Befolkning og befolkningsutvikling

Fremføring om befolkning og befolkningsutvikling skrevet for muntlig eksamen.

Karakter: 6 (Eksamen 2012)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Annet
Lastet opp
2012.06.06
Del 1

 

Innledning:

På jorda i dag er vi cirka 7 milliarder mennesker, men slik har det ikke alltid vært. Menneskene har levd på jorden i omtrent 2 millioner år, og det har ikke alltid vært like gode levevilkår. I verden har folketallet vært lavt veldig lenge, fordi vi har vært preget av matmangel, epidemier, avlinger som har slått feil og kriger som ofte har ført til massedød. For 10 000 år siden skjedde det noe som kalles en jordbruks revolusjon. Det som skjedde under denne var at menneskene gikk fra å være i et nomadisksamfunn, der de gikk fra sted til sted for å selge og kjøpe varer, til å bli et samfunn av jordbruk og fast bosetning. Det vil si at de produserte mat av jorden rundt seg, i motsetning til det de tidligere har gjort. Dette førte den gang til at mere mat ble produsert og flere mennesker ble født. Som dere ser på grafen vi skal illustrere ser dere at det var lite befolkningsvekst før den første jordbruksrevolusjonen fant sted, men grafen går litt opp når jordbruksrevolusjonen starter, og frem til rundt 1770- tallet går denne grafen verken opp eller ned, men den holder seg jevn. (slik så grafen vi fremstilte på overhead ut)

 

<bilde>

 

 

Men som vi ser i grafen rundt 1770-tallet skjedde det nærmest en eksplosjon av befolkningsveksten for da startet den industrielle revolusjonen. Folk fikk da mer medisinske kunnskaper og de lærte seg å høste større matmengder av jorden. Dette førte til at folketallet steg, det var her befolkningsveksten i stor grad begynte å øke, dette fører oss inn på vår problemstilling som er: Hva er årsakene til økt befolkningsvekst i verden og hva er konsekvensene av økt befolkningsvekst?

 

START PÅ HOVEDDEL:

Vi har valgt å dele opp vår problemstilling i to deler, så først skal vi ta for oss den første delen som er: hva er årsakene til økt befolkningsvekst i verden, etter dette går vi over på andre del av problemstillingen som er hva er konsekvensene av økt befolkningsvekst? Innledningsvis nevnte vi litt av historien bak eksplosjonen av befolkningsveksten i verden, men det er mange flere medvirkende faktorer til at befolkningsveksten øker. Men først er det et regnestykket som er viktig å få med:

 

Regnestykket av befolkningsveksten:

Men først skal vi si litt om regnestykket av befolkningsveksten. Det regnestykket er: Antall fødte-Antall døde= Naturlig vekst. Naturlig vekst handler om forskjellen mellom antall fødte og døde i ett land. Det er også folk som innvandrer til landet, og noen som utvandrer fra landet. Derfor må vi ta den naturlige veksten og plusse på innvandrer- utvandrere. Og vi vil da få befolkningsveksten i et land. Det er ingen som innvandrer eller utvandrer til eller fra verden, derfor skal man ikke ta med inn og utvandring på regnestykket om man skal finne veksten i verden.

 

Flere utviklede medisiner:

Da er vi over på medvirkende faktorer til at befolkningsveksten øker i dag, det kan for eksempel være at det er blitt utviklet enormt mange ulike medisiner, siden før i tiden. I gamle dager var det sånn at lungebetennelse var svært farlig, på den tiden var det like farlig som kreft. Mange mennesker døde av dette, men som vi ser har medisinene som kurerer slike sykdommer blitt mange. Nå har vi for eksempel penicillin, antibiotika og andre motmidler som gjør millioner mennesker friske, dette øker jo befolkningsveksten i og med at det er tilgang på medisiner som kan kurere de fleste sykdommer og disse medisinene hindrer at de som før døde av slike sykdommer, blir helbredet nå.

 

Økt levealder:

I løpet av de siste årene har det blitt økt levealder, dette har noe med at vi mennesker har fått bedre kosthold, vi spiser mer mat som inneholder nok næring, det er som sagt blitt utviklet medisiner, vi har bedre kunnskap om sykdommer som vi tidligere ikke hadde kjennskap til og vi har generelt bedre helse. I industriland forekommer dette i og med at de har god velstand og de har tilgang på de nødvendige ressursene. Industrilandene er hovedsakelig i Europa, Nord-Amerika, Oseania og enkelte land i Asia

 

Fruktbarhetstall:

Fruktbarhet er også noe som påvirker befolkningsveksten i  land, denne gjør så befolkningen øker fordi fruktbarhetstallene sier noe om hvor mange barn en kvinne kommer til å få i gjennomsnitt. I rike land er ikke fruktbarheten mer enn 1,7 barn, med det er reproduksjonsnivået lavt, når reproduksjonsnivået er lavt vil folketallet synke på sikt, dersom ikke fruktbarheten øker.  Vi har laget en tabell som viser hvordan fruktbarhetstallene så ut i 2010 i rike og fattige land, denne undersøkelsen viser da kvinner mellom 15-49 år i sin fødedyktig alder.

 

Fattige land                    Fruktbarhetstallene      Rike land                          Fruktbarhetstallene

Etiopia

3,8

Japan

1,4

Burundi

4,1

Tyskland

1,5

Angola

5,1

Spania

1,5

Tanzania

5,5

Tsjekkia

1,5

Kongo

5,5

Canada

1,7

Mali

6,1

Norge

1,9

Zambia

6,3

Australia

1,9

Niger

6,9

USA

2, 1

Dette gir et gjennomsnitt på 5,41 barn – Dette gir et gjennomsnitt på 1,69 barn.

Som vi ser har vi fremstilt åtte land fra både fattige og rike deler av verden, vi kan se tydelige forskjeller på fruktbarhetstallene i de ulike landene. Vi ser at i fattige land ligger det laveste fruktbarhetstallet på 3,8 og høyeste 6,9, mens i de rike landene i verden ligger det laveste på 1, 4 og det høyeste på 2,1.

Fattige land, gjennomsnitt= 5, 4 barn – Rike land: 1,69 barn.

 

Årsaken til den store forskjellen mellom fruktbarhetstallene mellom de fattige og rike landene kan være at i de fattige landene er det annerledes barnekultur, storfamilier kan være nødvendig for å sikre inntekter, og ved å få flere barn i utviklingsland sikrer dette at minst ett av barna deres kommer ut i arbeid og kan forsørge familien, det er en slags ”livsforsikring” å få flere barn. Det er ingen klar definisjon på hva som regnes som U-land, men FN har gjort en regning på hvilken av landene i verden som er verst rammet, disse kan være Sør- Amerika, store deler av Asia og Afrika består av u-land, i disse landene er også prevensjon er dårlig utbredt i de fattige landene, og kunnskapene kan være mindre. Dette gjør så flere barn blir født, med det øker befolkningsveksten.

 

Den demografiske overgang:

Det har kommet en teori fra eksperter som de kaller den demografiske overgangen, den demografiske modellen viser hvordan befolkningstilveksten endrer seg i ett land når landet endres økonomisk og sosialt. Dette mønsteret ser ut til å være ganske likt for alle land, men når de ulike fasene inntreffer og varigheten av dem, er forskjellig. De rike landene i verden har allerede vært gjennom alle fasene, dette har gjort de til industriland, mens fattige land er fortsatt ulikt i denne utviklingen, FN mener at en dag vil alle ha vært gjennom alle disse fasene, men i ulik tid. Land som Nigeria og Uganda vil bli sist ferdig, ifølge FN.

 

HVOR FINNER DU DEN DEMOGRAFISKE OVERGANGEN?:

Her må du gå inn på denne linken for å komme inn på den demografiske overgangen, ikke ta med den femte overgangen:

 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/prosjektfiler/
innhold/undervisning/videregaende/geo/animasjoner/demografisk_overgang.swf

 

Info om fremstillingen av den demografiske overgangen:

Nå skal vi vise en modell av hvordan fire av fasene ser ut, de røde strekene symboliserer fødselsraten i et land, dette er målt i antall fødte pr. 1000 innbyggere på 1 år i landet det er snakk om, menneskene symboliserer befolkningstilvekst, de grønne strekene symboliserer dødsraten, dødsraten sier noe om det samme som fødselsraten, bare at det er antall døde pr. 1000 innbygger på 1 år, de svarte symboliserer befolkning(antall mennesker)

 

Fase 1:

Under den 1 fasen er det høy fødselsrate og dødsrate, folketallet vokser derfor svært sakte. Under denne fasen var det dårlig økonomi, og spedbarnsdødeligheten var lav. Norge var fase 1 i befolkningsutviklingen på 1700-1800 tallet.

 

Fase 2:

Under fase 2 ser vi nå at dødsraten minker, dette har med at folk får bedre levevilkår, det vil si at folk fikk bedre økonomi enn det de tidligere hadde hatt, bedre kosthold og det ble lettere å skaffe mat. Fødselsraten holder seg høy, og befolkningsveksten øker raskt. Land i Afrika, som Uganda og Dana er i denne fasen i dag. Denne fasen gir en høy befolkningsvekst.

 

Fase 3:

Under fase 3 er det slik at fødselsraten begynner å synke, mens dødsraten stabiliserer seg på et lavt nivå og den synker fortsatt noe. Grunnen til at fødselsraten synker er fordi folk får bedre økonomi, og de trenger ikke mange barn for å ha en slags ”livsforsikring”, fordi barn har større sjanse for å vokse opp. Land som er i denne fasen har stor befolkningsvekst, men veksten er mindre enn tidligere. Brasil befinner seg i denne fasen i dag.

 

Fase 4:
I fase 4 er det kun noen få land som er idag, her stopper befolkningsveksten opp, fordi både fødselsraten og dødsraten er lav, dette gir lav befolkningsvekst. De landene som er i fase 4 er bland annet i Kina, Thailand, Cuba og Chile.

 

 

Del 2 av problemstillingen

 

Nå har vi fortalt om første del av vår problemstilling, så nå skal vi ta hovedfokus på andre del: Hva er konsekvensene av økt befolkningsvekst i verden? Vi kan se at alt henger sammen og at den aller største trusselen vi har i dag relateres til den kraftige befolkningsøkningen. Dersom befolkningsveksten vil øke blir det også tap av landbruksareal til boligområder og tyngre industri.

 

KLIMAFORANDRING:

Klimaforandringene som har skjedd har så langt ikke hatt noen positiv innvirkning på landbruket på verdensbasis, om det stemmer at det er global oppvarming som er fremprovosert av mennesker er vi i ferd med å bevege oss på meget dypt vann, menneskene skaper såpass mye co2 utslipp ut i atmosfæren at økt drivhuseffekt kan bli et stort problem, fordi økt drivhuseffekt er det som varmer opp jorden, ved det kan polar isene smelte og klimaet kan etter hvert bli så varmt at det kan føre til mer støv, som igjen kan føre til sykdommer som astma. Dette er sett på som et problem i de fattige landene, de landende som ikke har medisiner til å helbrede slike tilfeller. Siden vi blir flere antar vi at dette blir verre, ved at det blir flere slipper vi automatisk ut mer co2 ved å bruke bil, dra på ferie, forsøpling og lignende, dette blir da en konsekvens av at befolkningen øker.

 

RESSURSER:

Det er ingen tvil om at vårt forbruk av varer er utrolig høyt i verden, dette fører til at nødvendige varer etter hvert vil bli en mangelvare, med en økende befolkningsvekst blir selvfølgelig dette et stort problem. Mineraler, vann, plante og dyreliv er eksempler på naturressurser som står i fare for bli borte i fremtiden på grunn av vårt høye forbruk i dag. Med dagens forbruk kan ikke kommende generasjoner få tilfredsstille behovene sine. Det har vært mye usikkerhet rundt det faktum at verdens befolkning vokser alt for raskt, det er også sånn at rike land bruker mye mer ressurser enn fattige land.

 

MATRESSURSER:

Befolkningsveksten påvirker også verdens matvare situasjon, matvareforskyningen strekker ikke til, til store deler av jordens befolkning. Sult er en av menneskets verste fiender, hadde vi hadde hatt en rettferdig måte å fordele måte å dele maten på ville det vært nok til alle, jo flere mennesker, jo flere behov skal tilfredsstilles. Hvis verdens befolkningstall fortsetter å øke og blir fordoblet så er det et stort spørsmål om bønnene kan produsere nok korn. Vi kan referere til utallige artikler om land som er sultrammede, som for eksempel denne artikkelen som i artikkelen har en innledning lyder som følger. (artikkel fra VG.NO, http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=152711)

 

TA MED INGRESSEN PÅ ARTIKKELEN:18.000 barn dør hver dag på grunn av matmangel, 850 mennesker legger seg med tom mage, dette er en situasjon verden ikke trenger å være i”.. For å sette det på spissen skal vi også vise en liten video som viser de manglende matressursene i et land, dette landet er Etiopia.

 

FILM:

Filmen vi nå skal få se er av Enare, hun bor sammen med mor, far og fire søsken på landsbygda i Etiopia, et av verdens mest tørkeutsatte land. Familien bor i en hytte av kvister, og deler plassen med ei ku som de har fått låne av naboen. Matmangel rammer nesten alle familiene i dette området i løpet av et år. Den maten de har er for ensidig, og gir for lite næring til små kropper. Barn under fem år rammes spesielt hardt. Enare er for liten til å forstå alt dette. Men hun er stor nok til å ha blitt godt kjent med den nagende følelsen av sult. Hun vet også at når det ikke er mat kan hun heller ikke gå på skolen, denne filmen er laget av FADDERBARN.  

Her er filmen: http://www.youtube.com/watch?v=qR3Mq74rGVY - stoppe den på 0,38.

 

Vi ser en tydelig preget Enare som gjennom store deler av sitt liv har fått kjent på det å mangle matressurser og hun har kjent på den gnagende sulten. Hun vet hva som må gjøres dersom hun ikke har mat.

 

SANITÆRE FORHOLDENE:

Ved at befolkningsveksten øker blir også de sanitære forholdene og tilgang til vann i fattige land dårligere, i likhet med matmangelen i verden er også vann noe vi har mye nok av i verden dersom vi hadde fordelt det likt, men slik er det ikke. For å få vannet rent nok er man nødt til å rense det, dette koster da penger, derfor er det ikke alle i verden som har mulighet til dette. I Norge er det en selvfølge å vaske seg i rent vann. Nordmenn bruker 230 liter hver dag på det vi regner som gode sanitære forhold, Afrikanere derimot bruker cirka 10 liter per dag. Det er nok vann på jorda til alle. Hadde vannressursene vært riktig fordelt ville hele verdens befolkning hatt tilgang på rent vann. I den kjente elven Amazonas er det nok vann til å forsyne hele verden.

 

URBANISERING:

Et annet problem med den befolkningsveksten er også at flere og flere mennesker flytter inn til byer og tettsteder. I dag bor over halvparten av verdens befolkning i byer. Dette fører til økt fattigdom, slum og ikke minst forurensning. Mange som flytter fra overbefolkning og fattigdom på landsbygda, kommer bare til videre fattigdom i byen. Når det såpass mange mennesker som urbaniserer blir det tilslutt ikke nok ressurser til å dekke alles behov, for store menger mennesker trenger mat, arbeidsplasser, boliger, veier og så videre.

 

TILTAK SOM ER BLITT GJORT:

Det er noen tiltak som allerede er blitt gjort satt for å minske den store befolknings veksten i enkelt land i verden, noen land i verden blir så folkerike at de er nødt til å sett inn tiltak, kina som et land i verden . har måttet innføre en politikk som heter ”ettbarnspolitikken”, for å bremse landets befolkningsvekst. Denne politikken handler om at etter 1979 var det forbudt for Kinesiske kvinner å få flere en ett barn per familie. det ble mange flere gutter enn jenter i og med at gutter ble sett på som mer verdt enn jenter, jenter ble faktisk ofte satt ut i skogen og etterlatt der fordi folk flest ville ha gutter, disse ble sett på som de som kunne hjelpe foreldrene når de ble gamle. Om noen familier bryter denne regelen, får de straff, i form av en bot. Det er allikevel mange som ikke følger denne loven

 

Kvinner i India blir belønnet økonomisk dersom de steriliserer seg, dette gjør de ufruktbare og med det kan de ikke føde flere barn.

 

I for eksempel Cuba, får folk i landet tilbud om å bli instruert i bruk av prevensjonsmidler, angrepiller i tillegg til noe seksuell undervisning. Særlig kvinner i arbeiderklassen og fattige strøk, har fått tilbud om slik undervisning. Flere land satser også på at folk skal få høyere utdanning. Det er en klar sammenheng mellom høyt kunnskapsnivå og færre barnefødsler.

 

KONKLUSJON:

Vi går nå mot slutten av vår presentasjon, med det  skal vi komme med en liten konklusjon av første del av problemstillingen vår, og vår konklusjon er at det er mange medvirkende faktorer til at befolkningsveksten øker i verden, som vi tidligere har nevnt er den industrielle revolusjonen en viktig faktor ved tanke på hvorfor befolkningsveksten plutselig skøyt til himmels. Årsaker til hvorfor befolkningsveksten stadig øker mer og mer i dag er at flere menneskeliv blir reddet ved hjelp av medisiner som ikke fantes før, vi ser på fruktbarhetstallene at fattige land har betydelig høyere fruktbarhetstall enn de rike landene, dette har noe med at de fattige landene føder flere barn for å forsikre seg om at hvert fall et av barna deres vokser opp å kan arbeide og forsørge familien, som en slags ”livsforsikring”, dette er jo også en grunn til at befolkningsveksten stiger.

 

Hovedforklaringen rundt dette er likevel klar, økonomisk og sosial utviklingen gjør at folk får færre barn og bra økonomi påvirker fruktbarhet og dødelighet. Ved at vi blir flere kan det etter hvert også bli mangelvare på matressurser og naturressurser, dette er negativt med tanke på den neste generasjonen som skal leve etter oss. Klimaet blir også i stor grad påvirket av alle menneskene som slipper ut for mye co2-utslipp, dette medfører negative konsekvenser. I kina er det blitt gjort et drastisk tiltak for å redusere overbefolkning av mennesker, nemlig ettbarnspolitikken.  Hvis befolkningen fortsetter å vokse, slik den gjør i dag, vil hele jorden bli overbefolket og det vil få katastrofale følger. Overbefolkning ville føre til mangel på mat, større fattigdom og livskvaliteten hos alle ville synke dramatisk.

 

 

KILDEKRITIKK SNL:

De som står bak denne nettsiden er mennesker som kan noe om emnet. Det er et leksikon bare at det er på nettet. Og innholdet er derfor noe man kan stole på. For å skrive på denne nettsiden må du kontakte redaksjonen, også vurderer de om du kan blir fagansvarlig for en sak. Så jeg tror at denne nettsiden er ganske streng med tanke på at informasjonen som kommer ut må være riktig.

 

Siden er også laget for å informere om noe, og komme med fakta. Den er ikke laget for å underholde eller selge noe. Og det viser at den er laget seriøst. Det finnes kontaktinformasjon på siden, fordi det går an å kontakte redaksjonen. Tekstene virker seriøse og lenkene fungerer. Etter hver artikkel står det også hvem som har skrevet det, og når det ble endret sist. Det går også an å klikke på navnet til den som har skrevet det, og da kommer det opp fakta om denne personen. Jeg vil si at dette er en sikker kilde.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst