Islam og etikk

Religionssammendrag om Islam og etiske spørsmål.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.05.28
Tema
Islam

ISLAM ANGÅR HELE TILVÆRESELSEN

- Angår hele livet – setter sitt preg på alle sider av tilværelsen

- Mnsk. mål å få Allahs vilje åpenbart slik at de kan følge hans vilje

- Naturens liv og lover: uttrykk for den guddommelige skaperviljen

 

ISLAM OG NATUREN

- ”Den naturlige religionen”

1.    Naturlovene følger skaperens vilje og dermed bekrefter religionen

§       Å studere naturvitenskap Þ studere Allahs vilje

2.    All sann vitenskap bekrefter islam

§       Vitenskap som problematiserer Islam er falsk

3.    Menneskers naturlige tilstand å være muslim

§       Islam må gjøres kjent for dem på nytt dersom noen har blitt oppdratt som noe annet

 

ISLAM OG VITENSKAP

- Kunnskaper fra forkjellige kulturer ble samlet

- Medisin utviklet (Ibn Sina)

- Matematikk

- Astronomi og navigasjon

- Å jobbe med en/flere av disse er å tjene og ære Allah

 

ISLAM I DEN ENKELTES LIV

MENNESKESYNET

- Allah gav mennesket i oppdrag å styre over skaperverket

- Mnsks natur ble ikke endret som følge av den første synden(jf. Jødedommen)

o     Mnsk. har ikke noe ondt i seg, men er en svak skapning

- ”Allah forlanger ikke mer av noen enn det han kan makte”

o     Dersom mnsk. får den rette kunnskapen og instruksen om Allahs krav til dem, kan det leve i samsvar med disse kravene

o     Grunnlaget for den etiske refleksjonen og handlingen finner vi i koranen og i fortellingene om hva Muhammed har gjort og sagt

§       Muhammed selv stilte den etiske og religiøse praksisen i sentrum.

 

DE FEM SØYLENE (det som bærer Islam)

- Trosbekjennelsen, bønnene, velferdsbidraget, fasten og pilegrimsreisen

o   Lydigheten: utøvelsen av disse pliktene er helt grunnleggende

o   Motivasjonen for å overholde disse pliktene er lydigheten mot Allah

§     ”Allah vil det!”

 

TROSBEKJENNELSEN(1)

”Det finnes ingen annen gud enn Allah, og Muhammad er hans profet.”

- Blir brukt når en person går over til Islam

- Når en unge blir født hviskes det inn i øret

- Når en muslim dør bør det være det siste han sier

o   Kommer to engler og spør ”hva har du å si om Gud og profeten?”

- Brukes til å skremme bort onde ånder

- Gir livet og troen et innhold

 

BØNNENE (2)

- Tidene; for de fem bønnene følger sola.

- Renheten; renselse med vann/sand før hver enkelt bønnetid

o     Og rent sted, uten sko i moskeen eller på et bønneteppe

- Retningen; vendt mot Kaba i Mekka i Saudi-Arabia

- Kroppsspråket; den som ber, viser holdningen sin til Allah med kroppsstiling og bevegelse. Pannen skal berøre bakken.

- Det arabiske språket; pliktbønnene skal bes på arabisk(islams hellige språk), tekster på arabisk til bønnene

- Fellesskapet; ber samtidig mot det samme punktet. På fredag skal den andre bønnen bes i fellesskap i moskeen

 

VELFERDSBIDRAGET (3)

- Skal sørge for en overføring fra rike til fattige

o     2,5% i bidrag fra de som har disponibel formue

o     I enkelte muslimske land krever myndighetene det inn

Skal gå til: fattige og trengende, frikjøping fra slaveri og gjeld, reisende, forsone hjerter, Allahs sak

 

FASTEN (4)

- Fasten i måneden ramadan er den mest etterlevde av pliktene.

o     Avstå fra mat, drikke og seksuelt samvær mens det er sol

- Barn, syke og personer på reise er fritatt til å faste (må tas igjen)

Funksjoner:

1.    Kollektiv demonstrasjon av lydighet

2.    Lære å kontrollere behov

3.    Solidaritet med dem som sulter

4.    Tid for konsentrasjon om religionen

- Muhammed fikk sin første åpenbaring denne måneden

- Mange leser hele koranen denne måneden

- Avsluttes med is al-fitn

o     Fest som begynner med fellesbønn i moskeen og kan vare i opptil tre dager

 

PILEGRIMSREISEN (5)

- Blir gjennomført av færrest muslimer pga. økonomiske forhold

- Skal gjennomføres minst en gang i livet

- Inntil fire millioner reiser inn til Mekka for å gå gjennom en rekke seremonier

o     Bare muslimer har adgang til Mekka og Medina(to helligste byer)

o     Kler seg i pilegrimsdrakter

Riter:

1.    Kaba(sentrum i pilegrimsreisen): kubeformet bygning av stein som skal i følge Islam være det eldste bygget i verden laget for religiøse formål

a.     De går syv ganger rundt den

2.    Arafat-sletten: der skal de stå fra midt på dagen til solnedgang

a.     Etter dette går de mot Mina

3.    Offerfesten: slakter de et dyr i Mina til minne om at Abraham var villig til å ofre sønnene sine, men at Allah i sin barmhjertighet lot ham slippe(koranen)

a.     Samtidig feirer andre muslimer den også

b.    Den største islamske festen

c.     Fellesbønn i moskeen

 

TILLAT OG FORBUDT

Forbudt, frarådd, nøytralt, anbefalt, påbudt

- Forbud: svinekjøtt, vin(gjerne tolket som alle former for alkohol), nakenhet, en kvinne skal ikke vise håret

- Påbud: dyr skal slaktes etter bestemte forskrifter for at kjøttet skal være halal(tillat)

o     Allahs navn blir nevnt og strupen kjæres over slik at dyret blør i hjel

 

MOSKEEN

- Minareten er tårnet som utropere står i når kallet til bønn skal ropes.

- Stor kuppel i midten av rommet som symboliserer himmelen og Allah

- Nisje i frontveggen som viser bønneretningen mot Kabba i Mekka

 

ISLAM I FAMILIENS LIV

Familieloven er en av de viktigste delene av sjaria, den islamske loven.

(sjaria: veien til vanningsstedet. Blir folket som et uttrykk som viser til den veien et samfunn må gå hvis det skal være godt å leve i)

 

EKTESKAPSINNGÅELSE

- Inngås ved en kontrakt

o     Mange samfunn har arrangert ekteskap via foreldrene, men da skal både brud og brudgom samtykke

o     Inneholder vilkår for ekteskapet: brudegaven fra brudgom til bruden (hennes særeie)

- Først etter bryllupsfesten at det ekteskaplige samlivet tar til

- Mannen kan gifte seg med inntill fire kvinner, og kvinnen kan bar gifte seg med en mann

o     To vilkår for at en mann kan ha flere koner(polygami):

§       Råd til å forsørge hele familien

§       Må behandle alle konene likt

 

SKILSMISSE

- Blir frarådet, men kan oppløses på tre måter:

o     Mannen oppløser ekteskapet

o     Enighet om skilsmisse(kontrakten tinglyst)

o     Dom etter krav fra kvinnen

- ”Jeg skiller meg fra deg”(mannen) setter i gang en separasjonstid på tre måneder

o     mannen har da forsørgeransvar for kvinnen, men skal ikke være sammen med henne seksuelt

o     Brudegaven følger kvinnen etter skillsmissen

- Kvinnen må gå til retten og kreve skilsmisse på grunnlag av forhold som at mannen er impotent, alvorlig sinnssyk, forsvunnet, har en farlig sykdom eller har falt fra islam

o     Bevisbyrden ligger på kvinnen

- Foreldreretten går til faren(forsørger), små barn skal være hos sin mor til de er store nok til å flytte til faren

 

FORDELING AV ARV

- En sønn arver dobbelt så mye som en datter

- Kvinnen kommer faktisk best ut fordi hun får beholde sin andel, mens mannen må forsørge

 

KVINNENS ROLLE

- Forbud mot fri sosial omgang mellom kvinner og menn

Opprinnelsen: Muhammed hengte opp et forheng(purda) i sitt eget hjem for å skille mennenes og kvinnenes del av rommet. Purda: å leve i en kjønnsdelt kultur

- Hjemmet er en felles arena for kvinner og menn, mens offentligheten er forbeholdt mannen

- Burka: dekker hele kroppen (ta forhenget med seg)

o     Kvinnediskriminerende? Debatt både i vesten og i den muslimske verden

o     Muslimsk kvinne: har beskyttelse, myndighet, respekt og ære (jf. Vestens kvinner)

o     Kvinnens betydelige innflytelse i hjemmet og viktigheten av en oppdrager og tradisjonsformidler

o     Kvinnen blir usynliggjort i samfunnet

- Saadawi: kvinnen hadde en langt friere stilling på Muhammeds tid, og peker på de framstående roller som kvinnene kunne ha. Men etter kort tid sørget mennene for at kvinnenes rolle ble sterkt begrenset

- Dobbeltmoral: kvinnen skal være jomfru, mens seksuell erfaring før ekteskapet kan gi prestisje for en mann

 

ISLAM I SAMFUNNSLIVET

- Den islamske loven omfatter både familielovgivningen og en rekke samfunnsområder, som rettsvesen, økonomi og statens forhold til minoriteter

o     Bare noen få ”islamske” land som blir styrt etter sharia

§       Kalles islamske stater

·       Saudi-Arabia, Iran og Pakistan

o     Blir det ideologiske grunnlaget for staten (islam)

- Mange stater blir uansett inspirert fra Sharia i lovverket sitt

 

ØKONOMI

- Bygger på velferdsbidraget og renteforbudet

o     Velferdsbidraget blir en viktig del av statens sosiale politikk

o     Renteforbudet i koranen kan tolkes på to måter:

§       Forbudt å tjene penger på penger

§       Forbudet gjelder en forhåndsavtalt rentesats

o     Pakistan har dermed prøvd å opprette en bank uten renter

o     Det er også mulig å få fortjeneste på fast eiendom uten at det blir tjent som renter

 

STRAFFERETT(Allahs grenser er overtrådt)

Tre ulike prinsipper for domfelling i straffesaker:

1.    Avskrekking: effekten av grensestraffen. Straffen står ikke i et direkte forhold til forbrytelsen og har som mål å virke avskrekkende

a.     Gjøres i offentlighet

2.    Gjengjeldelse: straffes i direkte forhold til forbrytelsen. ”øye for øye, tann for tann”

a.     Feks. en erstatning til den som ble skadet

3.    Forbedring: straff som den skyldige kan lære av (for mindre forbrytelser)

 

MINORITETER

- Minoritetene må betale en særskilt skatt, i stedet for velferdsbidraget og noen ganger også i stedet for militærtjeneste

o     Blir ofte en økonomisk belastning å være minoritet

- Dhimmi: minoritet/beskyttede

o     Statens ansvar å beskytte deres rett til religionsutøvelse, barneoppdragelse og frihet fra forfølgelse

o     Blir klassifisert som annenrangs borgere

 

TROEN

Islam har syv trosartikler: ulike punkter som de ulike muslimske troslæreforfatterne konkretiserer.

 

ALLAHS ENHET(1)

- Den innholdsmessige kjernen i Islam

o     Troen på én gud(monoteisme)

- Allah: al ilah(guden)

o     Noen mener også at det er et egennavn som ikke kan oversettes eller tolkes

- Allah er en skapergud som er forskjellig fra skaperverket

o     Har skapt alt og holder skaperverket oppe(det skapte tilhører verden)

o     Bare det uskapte er evig og ufeilbarlig

- Allah er selv enhetlig. Kan ikke deles opp(Jf. Kristendommen)

- Alle menneskelige uttrykk og utredninger om Allah er ufullkomne fordi han er en del av det uskapte

- Det er 99 forkjellige navn på Allah

o     Beskriver ulike sider ved hans vesen og egenskaper. De arabiske navnene er i seg selv fullkomne, men den menneskelige forståelsen av dem er det ikke

o     De blir brukt til meditasjonsøvelser

 

ENGLENE(2)

- Skapte av Allah og er hans lydige tjenere

- To registreringsengler følger hvert mennesket gjennom livet.

o     Den ene skriver om de gode gjerningene og den andre de dårlige.

o     På dommens dag legger de listene fram.

- Dødsenglene

- Åpenbaringer er engelenes viktigste funksjon

o     Engelen Jibril(Gabriel) har en nøkkelfunksjon: han er den som bringer åpenbaringen fra den uskapte virkeligheten og inn i det skapte.

- Åpenbaringer kommer i form av bøker

 

BØKENE(3)

- Etter muslimsk tradisjon har Allah sendt 114 bøker til menneskene, men de fleste av disse er sporløst borte.

o     Fire bøker er fremdeles kjent

§       Tre til det jødiske folket: Loven, Salmene og Evangeliet

§       En til det arabiske folket: Koranen

 

PROFETENE(4)

- Tok imot åpenbaringene

o     Profeter ble sendt til et folk når de hadde kommet bort fra den rette veien

o     Allah har sendt 124 000 profeter til verden

- De angrep avgudsdyrkelse og urett livsførsel og kalte folk til vende om

o     Noen brakte også med seg lover

- De ble sendt til et folk med et budskap/bok som hadde gyldighet fram til dette folket fikk en ny profet

- Den siste profeten Muhammad fikk et budskap(koranen) som er beregnet på alle mennesker, og som er gyldig til alle tider.

o     Det kan derfor ikke komme noen profet etter ham

o     Han forsegler hele åpenbaringstradisjonen og blir derfor kalt ”profetens segl”

 

DOMMENS DAG(5)

- Blir kalt til regnskap for sitt liv

- Registertingsenglene legger frem gjerningene i vektskåler

o     Allah har frihet til å dømme som han vil, derfor er visshet om frelse ikke mulig for muslimer

o     To unntak:

§       De som har dødd som martyrer for islams sak i jihad, vil helt sikkert komme til paradiset. De som har forlatt islam og går over til andre religioner vil helt sikkert havne i ilden.

- De kommer enten til den paradisiske hagen eller den brennende ilden

 

FORUTTBESTEMMELSE(6)

- Allah blir kalt den allmektige

o     ”Hvis Allah vil” brukes i sammenheng når muslimer legger planer eller snakker om framtiden

- Allahs allmakt blir ofte tolket som en allvirksomhet – Allah er det egentlige subjektet bak alt som skjer

o     ”Vi ville kaste bort tiden om vi la skylden på Allah for problemene eller de vonde tingene som skjer, bare fordi vi ikke synes vi kan se grunnene bak dem.”

o     Har mennesket innflytelse på sin egen skjebne?

§       Blir ment at vi har det, men at Allah griper inn i den enkeltes liv i forhold til den kuren vedkommende har valgt.

§       ”Allah hjelper den som hjelper seg selv”

 

LIVET ETTER DØDEN(7)

- Paradisiske hagen eller brennende ilden har sin bakgrunn i den arabiske ørkenkulturen

o     Bokstavelig eller billedlig?

- En muslim forblir ikke i ilden, men blir der til han har gjort opp for sitt overskudd av dårlige gjerninger

 

MUHAMMAD

MUHAMMADS BARNDOM OG UNGDOM

- Han hørte til en fattig grein av Quraysh-stammen, som var den mektigste i Mekka.

- Da han var ti år gammel traff han den kristne munken Bahira i Syria. Som kunngjorde at Muhammed var utsett til noe stort.

- Han ble fortrolig med familiens yrkestradisjon gjennom karavanefarten

 

MUHAMMADS EKTESKAP

- Giftet seg med den femten år eldre Khadidsja

o     Fikk seks-sju barn, men bare fire døtre vokste opp

- Giftet seg til sammen tretten ganger

o     Han var unntatt fra koranens generelle regel om inntil fire koner

o     Flere av ekteskapene hadde stor politisk betydning.

 

PROFETKALLET

- Han dro ofte alene opp til fjellene utenfor Mekka for å meditere (40-ish)

o     Møtte den engel som sa ”Forkynn!”

- Khadidsja stolte på mannen sin og ble den første til å ta imot budskapet hans

 

KONFRONTASJON I MEKKA

- Begynte å forkynne i Mekka

o     Angrep ikke bare folks livsførsel men også grunnlaget for Mekkas økonomi og makt.

o     Fikk mange motstandere, og få tilhengere

- Etter en tid reiste mange av hans tilhengere til Abyssinia for å søke asyl der mot forfølgelsene i Mekka

o     Senere dro en del av dem til Medina(profetenes by)

o     I 622 var det samlet så mange muslimer i Medina at makthaverne i Mekka begynte å frykte følgene hvis Muhammed slutte seg til dem der

§       Muhammed greide å flykte med sin venn Abu Bakr til Medina

§       Denne flyktningen er så viktig at den danner starten på den islamske tidsregningen

 

ISLAMSK STAT I MEDINA

- I Medina fikk han snart den politiske kontrollen

o     Fordi han vant en overbevisende seier over en tallmessig overlegen styrke fra Mekka i slaget ved Badr

- Medina hadde mange jødiske innbyggere og Muhammed håpet på å bli akseptert av dem

o     De godtok ikke hans forkynnelse, og noen av dem inngikk allianser mot ham

o     Til slutt ble tre jødiske stammer forvist eller tilintetgjort ved at mennene ble drept og kvinner og barn ble solgt som slaver

- Muhammads stat i Medina ble snart sterk nok til å utfordre Mekka og i 629 ble det inngått en avtale som gav muslimene rett til å komme til Mekka for å gjennomføre pilegrimsreisen

o     Skulle vart i ti år, men ble brutt etter ett

- Muhammad døde i Medina i 632

o     Da hadde han kontrollen over nesten hele den arabiske halvøya

 

MUHAMMADS ETTERFØLGERE

- Kalif: stedfortreder etter Muhammad. Han skulle ha ale funksjoner Muhammad hadde hatt, bortsett fra at åpenbaringen ble avsluttet

Kalifer: (de rettelige veiledede kalifene) – idealtid for Islam

1.    Abu Bakr: venn og svigerfar. Klarte å gjenopprette stilingen før han døde.

2.    Umar: svigerfar. Erobret Persia, Irak, Syria, Palestina og Egypt (arabisk storrike)

3.    Uthman; svigersønn. Utvidet riket til Kaukasus og samlet koranen

4.    Ali; svigersønn, fetter, fosterbror. Hadde store indre problemer i riket.

Etter dette ser vi begynnelsen av splittelsen av islam:

Sjia: mente at Alis etterkommere var de rettmessige lederne

Sunni: de troende burde ha frihet til å velge ledere

 

KORANEN OG HADITH

Mange av Muhammads tilhengere husket forkynnelsen hans utenat. (hadde ikke blitt skrevet ned da han døde)

 

SAMLINGEN AV KORANEN

- Uthman lagde en komité med Said ibn Thabi som leder for samlingen av koranen

o     Zaid: sekretær for Muhammed og en av de første skrivekyndige muslimene

o     En av Muhammads tidligere tilhengere, ibn Masud, bøyde seg ikke for Zaids avgjørelser

§       Ibn Masud hadde lært 70 surer av profeten før Zaid ble muslim, og han stod bak en egen smaling av Koranen som enkelte steder ble brukt over hundre år

§       Men i dag er det Zaids samling som er tilgjengelig

 

INNHOLDET

- 114 surer

o     Lengste først og korteste til slutt

o     Vi kan lese forkynnelsen bakfra om vi vil se hvordan den utviklet seg

- Inneholder mye historisk stoff (bibelske personer feks.)

- To hovedtemaer: troen på Allah som den ene Gud og varselet om dommens dag

- Lovstoff

 

KORANENS STATUS

- Koranen er koranen bare på arabisk (den himmelske originalen var på arabisk)

o     Oversettelser blir sett på som tolkninger/forklaringer, ikke som den hellige boka

§       Ofte tospråklige utgaver

- Hellig tekst for ale muslimer som ber bønnene sine

o     Åpningsbønnen: første suren; bes hver gang en muslim bøyer seg mot Mekka

o     Koranen er en kopi av en himmelsk original og derfor former den bedende hellig lyd med sine lepper, selv uten å forstå innholdet

- Først og fremst de lærde som er opptatt av å fortolke Koranen

o     Muhammad var ikke bare den ufeilbarlige formidleren av åpenbaringen, men han var også den autoritative fortolkeren av den. En kan altså ikke tolke koranen uten å vite hvordan Muhammad selv forstod den

 

HADITH

- Forteller om hva Muhammed har gjort og sagt.

o     Sunni og sjia har forkjellige Hadith-samlinger, og det er først og fremst innenfor sunni at Hadith er en sentral nøkkel for å forstå Koranen.

- Stoffet spenner seg over mange emner

o     Gjør det mulig å utforme en religion som angår hele tilværelsen

o     Både tolkningsnøkkel og utfyllende materiale i forhold til Koranen

- Spiller en store rolle i muslimenes liv

o     De konkrete begrunnelsene for mange sider ved muslimsk tro og liv står ikke i Koranen, men i Hadith

- De sjia-muslimske samlingene innholder også stoff om sjia-muslimenes ledere(imamene)

 

ISLAMS UTBREDELSE

Islam ble i løpet av et par tiår etter Muhammads død en stormakt i Midtøsten. Men veksten gav seg ikke med det.

- 632-732: erobringsperiode

- 1300-1500: imperier i Lilleasia og i Afrika sør for Sahara(men også andre steder via finans, rettsvesen og undervisning)

- 1900-2000: befolkningsvekst som er sterkere enn gjennomsnittet. Også nye folkegrupper islamisert i Afrika sør for Sahara

 

ISLAMS MANGFOLD

SUNNI-ISLAM

- Sunna(sedvane): sentral verdi i den arabiske kulturen på Muhammads tid

o     Førte til at endringer skjedde saktere(kulturbevarende prinsipp)

- Utviklet seg to skoler: en i Medina og en i Kufa

o     Vidt forskjellige oppfatninger om lære og jus

o     Ash-Shafi utviklet tanken om at Muhammads sunna skulle bli den viktigste kilden for læren nest etter Koranen

§       Førte til samlingen av Hadith

§       Shafi danner egen skole

§       Ingen splittelse av sunni-islam

Fikk fire røtter:

1.    Koranen

2.    Hadith

3.    Enighet (Muhammads folk kan ikke ta feil. Enighet mellom de troende ble derfor en garanti for at en beslutning var rett)

4.    Analogi(Koranen og Hadith sa noe om en tilsvarende problemstilling)

 

SJIA-ISLAM

- Ville at en etterkommer etter Muhammad skulle være de troendes leder.

o     Dette arvelige lederskapet er knyttet til kalifen Ali

o     Alis to sønner, Hasan og Hussein, prøvde å bli kalifer

§       Da Hussein ble drept av den sunnimuslimske kalifen, var splittelsen mellom de to retningene endelig

- Imam: leder. Må være en etterkommer av Muhammad.

- Etter hvert vokste det seg andre forkjeller mellom sjia og sunni; ikke bare utvelgelsen av leder

Tema

Sunni

Sjia

Ledertittel

Kalif(stedfortreder)

Imam(forbilde)

Utvelgelse

Velges av de troende

Utpekes av sin forgjenger

Styreideal

I pakt med sedvane

Inspirert nytolkning

Hadith(”fortellinger”)

Seks godkjente samlinger

Fire egne samlinger

Fortellinger i Hadith

Om Muhammad

Om Muhammad og imamene

- Flertall sjia-muslimer: Iran, Azerbajdjan, Irak og Jemen

o     15% av verdens muslimer er sjia

- Sjia er også splittet innbyrdes

o     Imami(”tolvere”): regner med det kom tolv imamer etter Muhammad, med Ali, Hasan og Hussein som de tre første

§       Den tolvte imamen(imam mahdi) forsvant etter den ellevte imamens død. Imamiene regner med a han lever i skjul og skal komme igjen i de siste tider

§       I imamens fravær er ayatollaene de fremste religiøse lederne.

§       Flertall av imami i: Iran, Irak og Azerbajdjan

- Zaidi: Zaid var den rette femte imamen(”femmere”)

o     Jemen

- Ismaili: mente at Ismail var den sjuende imamen og at han hadde utpekt den åttende selv om han døde før den sjette døde.(”sjuere”)

o     Splittet fordi den har sterke innslag av esoterisme(helt eller delvis bare kjent av de innvidde)

- Den viktigste sjiamuslimske høytiden ashura setter et skille mellom dem.

o     Markerer drapet på Hussein

SUFISMEN, islamsk mystikk

- Måte å praktisere islam på

o   Var en reaksjon på at muslimske ledere var mest opptatt av den rette læren og lovgivningen og lite opptatt av det åndelige livet

- Vil oppnå direkte kontakt med Allah gjennom meditasjon

o       Dette vitnesbyrdet om enhet med Allah var en trussel for islams lære om Allahs enhet

§       Ble beskyldt for blasfemi

- Sufismen fikk plass innenfor islam som ”den indre veien”, mot at sufiene respekterte ”den ytre veien”, som hadde med lære og jus å gjøre

- Det kom etter hvert en nyutvikling der sufimesterne hadde samlet seg store grupper av tilhengere

o     Noen av disse ble til store bevegelser og organisasjoner(sufibrorskap)

 

REFORM OG NYTOLKNING

TRADISJONALISME

- Ved siden av Muhammads sunna (”den store sunna”) hadde det utviklet seg en lokal tradisjon (”den lille sunna”), som var forkjellig fra sted til sted

o     Feks. Måten å praktisere islam på, rollen islam hadde i det politiske systemet

o     Ofte ikke støtte i Koranen eller Hadith

§      Men oppfattet som uttrykk for islam

 

REFORMBEVEGELSEN

- Al-Afghani mente muslimene måtte søke tilbake til islam i sin opprinnelige form

o     Han inspirerte en reformbevegelse i islam der det var sterk skepsis mot tradisjonalismen og vestlige verdier

o     Men det ble to ytterpunkter i denne bevegelsen: islamisme og modernisme

ISLAMISME

- Midtøsten og India ville gjenskape det islamske idealsamfunnet fra Muhammads tid

o     Så på islam som en ideologi som ville løse alle samfunnsproblemer

§       Fundamentalisme

- To organisasjoner som representerte denne tankegangen: Det muslimske brorskapet og Det islamske partiet.

o     Jihad: anstrengelse; ”hellig krig”

 

ISLAM OG TERRORISME

- Sayyid Qutb: utviklet den ideologien som mange muslimske terrorister begrunner sin terror med

o     ”Muslimske ledere skulle betraktes som vantro dersom de stod i veien for full innføring av islam som politisk system”

§       Plikt å styrte regimet

§       Blir betraktet som svikere mot religion og burde fjernes med alle midler

§       Feks. drapet på president Sadat i Egypt, 1981

§       De endret strategien til å fjerne grunnlaget for regimet

·       ved å ødelegge Egypt som turistmål

·       eller den amerikanske støtten til regimet

 

MODERNISME

- Løse problemer ve då vende tilbake til islams røtter

- Men kritiserer islamistene for å være opptatt av koranens bokstav i stedet for koranens ånd(menneskerettighetene, likestilling og demokrati)

 

ISLAM I VESTEN

MUSLIMER I VEST-EUROPA

- De store europeiske landene hadde muslimske kolonier eller andre forbindelser i den muslimske verden

o     Disse har brakt med seg språklige og kulturelle forskjeller som også slår ut i forhold til muslimsk praksis og tro

 

MUSLIMER I NORGE

- 2% av befolkningen

- 1993 ble Islamsk Råd Norge dannet

o     Representerer muslimer i Norge

- Første moskeen i Norge: Åkebergveien, Oslo, 1995

 

VESTLIGE FORMER FOR ISLAM

- Noen velger integrasjon, isolasjon eller konfrontasjon

o     Konfrontasjon: vil forandre det norske samfunnet

o     Integrasjon har ført til euro-islam

§       Røtter i europeiske verdier: menneskerettigheter, kvinneroller

 

DEBATT OM ISLAM I VESTEN

- Hijab i franske skoler (hijab: dekker hår og evt. også overkroppen

o     Skille mellom stat og religion eller inngrep i religionsfrihet?

o     Nødvendig del av en muslimsk kvinnes påkledning?

- Muslimske kvinner undertrykte?

o     Arrangert ekteskap, tvangsekteskap, omskjæring av kvinner

- Terrorhandlinger

- Vesten har en grunnleggende fiendtlig holdning til islam?

 

ETIKK

ETIKK – MER ENN TEORI?

Z  Etikk: teoretiske refleksjonen om hva som er rett og galt, godt og ondt, mens oral gjerne er definer som den praktiske gjennomføringen av de etiske valgene.

o     Vi tenker etisk og handler moralsk

 

NOEN ETISKE BEGREPER

NORM

- En etisk norm er en målestokk for handlinger

o     Brukes for å bedømme om en handling er rett eller galt

o     Feks. de ti bud(grunnleggende norm), internasjonale folkeretten(konkret norm)

 

VERDI

- Verdi: etiske ”goder” eller formål som vi forsøker å virkeliggjøre

o     Fred, rettferdighet, frihet og velferd

 

HOLDNING

- ”Holdningsskapende” tiltak, som skal hjelpe folk til å få den rette innstilingen til moralske spørsmål

o     Ærlighet, pliktfølelse, solidaritet, lojalitet, barmhjertighet

- En indre innstilling og en måte å forholde seg til omgivelsene på

o     Holdningene har altså ikke bare å gjøre med ”innsiden min”, men også med hvilke forpliktelser jeg har overfor andre

o     Holdninger og vaner hører sammen (og plikt)

 

PLIKT

- Feks.

o     Å være ærlig innebærer at vi føler at vi har en plikt til å holde oss til sannheten.

o     En solidarisk holdning betyr at vi kjenner oss forpliktet til å støtte andre

- Plikt: hva vi bør gjøre for å handle etisk

 

ANSVAR

- Ansvar og frihet hører sammen

- At vi har ansvar betyr at vi står til regnskap for det vi har gjort

- Ansvar betyr også å vise omsorg for andre og ta vare på dem som trenger støtte og hjelp

 

SAMVITTIGHET

- Samvittigheten er en etisk autoritet i mennesket.

o     Den er forpliktet av etiske normer og motiverer oss til å følge normene

- Å ha respekt for sin egen og for andres samvittighet er et grunnleggende etisk krav

- Samvittighet er preget av den kulturen vi lever i, men også det sosiale miljøet

o     Har utviklet empati(innlevelse) og sympati(meddlidelse/medfølelse)

 

BEGRUNNELSE FOR ETIKKEN

- Etikken henger både sammen med det livssynet en har, og med menneskesynet

- Oppfattet som noe som har med menneskelivets mening og mål å gjøre

 

ETISKE PERSPEKTIVER

- Etikk har først og fremst om individet

o     Personetisk spørsmål

- Hvilke verdiprioriteringer burde vi gjøre i det sosiale fellesskapet

o     Sosialetiske

- ”Etikk er det grenseløse ansvaret for alt som lever” – Schweitzer

o     Naturetisk

 

ETISKE TILNÆRMINGSMÅTER

TILNÆRMINGSMÅTE

HOLDNINGSETIKK

PLIKTETIKK

FORMÅLSETIKK/

KONSEKVENSETISK

FOKUS

Personen bak handlingen

Selve handlingen

Formålet for handlingen, resultatet av handlingen

KRITERIER

Motiver, ”dyder”

Normer, regler

Verdier, konsekvenser

SPØRSMÅL

Er motivene gode eller dårlige?

Er handlingen rett eller galt?

Er formålet godt eller dårlig?

EKSEMPLER

Ærlighet, tillit, trofasthet

Du skal ikke stjele!

Fred, helse, godt liv

 

HVORDAN DRØFTER VI ET ETISKE SPØRSMÅL?

HVA ER EN ETISK PROBLEMSTILLING?

- Handler om å finne ut hva som er rett og h godt og om å avvise det som er urett og ondt

 

BESKRIVELSE AV SITUASJONEN

- Når vi skal ta et etisk valg, er det viktig at vi vet så mye som mulig om hva om er fakta og hva som bare er spekulasjoner og gjetninger

 

NORMATIVT UTGANGSPUNKT

- Virkelighetsforståelse(ateist, kristen)

- Menneskesynet(kristent, sekulærhumanistisk, naturalistisk)

Viktige forutsetninger når vi trekker frem de etiske enkeltnormene

- Menneskeverdet

o     Hvis vi legger menneskeverdet til grunn for etikken, betyr det at uansett hvilken løsning vi velger må de være preget av respekt for menneskets verdi

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst