Journal om karbon

En journal om karbon. 9. klasse-pensum i naturfag.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.03.30

- Kunne forklare hvordan olje og gass dannes

* Olje og gass er dannet av døde planter og dyr som levde for millioner av år siden.
* Det energirike materialet som er i olje og gass, ble altså dannet ved fotosyntese.
* Fotosyntese er derfor grunnlaget for all olje og gass i verden i dag.
* For at olje skal bli dannet er det nødvendig med høyt Trykk, høy Temperatur og lang Tid (de 3 T-ene).
* Gjennom millioner av år har døde planter og dyr samlet seg på havbunnen sammen med slam, jord og stein fra elvene. Det har opp igjennom alle årene lagt seg flere lag og de nederste lagene har blitt presset sammen til bergarter. Disse bergartene kaller vi for sedimentære bergarter.
* I disse bergartene ble ikke planter og dyr nedbrutt til karbondioksid fordi det ikke kom noe oksygen til i disse lagene. Temperaturen og trykket økte nedover i jordskorpa. Resten av de døde dyrene og plantene ble derfor omdannet til oljedråper eller gass.
* Gass blir dannet ved enda høyere temperatur enn olje.

- Kunne greie ut om karbonets kretsløp

* Det er karbondioksid i lufta.
* Plantene tar opp denne gassen ved fotosyntesen.
* Karbonatomene fra karbondioksidene er med på å bygge opp energirikt materiale i plantene.
* Dyr spiser disse plantene.
* De samme karbonatomene er derfor med på å bygge opp dyrekroppene.
* Planter og dyr forbrenner noen av disse stoffene for å skaffe seg energi.
* Ved forbrenning dannes det karbondioksidgass.
* Disse karbonatomene kommer derfor tilbake i lufta som karbondioksidgassmolekyler.

* Noen døde planter og dyr kan ha blitt liggende på havbunnen uten oksygentilførsel slik at de ikke har blitt brutt ned til karbondioksidgass. Karbonatomene som var med på å bygge dem opp, kan vi i dag finne igjen i olje, gass og kull. Etter at vi har brent oljen finner vi karbonatomene igjen i karbondioksidgassen som ble dannet ved forbrenningen. På denne måten kommer karbonatomene ut i lufta igjen og kan brukes av plantene i fotosyntesen på nytt igjen.

* En prosses vi kaller ”kompostering” er også en del av karbonets kretsløp. Døde planter og dyr som ligger på bakken vil bli brutt ned. Molekylene i stoffene som inneholder karbonatomene, blir brutt ned ved hjelp av sopp og bakterier. Etterpå finner vi karbonatomene igjen i karbondioksidgass som er blitt dannet ved nedbrytingen. På denne måten har vi igjen fått karbonatomene ut i lufta og er klare til å brukes om igjen.

- Kjenne til hvordan hvordan råoljen raffineres og videre den allsidige bruken av hydrokarboner i dageliglivet og industri
* Råoljen er en blanding av væsker som har forskjellige kokepunkter.
* Vi kan skille disse væskene fra hverandre ved destillasjon.
* Dette skjer i et destillasjonstårn.
* Vi varmer opp råoljen til ca. 400 C. Da går mesteparten over til gasser.
* Blandingen av gasser og litt væske leder vi i bunn av destillasjonstårnet.
* Gassene stiger oppover i tårnet og blir avkjølt etter hvert.
* De ulike væskene blir tappet ut ved forskjellige temperaturer.
* Resten av stoffene er fortsatt gass og stiger til toppen hvor vi får ut den letteste gassen.


- Kunne greie ut om ufullstendig og fullstendig forbrenning av olje og gass
* Uten god luftilførsel brenner ikke olje og gass ordentlig.
* En fullstendig forbrenning er når vi slipper ut lite sot og tjærstoffer.
* For å klare dette må vi tilføre mye oksygen til forbrenningen.
* Når vi brenner med dårlig luftilførsel dannes det sotrøyk og tjærstoffer som inneholder miljøgifter. Dette er ufullstendig forbrenning.
* Fra en ufullstendig forbrenning får vi også mindre energi.

- Kjenne til miljøproblemer olje og gass forårsaker
* Luftforurensing
* Forbrenning av olje kan gi sur nedbør
* Forsøpling
* Utslipp ved raffinering
* Olje forurensing

- Positive og negative sider ved oljeutvinning
* Norge blir satt på kartet
* Økt økonomi
* Fiskebestander kan rammes
* Havet blir forurenset

 

- Greie ut om alkaner og alkoholer
* Av hydrokarbonene kan vi lage alkoholer
* Alle alkoholmolekyler inneholder minst en OH-gruppe
* Alkaner: metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan og oktan

- Å kunne vite hva et organisk stoff er
* Et organisk stoff er et stoff som inneholder karbonatomer.
* Det finnes om lag 14 millioner stoffer som inneholder grunnstoffet karbon.

- Helseskadelige organiske stoffer
* Det er merkeplikt på kreftfremkallende og allergifremkallende stoffer
* Noen organiske stoffer fører til skader på nervesystemet.
* White Spirit og Bensin er aromatiske stoffer som kan være kreftfremkallende.

* Noen løsemidler kan bli tatt opp i kroppen direkte via huden. Løsemidler skader nerveceller og nerveimpulser. I verste fall kan en få hjerneskader over lang tid.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst