis du har vært ansatt i minst to uker.

- Feriepenger – ferieloven § 10, 10,2% av inntekten fra opptjeningsåret,

- Lønnsplikt under permittering – permitterte arbeidstakere har krav på lønn i en viss periode, se lov om lønnsplikt under permittering av 6. mai 1988.

 

Rett til permisjon, se aml. § 6-5

- Fri ved svangerskap og fødsel – inntil 12 uker under graviditeten og opptil et år etter barnets fødsel

- Fri ved barns sykdom – hvis barnet er under 12 år, inntil 10 dager per år

 

Omsorgsplikt -

 

Krav til arbeidsmiljøet – sikre et godt arbeidsmiljø og gode verneregler

 

Vernearbeid, kap 4 i aml

- Verneombud og arbeidsmiljøutvalg – velges i bedrifter med mer enn 10 ansatt, verneombudets oppg, se aml. § 6-2, sikre arbeidstakernes interesser i alle saker som angår arbeidsmiljøet, sikkerhet og helse

- Arbeidstilsynet – et statelig kontrollorgan som skal passe på at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir gjennomført.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst