Husker du - oppgaver, mm. (samfunnsfag)

Diverse oppgaver i samfunnsfag.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2005.01.11

1.Det var optimisme i 1945. Under krigen hadde folk frå ulike samfunnslag, politiske parti og landsdelar stått saman. Alle ville halde ved like denne fellesskapskjensla. Og alle var samde om at mykje hadde vore gale i mellomkrigstida i Noreg, med arbeidsløyse og fattigdom. Folk skulle få eit betre og tryggare liv.

 

2.Einar Gerhardsen skipa regjeringa i landet i 1945.

 

3.I åra 1945 til 1961 hadde arbeiderpartiet reint fleirtal på Stortinget. Det vil seie at meir enn halvparten av stortingsrepresentantane kom frå dette partiet. Idesse åra kunne partiet avgjere dei fleste viktige saker på eiga hand. Dette var den såkalla stordomstida til Arbeiderpartiet.

 

4.dei fire store borgarlege partia i Noreg: Høgre, Venstre, Bondepartiet(Senterpartiet), Kristeleg Folkeparti.

 

5.I Kings Bay-gruva på Svalbard skjedde det ei arbeidsulykke der 21 mann mista livet. Dei borgarlege partia gjekk saman om kritikken, og fekk eit betre samarbeid.

 

6.Per Borten: regjeringa hans sat med makta heilt til 1971. John Lyng: Høgre leiar og statsminister i nokre veker.

 

7.arbeiderpartiet mista oppslutnad på 1970-talet fordi medlemmene hadde ulikt syn på om Noreg skulle bli med i EU eller ikkje. I partileiinga var det usemje og intrigar. Til slutt vart veljarane leie av partiet.

 

8.Tidlegare hadde til dømes butikkane berre hatt lov til å ha ope til klokka 17 på kvardagar og til klokka 14 på laurdagar. Dette vart no endra. Det hadde ikkje vore lov for andre enn Nrk å sende radio- og fjernsynsprogram. Dette vart også endra. Det vart også mykje lettare å få lån.

 

9.Gro Harlem Bruntland var statsminister i nokre månader.

 

10.For 20-30 år sidan heldt dei fleste veljarane fast ved det same partiet i val etter val. I dag skiftar folk oftare partisympati.

 

Spørsmål frå side 22-26 i historieboka

1. Når vart USA, Sovjetunionen og Storbritannia samde om ein såkalla prøvestansavtale?
 Svar: I 1963

 

2. Kven vart vald til president i USA i 1980?
 Svar: Ronald Reagan

 

3. Når kom Mikhail Gorbatsjov til makta i Sovjetunionen?
 Svar: I 1985

 

4. Når var den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen slutt?
 Svar: I slutten av 1980-åra                                                                                              .

 

5.Når vart hunden Laika skoten opp i verdensrommet? Overlevde den?
Svar: Laika vart skoten opp i 1957, men døydde.

 

Spørsmål frå side 22-26

1.Korleis var dødsraten og fødselsraten i Noreg på 1700 talet?
Svar: Dødsraten: høg Fødselsraten: Høg

 

2.Kva var det som gjorde at poteta vart ein stor hovudrolle i at dødsraten fall frå rundt 1820-1890? Svar: Den var rik på C-vitamin

 

3.Kor stor prosent av barna var vaksinerte mot koppar rundt år 1850?
Svar: 80%

 

4.Om lag kor mange nordmenn utvandra til USA mellom 1845 0g 1930?
Svar: 850 000

 

5.Er eller har Noreg vore eit fase 5-land?
Svar: Nei.

 

Hugsar du? Side 42.

1.Om lag halvparten av befolkninga på jorda  bor i byar.

 

2.Nildalen i Egypt  er mellom dei jordbruksområda i verda som er mest tettbefolka.

 

3.13% av befolkninga bor i Europa.

 

4.Asia er den verdsdelen som har flest menneske. Meir enn halvparten av befolkninga bor her.

 

5.Dei mest folkerike landa i verda:
1.Kina 1 255 millionar
2.India    982 millionar  
3.USA    274 millionar

 

6.Folk som busett seg i byar, håpar på å finne seg lettare arbeid og få eit betre liv, medan folk som busett seg på landsbygda, er oppteke av landskap og fred og ro.

 

7.Sør-Noreg er den mest tettfolka delen i Noreg. Her bor om lag halvparten av befolkninga.

 

8.Jamvel om berre noko over 5% av alle nordmenn er direkte knytte til jordbruket, ligg framleis dei største byane og tyngda av befolkninga i landet i dei beste jordbruksområda.


Hugsar du? Side 56.

1.For 200 år sidan, i byrjinga av 1800-talet, budde berre 3% av befolkninga i verda i byar. Rundt år 1900 hadde det auka til 9%. For 54 år sidan, i 1950, budde litt over ein firedel av menneska i verda i byar. No i dag bur om lag 50% av menneska i verda i byar!

 

2.Ei utvikling som inneber at ein stadig større del av befolkninga bur i byar, kallar vi urbanisering. Urbanisering er eit vanleg kjenneteikn ved samfunn som blir industrialiserte.

 

3.Urbaniseringa byrja i Storbritania og spreidde seg etter kvart til dei andre landa som vart industrialiserte. Allereie i 1850 budde meir enn halvparten av befolkinga i Europa i byar.

 

4.Mange flyttar inn til storbyane i u-landa på grunn av aukande behov for arbeidskraft.

 

5.Luftforureining er eit stort problem i storbyane i u-landa. Dei manglar pengar og teknoligi til å kunne løyse grunnleggjande problem som som vassforsyning og renovasjon.

 

6.Storbyar i ulike u-land:
1.Beijing
2.Bangkok
3.Thailand
4.Calcutta
5.Mexico

 

7.Byveksten i Noreg byrja i 1820-åra

 

8.Kristiania var den byen i Noreg som vekste mest.

 

9.Om lag 35% av befolkinga i Noreg i dag bur i byar. Dette har heldt seg stabilt frå 1900 -talet og oppover.

 

10.For å sikre busetnaden i distrikta, hjelper staten til med økonomisk støtte til etablering og drift av nye verksemder.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst