Religion: Islam

Et greit og relevant sammendrag av islam for religionsfaget på VK2.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.06.22
Tema
Islam

Muhammad:

-allahs profet, uten ansiktstrekk på bilder

-født i mekka ca 570e.kr

-dro hvert år ut i ørkenen for å meditere, fikk der åpenbaringen fra Allah

-fortalte om åpenbaringen, men folk nektet å ta imot det

-Muhammad flyktet til medina i år 622, hvor han hadde flere tilhengere

-ble populær religiøs og politisk leder, og klarte ved hjelp av razziaer mot karavaner fra mekka å vinne herredømmet over den byen også

-la store deler av arabia under seg, og samlet dette til ett rike med felles religion

-muhammad er ikke gudelig, men menneskelig, i motsetning til jesus

 

Koranen:

-består av 6300 vers fordelt på 114 surer

-surene er ordnet i rekkefølge, de lengste først

-Koranen er muhammads åpenbaringer fra Jibril, ordrett skrevet ned

-har alltid eksistert, feilfri og fullkommen, med en kopi i himmelen

-på arabisk, kun fullkommen på dette språket

-hellig bok, man må være ren for å lese i den, den må plaseres høyere enn man sitter

-sier noe om både troslære, etikk og lover

 

Sunna og Hadith:

-sunna; det profeten Muhammad sa, gjorde, forbød, påbød og tillot (leveregler)

-hadith; samling med historier om hva Muhammad gjorde (sunna er en del av hadith)

-hadith omhandler alle deler av menneskelivet og samfunnslivet, handel, politikk, familieliv, økonomi, kult osv

 

Sharia:

-den hellige lov fra Gud, står i koranen

 

Fiqh: islamsk rettsvitenskap, det er de som anvender sharia praktisk, tolker det som står der til dagens samfunn

 

Når man står ovenfor problemer som ikke er direkte omtalt i hverken koranen eller hadith må man tolke

-analogiprinsippet; man finner lignende eksempler og finner grunnlaget for avgjørelsen den gang, tolker hva man bør gjøre

-enighetsprinsippet; gud har sagt at troende ikke kan bli enige om noe som er galt, derfor taes en felles beslutning av lovtolkerne

-shiittene mener åpenbaringene kan fortsette gjennom imamene deres, mens sunnamuslimene mener åpenbaringen er gitt en gang for alle.

 

Allah:

-absolutt monoteisme, ingen treenighet

-Gud er helt ulik mennesker og noe annet vesen, utenfor fatteevne

-har skapt jorda og alt på den, også englene

-englene står under menneskene i rang, og ble befalt å knele for dem, det gjorde ikke Iblis, djevelen og han ble utstøtt, han er det onde i verden.

-skapte mennesket og inngikk pakt med alle mennesker om at han var deres herre, derfor er alle i utgangspunktet muslimer, mangel på kunnskap gjør at ikke alle praktiserer religionen

-mennesket er guds representant, forvalter, på jorden, over alle andre skapninger, men IKKE guds likemann!

-mennesket har vist ulydighet mot gud alltid, men ingen arvesynd som i kristendommen, gud tilgir

-det er synd å påstå at man forstår allah, opplever enhet med ham, at han kan ha sønn med en kvinne(som jesus) eller at hans sendebud kunne bli hengt på korset (som jesus)

-tilgir og hjelper

-kan absolutt ikke avbildes, dette har skapt en helt ny kunstretning innen islam, med mye mønstre

 

Menneskets oppgave på jorda:

-være lydig mot guds bud, utføre våre etiske og religiøse plikter, så vi kan frelses på dommens dag. Dommen gjør at mennesket viser ansvar i samfunnet


Historien:

-Gud har skapt jorden av ingenting på seks dager, når dommedag kommer vil jorda bli ødelagt, men de døde forenes med sine sjeler og samles foran gud for å få dommen, enten helvete eller paradis (konkret skildret i koranen!)

-dommen er resultat av menneskets handlinger, men gode teller mer enn onde, men Gud bestemmer uansett

-predestinasjon; gud er suveren og vet derfor på forhånd hvem som kommer til å gjøre hva og hvem som kommer til himmelen. Har mennesket da fri vilje?

 

Samfunnsyn: sharia gir regler for samfunnslivet, innen økonomi, ekteskap, politikk, jus osv.

 

Synet på mannen:

-kvinnens overordnede

-plikter å straffe kvinnen hvis hun er ulydig eller hvis han frykter det

-uklarhet i koranen om likestilling, ulike tolkninger

-kvinnen er en åker for mannen

-mannen har økonomisk ansvar i hjemmet

-kan ha inntil 4 koner hvis han kan behandle dem likt

-skiller seg ved å si ”jeg skiller meg fra deg” tre ganger

-kan gifte seg med muslimer, kristne og jøder, men ikke hedninger

-underholdningsplikt, og derfor mer arv

-større juridisk tyngde

 

Synet på kvinnen:

-underordnet mannen

-kan kun gifte seg med en mann, og kun muslimer

-kan kun skille seg dersom mannen er enig, eller ved rettsavgjørelse (mishandling osv), men svært vanskelig

-beskyttet av ekteskapslover

-får medgift, egen eiendom, disponerer fritt

-ikke økonomisk ansvar, men ansvar hjemme

-færre rituelle plikter

-Hijab: sløret, ikke påbudt, men regnes som sømmelig i mange muslimske land

-omskjæring: heller ikke påbudt, men praktiseres av noen få samfunn

 

Mut’a ekteskap:

-tidsbegrenset ekteskap, men inngår en avtale (kan forandres) og brudegaven er en slags lønn for kvinnen, mannen ingen forsørgerplikt og kvinnen ikke arverett, praktiseres kun av shiamuslimer

 

Økonomi:

-ser positivt på arbeid, men advarer mot å la rikdom bli en fristelse som fører en vekk fra gud

 

Strafferett:

-omtales i koranen, svært omstridt for brutale metoder som henrettelse og avkutting av hender.

 

Mat og drikke:

-regler for hva man kan spise

-halal, tillatt mat, kjøtt av fugl og dyr, slaktet på rituell måte, men ikke svin, blodmat eller rovdyr.

 

Sunnimuslimer:

-85% av alle muslimer

-har sunna, sammen med koranen, som eneste rettesnor for hvordan de skal leve livet

-en svært ortodoks retning av sunnimuslimer er wahabittene, holder til å saudiarabia og nekter en hver påvirkning fra vesten.

 

Shiamuslimer:

-15%

-flest av disse utenfor den arabiske verden, i iran og irak.

-strid om lederskapet, shiaene mener at lederen, imamen, må være i direkte slekt med profeten

-slektslinjen er borte nå, og de lever i troen på en skjult imam som skal komme tilbake

 

Offentlig rett og privat rett:

-offentlig rett etter allmenne rettsprinsipper

-privatrett(arverett, familierett) i religiøse domstoler etter sharia

 

Sufisme:

-En asketisk motbevegelse mot luksus og verdsliggjørelse

-ideal: fattigdom og forsakelse

-inspirasjon fra andre religioner, det er det indre som teller

-meditasjon og hengivelse til gud

-omforme ytre plikter til indre handling

-forening med gud (stikk i strid med all annen islam!)

-lederen kalles shaykh og skal vises respekt og lydighet

-både apolitisk og politisk

 

Islamisme:

-utgangspunkt: de muslimske statene var i en grusom tilstand, med fattigdom, undertrykkelse, konflikter og tilbakeliggende i forhold til vesten, mye frafall fra islam.

-1.fase: modernisering! Skulle få vestlig demokrati, vestlig livsstil og ny teknologi. De fredelige Muslimbrødrene ble stiftet i egypt på 1920tallet, og drev med sosialt arbeid og undervisning

-2.fase: moderniseringen slår feil, fortsatt store problemer, militære nederlag og nye former for undertrykkelse, muslimbrødrene slås ned!

-3.fase: militante islamister

 

Muslimsk stat: stat som styres av muslimer

Islamsk stat:en stat som styres i harmoni med sharia og koranen, målet er en stat som håndhever loven, hvor muslimene har kontrollen og der den religiøse makten er større enn den politiske. Isamisme er demokratisk fordi sharia representerer folkets overbevisning. Folkevilje kan aldri være en rettesnor for hvordan en islamsk stat styres for det ville være å krenke allahs suverenitet.

 

Jihad; hellig krig!

-egentlig fredelig forsvar når islamsk territorium trues

-retter seg som oftest mot muslimer selv

-militante islamister ser ”alt” som en trussel, de vestlige landene, stort sett alle muslimske stater og israel. Angrep på disse regnes som forsvar!

 

Apostasi

-frafall fra islam

-kan straffes med døden

-murtadd: en som av fri vilje forlater islam, angrefrist før henrettelse

-zindik: en som sier han er muslim, men som sprer vranglære: henrettes umiddelbart!

-Blasfemi = apostasi

-kvinner kan ikke bli henrettet for dette

-det står i hadith at apostasi kan straffes med døden, det er svik mot staten, og må straffes med døden.

-i virkelighetne er det kun få steder dette praktiseres, men apostasi får mange andre følger som at man mister arverett, eiendomsrett, ekteskap oppløses og foreldreretten tas fra en.

-blir man frikjent risikerer man likevel at man blir likvidert av andre muslimer

-apostasireglene er effektive fordi de utsletter eventuelle motstandere, hindrer åpenbar overgang til andre livssyn(den muligheten blir borte), kirker og andre får lov til å drive virksomhet i muslimske stater, men ikke misjonere, åpen debatt knebles og demokratiet fungerer ikke.

De fem søylene:

-bønn: fem ganger om dagen, vendt mot mekka, ofte en fast bønn, men kan personaliseres

-trosbekjennelsen: ropes ut fra minaretene når det er bønnetid, ”det er ingen gud utenom allah, og muhammad er hans profet”

-fasten: den niende måneden, måneden muhammad fikk sin første åpenbaring, forbudt å spise, drikke, ha sex, og røyke mellom solpoppgang og solnedgang

-pilgrimsreisen: til mekka, den hellige byen, forskjellige riter utføres her, som å gå med hvitt tøy (utviske klasseskiller), offerfest, tilbringe mange timer foran arafatfjellet, og gå rundt kaba(sort stein, mange vil kysse den)

-almisse: man betaler 2.5% eller mer av sin inntekt i en slags skatt til de som trenger det.

 

Islam:                                               Kristendom:

-strengt monoteistisk                    -monoteistisk, men treenigheten

-umulig å forstå allah                    -mennesket skapt i guds bilde

-gud kan ikke avbildes                  -gud kan avbildes

-gud ikke menneskelig                 -bibelen skrevet av mennesker

-koranen er direkte fra gud           -arvesynd

-kontrollerer mer samfunnsliv     -ingen predestinasjon

-alle er egentlig muslimer           -små forskjeller mellom kjønn

-ingen arvesynd                             -skilsmisse ikke tillatt

-predestinasjon                             -vold ulovlig

-store forskjeller kvinne-mann   -dødsstraff ulovlig

-skilsmisse lovlig                          -ingen regler for mat og drikke

-straff av sin kone lovlig               -ingen medgift

-mer vekt på klesdrakt                  -ingen kleskoder

-medgift inn i ekteskapet             -bønn er personlig

-regler for mat og drikke              -ingen almisse

-faste                                               -ingen pilgrimsreise

-mer rigide mønstre for bønn     -apostasi er ikke ulovlig

-pilegrimsreise                              -misjonering

-almisse                                         -ingen lover i bibelen

-apostasi ulovlig!                          -mindre samfunnskontrollerende

 

Likheter mellom islam og kristendom:

-lineær virkelighetsoppfatning (start og begynnelse)

-dommedag

-vi er skapt av gud

-vi er forvaltere

-gud er personlig

-livsmålet er å nå frem til guds rike, mennesket kan selv ikke kontrollere dette, gud velger

-kun en gud

-gud står over skaperverket (ikke i naturen)

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst