Sammenlikning mellom Italia og Laos

Drøfting gjennom forskjeller og likheter mellom Italia og Laos, et I-land og et U-land.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Annet
Lastet opp
2006.03.05

Hvorfor er noen land U-land og andre land I-land?

 

Innledning:

Det går ikke en dag uten at vi hører om kriser i utviklingsland. Disse krisene kan synes å være langt verre enn de økonomiske urolighetene vi hører om i våre nærområder. Denne forskjellen kan skyldes at forskjellen mellom rike og fattige land øker eller kanskje vi med dagens informasjonssamfunn faktisk får servert kriser fra andre land oftere.

 

I denne oppgaven er jeg bedt om å sammenligne et U-land i Afrika, Asia eller Sør-Amerika med et I-land i Nord-Amerika eller Vest-Europa. Jeg har valgt ut Italia som industriland og Laos som utviklingsland.

 

Problemstilling:

Hvilke forskjeller og likheter finnes mht historiske, politiske og geografiske forhold mellom Italia og Laos.

 

Avgrensning:

Det er umulig å forklare hvorfor et i-land er et i-land og hvorfor et u-land er et u-land på bare 6 sider men her er noen områder jeg tror kan si litt om hvorfor de er industriland og utviklingsland. Disse områdene er: Utdanning, helse og økonomisk vekst.

 

LAOS

Laos er en republikk i det sørøstlige Asia, omgitt av land på alle kanter. Laos grenser i vest til Thailand og Burma, i nord til Kina, i øst og nordøst til Vietnam og i sør til Kampuchea.

 

Kort historisk (nyere) sammendrag Laos[1]:

1893: Franske styrker okkuperer deler av Laos territorier.

1904: Hele Laos omgjort til Fransk koloni.

1939-45: Laos okkupert av Japan

1946: Regionen reokkupert av Frankrike. Kong Luang Prabang innsatt som konge under fransk styre.

1949: Laos erklært som selvstendig stat innen den Franske union

1953: Laos invadert av Vietnam

1954: Indokinesiske krigen opphørte.

1955: Laos blir medlem av FN

1957-73: Krig og stridigheter i Laos

1975: Kongen abdiserte og Laos demokratiske republikk ble innført

1975: Amerikansk handelsblokade av Laos

1981: Kommuniststyre, planøkonomi

1995: Handelsblokaden av USA opphørte

 

Politiske forhold[2]

Laos har gjennom tidene ført en svært omskiftelig tilværelse; snart som selvstendig land, snart som lydrike under andre makter, senest som en del av Fransk Indokina fra 1893. Som følge av Geneve-avtalen fikk Laos full selvstendighet i 1954 som et konstitusjonelt monarki, men borgerkrigen mellom den monarkiske regjeringen og den kommunistiske Pathet Lao-bevegelsen pågikk frem til begynnelsen av 1970 årene. Etter kommunistenes seier i nabolandene Vietnam og Kampuchea, overtok Pathet Lao makten i 1975[3].

Laos er i dag en folkedemokratisk og enhetsstatlig republikk, med kommunistpartiet som det statsbærende parti. Landet er under betydelig vietnamesisk innflytelse. Bl.a. er det stasjonert vietnamesiske tropper i landet. Det er ikke avholdt valg i Laos.

 

Geografiske forhold

Laos har et areal på 236 800 km2 og det bor ca. 5 635 000 mennesker i landet. Befolkningstilveksten er på 2,48 %. Den forventede levealder er for menn på 51,6 år og for kvinner på 55,4 år. Barnedødeligheten er på hele 93 døde per 1000 fødsler.

 

Utdanning[4]

Etter mange år med uro i det politiske styret, utvidet Laos skolesystemet sitt i 1970-80 årene. Allikevel er det ikke alle barn, ungdommer som får gå på skole.  Tall som jeg har funnet viser at kun 786 000 barn fikk grunnleggende utdanning i 1996 mens 162 500 fikk ungdomsskole. Tallet for universitet var 12500 i 1996. I 1997 brukte landet 2.1% av brutto nasjonalproduktet til utdanningsformål.

 

Økonomi

Brutto nasjonalprodukt: 1 432 000 000 US$

Brutto nasjonal produkt fordelt:

Landbruk 52,6 %

Industri 22 %

Service 25,4 %

Eksport: Elektrisitet, trevarer, kaffe, tinn, skinnvarer

Import: Matvarer, olje, forbruksvarer, maskiner og kjøretøy

Naturressurser: Tømmer, hydroelektrisk kraft, tinn, gull

 

ITALIA

Italia er en republikk i Sør-Europa. Landet er avgrenset av hav i sør, øst og vest og av Alpene i nord. Italia grenser til Frankrike i vest, Sveits i nord, Østerrike i nord og nordøst og Slovenia i øst. Landet omfatter også øyene Sicilia og Sardinia foruten rundt 70 mindre øyer. Levevilkårene er svært ulike, med et sterkt industrialisert Nord-Italia og et mer tilbakeliggende Sør-Italia[5].

 

Kort historisk (nyere) sammendrag Italia

Historisk var Italia preget av politisk oppsplitting og en økende grad av fremmedstyre frem til 1861 da mesteparten av landet ble samlet under Victor Emmanuel 2. Kongedømmet ble avskaffet i 1946 etter at det var kommet i miskreditt pga. sitt nære samarbeid med det fascistiske styret til Mussolini (1922-43). Landet oppgav i 1947 alle krav på sine tidligere afrikanske kolonier. Landet lå lenge etter i industriutviklingen men har etter den annen verdenskrig opplevd en sterk produksjonsvekst og er i dag blant verdens ledende industristater.

 

Politiske forhold

Monarkiet ble avskaffet ved en folkeavstemning i 1946, og Italia ble republikk. Grunnloven ble vedtatt i 1947 og trådte i kraft i 1948. I følge denne er Italia en enhetsstatlig og parlamentarisk-demokratisk republikk. Statsoverhode er en president, valgt for 7 år av gangen. Lovgivende makt er lagt til parlamentet, bestående av et senat og et deputertkammer. Senatet har 315 medlemmer valgt i allmenne valg (stemmerettsalder 25 år) og 10 er utpekt for livstid. Valgdeltakelsen i Italia er vanligvis høy (85-90%). Oppsplittingen av partier har gitt svake og ineffektive regjeringer, noe som igjen har ført til at et sektorisert byråkrati har kunnet vokse og bli et betydelig samfunnsproblem. Det er beregnet at en gjennomsnittsitaliener taper mellom 15 og 20 arbeidsdager per år i møtet med byråkratiet.

 

Geografiske forhold

Italia har et areal på 301 323 km2 og det bor ca. 58 millioner mennesker i landet. Befolkningstilveksten er på 0,07 %. Den forventede levealder er for menn på 76 år og for kvinner på 82,5 år. Barnedødeligheten er på 6 døde per 1000 fødsler. Religionen er Romersk Katolsk.

 

Utdanning[6]

Italia har en lang historisk tradisjon som vektlegger utdanning. Allerede i romertiden var det flere universitet og landet har helt frem til i dag satset stort på utdanning. Jeg kan nevne til sammenligning med Laos at Italia hadde i 1995 ca 20 300 barneskoler med ca 256 000 lærere og ca 2 816 000 elever. Ca 4,6 millioner barn går på ungdomsskole. Italienske universitet hadde I 1997 ca 1,9 millioner studenter. Universitetet I Roma er det største I landet og har 180 000 studenter.  Den Italienske regjeringen brukte I 1997 5 % av BNP til utdanning.

 

Økonomi

Brutto nasjonalprodukt: 1 170 971 000 000 US$

Brutto nasjonal produkt fordelt:

Landbruk 2,8 %

Industri 26,2 %

Service 71 %

Eksport: Metall, tekstiler og klær, produksjonsmaskineri, motorer og kjøretøy, transport utstyr, kjemikalier, elektrisk – og presisjons maskineri.

Import: Industriell maskineri, kjemikalier, transportutstyr, petroleum, metaller, tekstiler, mat og grønnsaker.

Naturressurser: Rikt på naturressurser. F. eks marmor, naturgass, tungolje, fisk, kull, bly, sink etc.

 

Drøfting

I denne oppgaven har jeg sammenlignet et typisk u-land med et i-land. Laos har en historie preget av å være koloni, borgerkrig, dyp politisk splittelse og handels blokade fra andre land. Italia har på sin side også en historie preget av kriger og ustabile politiske styrer. Selv om det er likheter her så ser vi i dag at de to land har vidt forskjellig levestandard og økonomisk utvikling. Jeg vil videre ta for meg tre områder som jeg mener er sentrale for å forklare noe om hvorfor vi ser denne utviklingen.

 

Utdanning

Utdanning er viktig for et land fordi kunnskaper man får igjennom utdanning gir f. eks ny teknologi. Teknologi gjør industri og næringsliv mer effektiv og skaper vekst i samfunnet. Økt kunnskap gir også større fordeler i handel med andre land. Handel med andre land gir valuta som kommer egne innbyggerer til gode. Et så lavt utdanningsnivå som man har i Laos er en av årsakene til at landet er så fattig sammenlignet med Italia.

 

Helsevesen

Et godt helsevesen er dyrt for et land. Samtidig er en sunn befolkning som lever lenge en garanti for høy produktivitet. En måte å se på helsevesen er gjennom barnedødelighet og forventet levealder. Hvis vi ser på Laos og barnedødeligheten ser vi at 93 døde per 1000 fødsler er ganske mye mens i Italia er barnedødeligheten på 6 døde per 1000 fødsler så der er det en stor forskjell. Den forventede levealderen i Laos er for menn på 51,6 år og for kvinner på 55,4 år. I Italia er den forventede levealder for menn på 76 år og for kvinner på 82,5 år. Når vi nå ser på disse tallene ser vi at medisinsk hjelp, vaksiner og sykehus osv. er viktig for alle land. Hvis halvparten av folkene i Laos hadde fått nok mat og medisinsk hjelp hadde de nok levd til de var 76 og 82,5 år de også.

 

Økonomisk vekst

U-landene har som oftest ikke stor økonomisk vekst fordi ressursene og de andre fordelene de har i landet blir tatt og styrt av andre land. De fleste U-land har også et dårlig politisk styresett som svekker landets muligheter. Hvis man ikke har flinke forhandlere og et bra politisk styresett har man ingen sikker fremtid for landet. For at et land skal være balansert økonomisk sett må man tjene nok penger inn til landet igjennom eksport av egen produserte varer og tjenester.

 

Oppsummering

I denne oppgaven har jeg sammenlignet et typisk u-land med et typisk I-land. De punktene jeg har drøftet er bare noen av de punktene det går an å se at et I-land er et I-land og et U-land er et U-land. Allikevel er det tydelig at et lavt utdanningsnivå et dårlig helsevesen, et ustabilt politisk styre og utnyttelse av andre land er viktige faktorer som viser at Laos er et utviklingsland og at Italia er et industriland.


[1] Microsoft Encharta Encyclopedia 2002

[2] Kopiark fått på skolen

[3] Om Laos, s. 79 Leksikon

[4] Microsoft Encarta 2002

[5] Leksikon Nordberg skole

[6] Microsoft Encarta 2002

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst