Vårt politiske system

En oversikt over mange forskjellige politiske begreper fra faget Samfunnslære.
Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.02.13

Politikk

Myndighetenes fordeling av goder og byrder i samfunnet…

 

Representativt demokrati

Politisk system hvor de styrende utpekes av folket gjennom frie valg…

 

Stortinget

- består av stortingsrepresentanter, som blir valgt hvert år…

 - har den lovgivende og bevilgende myndighet i vårt samfunn…

Oppgaver:

- Vedta lover

- Bestemme skatter og avgifter

- Bevilge penger til offentlige formål

- Kontrollere regjeringens arbeid

 

Statsbudsjett

Detaljert oversikt over hvordan staten skal ta inn penger, og hvilke formål de skal brukes til…

 

Stortingsrepresentantene er vanligvis valgt på partilister.

Det bestyr at de er forpliktet til å følge partiets program, og at de deltar i partiets gruppe på Stortinget…

 

Regjeringen

- utarbeider de fleste av de forslagene Stortinget tar stilling til…

- har den utøvende myndighet i vårt samfunn…

- har vanligvis 18-19 medlemmer…

Oppgaver:

- Fremme lovforslag

- Utarbeide utkast til statsbudsjett

- Gjennomføre Stortingets vedtak

- Lede departementenes arbeid

 

Regjeringen

- Kan ta opp nye saker og fremlegge løsninger for Stortinget og for massemediene…

- Lederen for regjeringen er statsministeren, som velger sine regjeringsmedlemmer, statsrådene. Når statsministeren har gjort sitt valg, blir statsrådene formelt utnevnt av kongen…

- Kongen møter statsrådene (formelt sett kongens rådgivere) på slottet hver fredag…

- Regjeringen er avhengig av støtte i Stortinget…

- Flertallsregjering - hvis regjeringspartiene (eller – partiet) har et flertall i Stortinget…

- Mindretallsregjering – det eller de partiene som har regjeringsmakten, ikke har flertallet i Stortinget bak seg…

 

Hovedprinsippet i parlamentarismen

Er at regjeringen i lengden ikke kan ha et samlet flertall mot seg i Stortinget, men den må ikke nødvendigvis ha et flertall bak seg i alle saker…

 

Departementene

Hver statsråd leder et departement som består av fagfolk som arbeider innenfor en sektor av samfunnet, som samferdsel, landbruk, energiforsyning eller miljøvern…

Oppgaver:

- De skal forberede saker som behandles i regjeringen og Stortinget

- De har ansvaret for å gjennomføre beslutninger som er tatt i Stortinget og regjeringen

- De skal utarbeide detaljerte regler når det er vedtatt en lov og sørge for at de blir gjort kjent for dem det gjelder

 

Høring

Prosess hvor et departement ber dem som saken angår om råd eller kommentarer før vedtak blir fattet…

 

Domstolene

– har den dømmende myndighet i vårt samfunn…

- består av eksperter som skal gi statsrådene faglige råd om politiske spørsmål…

Oppgaver:

- Avgjør tvister mellom borgerne

- Avgjør om de som blir stilt for retten, er skyldige i lovbrudd

- De anvender lovene Stortinget har vedtatt, på konkrete saker

 

Maktfordelingsprinsippet

Er et prinsipp som går ut på at statsmakten deles i en lovgivende, en utøvende og en dømmende myndighet som er innbyrdes uavhengige…

 

Forvaltningen

Departementer og direktorater som skal gjennomføre politiske beslutninger og føre tilsyn med lover og regler på sitt saksområde…

 

Primærkommune -> vanlig kommune

Oppgaver:

- De skal sørge for primærhelsetjeneste, sosialhjelp, eldreomsorg, grunnskoler, barnehager, parker, renovasjon, vann, avløp, kultur og bibliotek…

- Mange kommuner driver også kino, energiverk, renholdsverk og andre virksomheter. Dette kalles kommunale tjenester…

 

Fylkeskommunene – 19 i Norge

Oppgaver som Fylkestinget har:

- Fylkestinget velges hvert fjerde år, samtidig som det er valg av kommunestyrer

- De har ansvaret for viktige offentlige oppgaver som videregående skoler og regionale samferdselssaker

- De bestemmer hvilke tilbud de videregående skolene skal gi, hvor de skal ligge, og om elevene fritt skal få velge skole innenfor fylket

- De kan også gi tilskudd til kulturformål og distriktsoppbygging

 

Liberalisme

Politisk grunnsyn som innebærer minst mulig regulering av samfunnet og størst mulig fordeling av verdier gjennom markedet…

Liberalistene mener at det viktigste i et godt samfunn er at borgerne har frihet til å forme sine egne liv…

 

Sosialisme

Politisk grunnsyn som legger avgjørende vekt på likhet og fordeling gjennom politiske vedtak…

Det viktigste politiske målet for sosialistene er likhet og rettferdighet…

 

Kommunister

De mener at staten ikke bare skal ta styringen over økonomien, men også overta all eiendomsrett til boliger, kontorer, fritidshus og lignende…

 

Ideologi

Sammenhengende sett av politiske oppfatninger som gir svar på viktige stridsspørsmål i samfunnet…

 

Politisk kanal

Vei til politisk innflytelse…

4 kanaler som benyttes for å påvirke politiske beslutninger:

- De politiske partiene og valg

- Interesseorganisasjonene

- Massemediene

- Direkte aksjoner

 

<bilde>

 

Interesseorganisasjon

Forening som konsentrerer seg om noen få saker og bruker sine ressurser til å påvirke politikerne utenom valgene…

 

Lobbyvirksomhet

De deltar ikke i de formelle fora, for eksempel inne i stortingssalen, men de er aktive i omgivelsene, på alle uformelle møtesteder hvor de kan slippe til…

 

Politisk dagsorden

For den som ønsker politisk innflytelse er det viktig å få dekning i massemediene. På den måten blir saken diskutert i både befolkningen og i det politiske miljøet…

 

Sivil ulydighet

Aksjonsform der aksjonistene bevisst bryter loven…

 

Politiske ressurser

Evnen man har til å vinne frem med politiske standpunkter…

Eksempler på politiske ressurser:

- Fagkunnskap, utdanning

- Organisasjon

- Økonomi

- Evne til å påvirke mediene

- Oppslutning i befolkningen

 

Politisk fattigdom

Er mangel på politiske ressurser…

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst